Dossier: Persberichten
Persbericht dd. 17 oktober 2013

Verzwegen tekorten in begrotingen 2014 van gemeenten en provincies geven grote problemen voor Regeeraccoord vanwege doorwerking in EMU-saldo


Begrotingen 2014 grote gemeenten zwaar misleidend
V
erzwegen tekorten in begrotingen 2014 vijf grootste gemeenten van 437 miljoen (ruim 0,4 miljard) euro

Terwijl Regering en Tweede en Eerste Kamer worstelen met de Begroting 2014 van het Rijk, worden bij gemeenten en provincies beslissingen genomen over de begrotingen 2014 van de lokale overheden. Het valt op dat in de pers en de media hieraan geen enkele aandacht wordt geschonken, terwijl de uitkomsten hiervan uiterst belangrijk zijn voor de “speelruimte” van de Regering en de Tweede en Eerste Kamer. Deze “speelruimte” wordt niet alleen bepaald door het saldo van de Rijksbegroting zelf maar ook door de begrotingssaldi van de gemeenten en provincies”. Deze “speelruimte” wordt bepaald door het zogenoemde “EMU-saldo”, waarin ook de begrotingssaldi van de lokale overheden worden opgenomen. Onderzoek van de begrotingen 2014 van gemeenten en provincies levert schrikbarende conclusies op. Allereerst valt op dat gemeente- en provinciebesturen zich bij de presentatie van hun begrotingen niet of nauwelijks uitlaten over het (voor- of nadelige) saldo van hun begrotingen en dat, als ze zich al uitlaten, ze dat doen met vage aanduidingen als “een sluitende begroting” of een saldo noemen van 0 euro, of, als het wat concreter gebeurt, een uiterst klein (voor- of nadelig) saldo noemen. Echter, technisch onderzoek van de begrotingen 2014 van gemeenten en provincies laat zien dat deze begrotingen vrijwel alle zware tot zeer zware nadelige saldo kennen. Nog erger, deze nadelige saldi worden met ronduit misleidende presentaties zo gemaskeerd dat ze de niet geschoolde en niet-ge´nteresseerde gemeenteraadsleden en Provinciale Staten-leden niet opvallen.


In de begrotingen 2014 van de 5 grootste gemeenten (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven) worden begrotingssaldi gemeld van in totaal (voordelig) 0,4 miljoen euro. Onderzoek laat zien dat deze 5 gemeenten tezamen echter een nadelig begrotingssaldo hebben van 437 miljoen (ruim 0,4 miljard) euro. Met boekhoudfraude wordt dat gemaskeerd. Wanneer dit representatief is voor alle gemeenten, hebben alle gemeenten tezamen een nadelig begrotingssaldo over 2014 van ruim 6 x 437 miljoen = ruim 2,6 miljard euro!


Hetzelfde geldt voor de begrotingen van de provincies. Het onderzoek naar de begrotingen 2014 van de provincies is nog niet afgerond, maar op grond van de eerste onderzoeksbevindingen mag geconcludeerd worden dat het bij deze overheden gaat om een nadelig saldo van wellicht circa 1 miljard euro.


Toelichting:

Het gemeentebestuur van 
Amsterdam meldt en/of suggereert in het begrotingsboekwerk een saldo van begrote baten en lasten van 0 euro. In werkelijkheid heeft de begroting 2014 een nadelig saldo van baten en lasten van 79 miljoen euro.
Het gemeentebestuur van 
Rotterdam meldt en/of suggereert in het begrotingsboekwerk een saldo van begrote baten en lasten van 0 euro. In werkelijkheid heeft de begroting 2014 een nadelig saldo van baten en lasten van 117 miljoen euro.
Het gemeentebestuur van 
Den Haag meldt en/of suggereert in het begrotingsboekwerk een saldo van begrote baten en lasten van 0 euro. In werkelijkheid heeft de begroting 2014 een nadelig saldo van baten en lasten van 143 miljoen euro.
Het gemeentebestuur van 
Utrecht meldt en/of suggereert in het begrotingsboekwerk een saldo van begrote baten en lasten van 0 euro. In werkelijkheid heeft de begroting 2014 een nadelig saldo van baten en lasten van 69 miljoen euro.
Het gemeentebestuur van
Eindhoven meldt en/of suggereert in het begrotingsboekwerk een saldo van begrote baten en lasten van 0,4 miljoen euro. In werkelijkheid heeft de begroting 2014 een nadelig saldo van baten en lasten van 29 miljoen euro.

Aanvullend:

De begrotingsboekwerken van deze gemeenten laten ook zien wat naar de verwachting van de gemeentebesturen de uitkomsten over 2013 zullen zijn. De begrotingsboekwerken van deze 5 gemeenten laten zien dat zij over 2013 een nadelig saldo van tezamen 558 miljoen (ruim 0,5 miljard) euro verwachten. Deze schrikbarende uitkomsten zullen t.z.t. met de uitkomsten van de provincies en de andere gemeenten in het “EMU-saldo” over 2013 worden verwerkt.

(Ter toelichting: Amsterdam: nadelig 124 miljoen euro, Rotterdam: nadelig 73 miljoen euro, Den Haag: nadelig 175 miljoen euro, Utrecht nadelig 104 miljoen, Eindhoven: nadelig 82 miljoen, tezamen nadelig 558 miljoen euro)


Deze conclusies volgen uit onderzoek verricht door registeraccountant drs. L.W.Verhoef. Leo Verhoef doet al jarenlang onderzoek naar de kwaliteit van jaarrekeningen en begrotingen van gemeenten en provincies.
Meer informatie over het onderzoek, de uitkomsten en de rapportering aan de gemeenteraden van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven is te vinden op www.leoverhoef.nl “Boekhoudfraude bij gemeenten en provincies schering en inslag” en meer in het bijzonder in de op de website opgenomen dossiers: "Dossier: Amsterdam", respectievelijk “Dossier: Rotterdam”, respectievelijk “Dossier: Den Haag”, respectievelijk “Dossier: Utrecht”, respectievelijk “Dossier: Eindhoven”.

Meer informatie over de door Leo Verhoef geconstateerde boekhoudfraudes bij gemeenten en provincies en bevestigingen van de uitkomsten van zijn onderzoek, bijvoorbeeld door het NIVRA, de Raad van Tucht voor Accountants, de Rekenkamer Amsterdam, de Rekenkamer Rotterdam en anderen is eveneens te vinden op www.leoverhoef.nl