Dossier: Persberichten
Persbericht dd. 18 oktober 2010

Veel gemeenten legden jarenlang onnodig Onroerendezaakbelasting op

Onderzoek van de jaarrekeningen van de afgelopen jaren van gemeenten laat zien dat bij veel gemeenten de Onroerendezaakbelasting in het geheel niet nodig was om de betreffende gemeenten buiten "de rode cijfers" te houden. In deze gevallen werd de Onroerendezaakbelasting slechts bijgeschreven op de bankrekeningen van de betreffende gemeenten, waar het nog steeds staat.

Bijvoorbeeld:
Amsterdam behaalde in de periode 1998-2009 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van 4.245 miljoen euro. In die periode was de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting 1.678 miljoen euro. Amsterdam had die OZB dus niet nodig. De volledige opbrengst van de OZB van die jaren ligt dus nog ongebruikt "op de plank".

Het is opvallend dat veel van de betreffende gemeentebesturen dit feit in hun jaarrekeningen maskeerden.

Hieronder enige voorbeelden.
De cijfers zijn als volgt:
(In de eerste kolom staat het door het gemeentebestuur in de jaarrekeningen gesuggereerde saldo van de opbrengsten en de kosten. In de tweede kolom staat het werkelijke saldo van de opbrengsten en kosten. In de derde kolom staat de omvang van de boekhoudfraude. In de vierde kolom staat de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting.)

Amsterdam

(x € mln)
saldo
rekening
saldo
werkelijk
verschil OZB
1998 1 292 291 118
1999 0 376 376 123
2000 0 722 722 123
2001 - 5 350 355 141
2002 17 440 423 141
2003 - 6 - 194 - 188 150
2004 60 398 338 165
2005 45 208 163 172
2006 0 121 121 130
2007 52 113 61 131
2008 105 570 465 142
2009 121    849    728    142
390 4.245 3.855 1.678

Almere
(x € mln)
saldo
rekening
saldo
werkelijk
verschil OZB
2004 4 60 56 32
2005 10 7 - 3 34
2006 6 49 43 23
2007 11 3 - 8 26
2008 5 30 25 28
2009   8   49   41   31
44 198 154 174

De lijst met gemeenten waar dit verschijnsel zich in een of meer van de afgelopen recente jaren voordeed, telt inmiddels al circa 250 gemeenten.

Deze conclusies volgen uit onderzoek verricht door registeraccountant drs. Leo Verhoef. Drs. Leo Verhoef RA doet al jarenlang onderzoek naar de kwaliteit van jaarrekeningen en begrotingen van gemeenten en provincies.
De bevindingen van Leo Verhoef worden door niets en niemand ontkend, althans niet gemotiveerd ontkend, maar wel stelselmatig genegeerd.
De uitkomsten van het onderzoek van Leo Verhoef zijn inmiddels bevestigd door o.a. de Rekenkamer Amsterdam en de Rekenkamer Rotterdam, de Raad van Tucht voor Accountants, het Centraal Bureau voor de Statistiek.
Alle betreffende gemeenteraden zijn (vaak al jaren achtereen) door Leo Verhoef op de hoogte gebracht van zijn onderzoeksbevindingen. Deze wensen niets met de bevindingen te doen.
Alle achtereenvolgende ministers van Binnenlandse Zaken zijn jaren achtereen door Leo Verhoef van deze situatie op de hoogte gebracht. Verschillende Tweede Kamer-leden eveneens. Ook zij wensen niets met deze bevindingen te doen.

De slachtoffers zijn de belastingbetalers.

Alle informatie over de door Leo Verhoef geconstateerde feiten en bevestiging van de uitkomsten van zijn onderzoek is te vinden op www.leoverhoef.nl
De lijst met de circa 250 gemeenten die geheel of nagenoeg geheel onnodig Onroerendezaakbelasting oplegden, vindt u eveneens op deze website (direct http://www.leoverhoef.nl/ozb.html )

Meer informatie bij:
drs. L.W. Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962JR Wijk bij Duurstede
tel. 0343-572055/06-20815670