Dossier: Persberichten
Persbericht dd. 12 december 2007

Veel gemeenten heffen te veel of zelfs onnodig Onroerendezaakbelasting

Met ingang van 2008 krijgen gemeenten de vrijheid zelf jaarlijks de hoogte van de Onroerendezaakbelasting te bepalen. De vrees bestaat dat gemeenten hierin geen of onvoldoende remming zullen kennen. Minister Ter Horst (Binnenlandse Zaken) heeft er alle vertrouwen in dat gemeentebesturen niet méér Onroerendezaakbelasting zullen opleggen dan nodig is. Zij heeft er ook alle vertrouwen in dat gemeenteraden daar een goede controle op zullen uitoefenen.
O
nderzoek naar de werkelijkheid levert onthutsende feiten op.
Onderzoek, dat overigens nog niet afgerond is, laat inmiddels zien dat in de recente jaren ten minste circa 75 gemeenten geheel of nagenoeg geheel onnodig Onroerendezaakbelasting oplegden, en dat heel veel andere gemeenten meer Onroerendezaakbelasting oplegden dan nodig was om hun gemeenten uit de rode cijfers te houden.

Opvallend is dat de lijst wordt aangevoerd door de grote gemeenten.
Opvallend is dat Amsterdam ten minste vanaf 1998 geheel onnodig OZB oplegde. Amsterdam had in de periode 1998-2006 een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van 2.713 miljoen euro; de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting was 1.263 miljoen euro.

Het onderzoek leverde geen enkele aanwijzing op dat ook maar enige gemeenteraad in de reeds gesignaleerde gevallen maar enig protest heeft gevoerd.

De slachtoffers zijn de belastingbetalers.

Het onderzoek is nog steeds gaande. De lijst met gemeenten die teveel of zelfs onnodig Onroerendezaakbelasting oplegden, groeit nog steeds.

Alles over het onderzoek, de uitkomsten en hoe gemeenten reageerden op de onderzoeksbevindingen, is te zien in:
"Veel gemeenten leggen onnodig Onroerendezaakbelasting op" (aanklikken)


Alle informatie te verkrijgen bij:
drs. L.W. Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962 JR Wijk bij Duurstede
tel. 0343-572055 / 06-20815670