Dossier: Persberichten
Dossier: Rotterdam
Persbericht dd. 16 mei 2007

Jaarrekening gemeente Rotterdam alweer misleidend

Boekhoudfraude bij gemeente Rotterdam opgelopen naar ruim 1 miljard euro

In de door het gemeentebestuur van Rotterdam uitgebrachte jaarrekening 2006 wordt een voordelig saldo van baten en laten gepresenteerd van 150 miljoen euro. In werkelijkheid was er 567 miljoen euro overgehouden. Ook de weergave van de financiële positie is misleidend. Deze conclusies volgen uit onderzoek verricht door registeraccountant drs. Leo Verhoef. Zijn onderzoek wees ook uit dat ook de jaarrekeningen van voorgaande jaren misleidend waren. Volgens de jaarrekeningen was er in de jaren 1998-2006 een voordelig saldo van 461 miljoen euro. In werkelijkheid, zo constateerde registeraccountant Leo Verhoef, was er in die periode een voordelig saldo van 1.484 miljoen euro. In die periode was de opbrengst Onroerendezaakbelasting circa 1.610 miljoen euro. Die was dus nagenoeg overbodig.

De Rekenkamer Rotterdam had al 2 jaar geleden de uitkomsten van het onderzoek van registeraccountant Leo Verhoef bevestigd. Desondanks ging de boekhoudfraude gewoon door.


De opbrengst OZB was in 2006 circa 160 miljoen euro. Die was dus in 2006 volkomen overbodig en is dus onrechtmatig geheven.

Gemeente Rotterdam is niet de enige gemeente waar boekhoudfraude voorkomt.

Onlangs publiceerde Leo Verhoef zijn bevindingen over boekhoudfraude bij gemeente Amsterdam tot een bedrag van 2,6 miljard euro en bij gemeente Den Haag tot een bedrag van 460 miljoen euro.


Heel veel meer informatie over het onderzoek, de uitkomsten en de rapportering aan de gemeenteraad is te vinden op:
www.leoverhoef.nl
en meer in het bijzonder in de op de website opgenomen dossiers:
"Dossier: Amsterdam"
"Dossier: Rotterdam"
"Dossier: Den Haag"

Meer informatie over de door Leo Verhoef geconstateerde boekhoudfraude bij gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en ook bij andere gemeenten en de bevestiging van de uitkomsten van zijn onderzoek, bijvoorbeeld door de Raad van Tucht voor Accountants, de Rekenkamer Amsterdam en Rekenkamer Rotterdam en anderen zijn eveneens te vinden op www.leoverhoef.nl