Dossier: Persberichten
Dossier: 's-Hertogenbosch
Persbericht dd. 2 mei 2007

Jaarrekening gemeente 's-Hertogenbosch alweer misleidend


In de door het gemeentebestuur van 's-Hertogenbosch uitgebrachte jaarrekening 2006 wordt een voordelig saldo van ontvangsten en uitgaven gepresenteerd van 5,3 miljoen euro. In werkelijkheid was er een overschot van 11,5 miljoen euro. Ook de weergave van de financiële positie is misleidend. Deze conclusies volgen uit onderzoek verricht door registeraccountant drs. Leo Verhoef. Zijn onderzoek wees ook uit dat ook de jaarrekeningen van voorgaande jaren misleidend waren. Volgens de jaarrekeningen was er in de jaren 2005-2006 een voordelig saldo van 6,1 miljoen euro. In werkelijkheid, zo constateerde registeraccountant Leo Verhoef, was er een voordelig saldo van 31,9 miljoen euro. In 2006 was de opbrengst Onroerendezaakbelasting 26,9 miljoen euro. Die was dus geheel overbodig.


Meer informatie over het onderzoek, de uitkomsten en de rapportering aan de gemeenteraad is te vinden op www.leoverhoef.nl in het algemeen, en op www.leoverhoef.nl/dossiers/hbosch.html in het bijzonder.

Meer informatie over bijvoorbeeld de ook door Leo Verhoef geconstateerde boekhoudfraude bij gemeente Amsterdam en bij veel andere gemeenten en provincies en de bevestiging van de uitkomsten van zijn onderzoek, bijvoorbeeld door de Raad van Tucht voor Accountants, de Rekenkamer Amsterdam en anderen zijn eveneens te vinden op www.leoverhoef.nl en op http://www.leoverhoef.nl/dossiers/tuchtzaken.html en op www.leoverhoef.nl/dossiers/amsterdam.html in het bijzonder.

Meer informatie bij:

drs. L.W. Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962JR Wijk bij Duurstede
tel. 0343-572055/06-20815670