Dossier: Tuchtzaken
Dossier: Tuchtzaken(2)
drs. L.W. Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962 JR Wijk bij Duurstede

Pleitnota

van drs. L.W. Verhoef RA MGA

in de zaken

Bestuur van gemeente Gorinchem
tegen:
drs. L.W. Verhoef RA (AWB 04/156 TK en AWB 04/841 TK)

voor het College van Beroep voor het bedrijfsleven
te 's-Gravenhage

Zitting: 8 december 2005

Geacht College,

De balans in de jaarrekening 2001 van gemeente Gorinchem geeft géén getrouw (d.w.z. betrouwbaar) beeld van de financiële positie en de rekening van baten en lasten geeft géén getrouw ( d.w.z. betrouwbaar) beeld van de baten en de lasten en het saldo daarvan. De rekening van baten en lasten sluit met een saldo van € 133.000. Het werkelijke saldo van de baten en de lasten is € 11,8 miljoen. Dus ontbreken er baten (en wellicht ook lasten) in de rekening van baten en lasten. Welke baten en lasten ontbreken? Niet te zien! De jaarrekening is dus misleidend. Met alle consequenties van dien.

Van de weergave van de financiële positie en van het saldo van de baten en de lasten klopt dus helemaal niets.
Boekhoudfraude dus! En niets anders!

Of die jaarrekening nou wel of niet voldoet aan zoiets als Comptabiliteitsvoorschriften, heeft daar helemaal niets mee te maken. (Overigens voldoet de jaarrekening van Gorinchem ook in geen velden of wegen aan die Comptabiliteitsvoorschriften, maar, zoals gezegd, dat heeft niets te maken met wel of niet sprake zijn van boekhoudfraude.)

En dus staat hier de verkeerde accountant terecht. Niet de accountant die - geheel terecht - zegt dat de jaarrekening misleidend is, moet hier staan, maar de accountant die zei dat de jaarrekening wèl betrouwbaar is.

Boekhoudfraude is hetzelfde als wat juristen noemen: "Valsheid in geschrifte in jaarrekeningen" en is hetzelfde als wat accountants noemen: "Geeft geen getrouw beeld".
Zo is het en niet anders!

En dan kan iedereen wel kwaad worden omdat het niet goed uitkomt dat Leo Verhoef hardop zegt dat er in de jaarrekening van Gorinchem doodordinair sprake is van "geen getrouw beeld" c.q. "valsheid in geschrifte" c.q. "boekhoudfraude", maar het is niet anders!

Het mag zo zijn dat de Raad van Tucht zichzelf met al zijn ongelofelijke uitspraken in de door mij tegen accountants van alle vier de grote accountantskantoren aangespannen tuchtzaken in een onmogelijke positie heeft gedrongen, en het de Raad daarom hoogst ongelukkig uitkomt om te erkennen dat ik gewoonweg volkomen gelijk heb als ik zeg dat ook de jaarrekening van Gorinchem goed fout is, maar goed fout is en blijft goed fout. Niks geen saldo van baten en lasten van € 0,1 miljoen maar van € 11,8 miljoen. € 11,7 miljoen ontbrekende onbekende verzwegen baten en lasten! Meer dan genoeg om de OZB eens een jaar over te slaan in plaats van steeds maar te verhogen.
Het mag zo zijn dat het College van Beroep voor het bedrijfsleven zichzelf in een moeilijke positie heeft gedrongen met zijn uitspraken dat al die zelfde accountants vrijuit gaan omdat een jaarrekening van een gemeente niet hoeft te voldoen aan zoiets als het totaal niet relevante Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, daarbij totaal voorbijgaand aan het feit dat de betreffende jaarrekeningen in geen velden of wegen voldeden aan de wèl relevante Comptabiliteitsvoorschriften zoals mijn klachten tegen die accountants inhielden, en het daarom het College hoogst ongelukkig uitkomt om te erkennen dat ik gewoonweg volkomen gelijk heb als ik zeg dat ook de jaarrekening van Gorinchem goed fout is, maar goed fout is en blijft goed fout. Niks geen saldo van baten en lasten van € 0,1 miljoen maar van € 11,8 miljoen. € 11,7 miljoen ontbrekende baten en lasten!

Gorinchem is niet de enige gemeente waar gemeenteraad en burgers met ordinaire valsheid in geschrifte c.q. boekhoudfraude totaal op het verkeerde been worden gezet. Gorinchem is maar een kleine speler zelfs. Op de website www.leoverhoef.nl leest u er heel veel meer over. U leest hier ook heel veel over de spelers in het macabere spel van de ongebreidelde ongekende boekhoudfraude bij menige gemeente en hoe "men" hier mee omgaat: gemeentebesturen, gemeenteraden, NIVRA-bestuur, ministers, Openbaar Ministerie, Raad van Tucht voor Accountants, College van Beroep voor het bedrijfsleven. Hoogst beschamend! Verbijsterend!
U kunt in deze zaak allen maar goed oordelen als u uitgebreid kennis neemt van de inhoud van de website www.leoverhoef.nl . Dus verzoek ik uw College allerdringendst dat te doen.

Wat ik geschreven heb in mijn verweerschriften en pleitnota's voor de Raad van Tucht en thans in mijn beroepschriften in deze zaken is, denk ik, duidelijk genoeg en hoef ik niet te herhalen.

Ik wijs er wel ten overvloede nog maar eens op dat het wel of niet voldoen aan zoiets als een of andere interpretatie van de Comptabiliteitsvoorschriften een misleidende jaarrekening niet opeens tot een wèl betrouwbare jaarrekening maakt. En voor alle duidelijkheid: de jaarrekening van Gorinchem is niet alleen hoogst onbetrouwbaar, maar voldoet ook in geen velden of wegen aan die Comptabiliteitsvoorschriften. Ten minste al niet aan de eis van artikel 27 dat in niet mis te verstane woorden voorschrijft dat alle baten en lasten ìn de rekening van baten en lasten moeten worden opgenomen en dat de rekening van baten en lasten het saldo van àlle baten en lasten moet geven.
In dit kader wijs ik er maar weer eens op dat noch Raad van Tucht noch College van Beroep ooit in alle door mij voorgedragen klachten tegen accountants het klachtonderdeel behandeld heeft dat alle betreffende jaarrekeningen niet voldeden aan deze eis van de Comptabiliteitsvoorschriften. Goed lezen en goed luisteren zijn blijkbaar niet de sterkste punten van Raad van Tucht en College van Beroep.

Ik wijs er ten overvloede ook nog maar eens op dat het nìet een of ander wetenschappelijk debat is dat ik via Raad van Tucht en College van Beroep zou voeren, wat menigeen maar roept. Wat een onzin!


Ik wijs er ook op dat, in tegenstelling tot wat het gemeentebestuur van Gorinchem in zijn reactie op mijn beroepschrift in de eerste zaak zegt, ik nìet de jaarrekening van Gorinchem zou beoordelen aan de hand van zoiets als eigen criteria. Kletskoek. De rekening van baten noemt als saldo van baten en lasten € 133.000; in werkelijkheid is het € 11,8 miljoen. Dat is een banaal feit. Iedereen met verstand van jaarrekeningen, ziet onmiddellijk dat ik gewoon gelijk heb.

En over "gelijk hebben" gesproken: op de website www.leoverhoef.nl kunt u lezen hoe inmiddels de Rekenkamer van gemeente Dordrecht en de Rekenkamer van gemeente Rotterdam mijn gelijk erkennen waar het gaat om soortgelijke verschijnselen als in de Gorinchemse jaarrekening, en kunt u lezen hoe oud-hoogleraar Accountancy prof. Blokdijk ook datzelfde gelijk van mij bevestigt.

Dus heb ik het volste recht om de gemeenteraadsleden van Gorinchem te waarschuwen voor de misleidende jaarrekening en dus voor boekhoudfraude in de jaarrekening van Gorinchem. Zoals ik inmiddels ook deed inzake de boekhoudfraude in de jaarrekeningen van ruim 100 andere gemeenten en provincies.
Dus heb ik het volste recht om die gemeenteraadsleden te helpen die de misstand van boekhoudfraude in hùn gemeente aan de orde stellen en die daarin op de meest schandalige manier worden bejegend.

Ikzelf ben bijvoorbeeld ook examinator bij het examen "Leer van de Accountantscontrole" (i.c. "Financial Auditing") bij de NIVRA-accountantsopleiding. Als een kandidaat bij zijn examen een jaarrekening als die van Gorinchem van een goedkeurende accountantsverklaring zou voorzien, zou hij subiet zakken. Dat geldt niet alleen tijdens het examen, dat geldt ook daarna!

Ik constateer dat  het gemeentebestuur van Gorinchem blijkbaar geen weerwoord (meer) had op mijn beroepschrift in de tweede zaak, immers een reactie op mijn beroepschrift ontbreekt. Ik verzoek uw College daar goede nota van te nemen.

Ik wijs u, rechters, erop dat als u kennis neemt en draagt van een strafbaar feit, u verplicht bent daarvan aangifte te doen, zoals nu: valsheid in geschrifte in de jaarrekening van Gorinchem. Het gaat om Wetboek van Strafrecht artikel 225-227, waarbij ik er op wijs dat jaarrekeningen volgens vaste jurisprudentie behoren tot de categorie van de zogenoemde authentieke akten waar in artikel 226 sprake van is en waarvoor dit artikel 226 een verhoogde strafmaat kent.

Ik verzoek uw College de uitspraken van de Raad van Tucht te vernietigen.
Ik verzoek uw College mij eindelijk recht te doen!