Dossier: Tuchtzaken
drs. L.W. Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962 JR Wijk bij Duurstede

Wijk bij Duurstede, 1 december 2005

President van het
College van Beroep voor het bedrijfsleven
Postbus 20021
2500 EA 's-Gravenhage

Betreft: Tuchtzaken in affaire "Boekhoudfraudes bij gemeenten en provincies"

Geachte heer President,

Al verschillende keren ben ik bij uw College op bezoek geweest in tuchtzaken tegen accountants die volkomen ten onrechte goedkeurende accountantsverklaringen hadden gegeven bij misleidende jaarrekeningen van gemeenten en provincies. In deze tuchtzaken hebben uw rechters nog nooit inhoudelijk geoordeeld over de door mij voorgedragen zaken, maar wel de betrokken accountants steeds vrijuit laten gaan. Niet alleen dat uw rechters nog nooit de zaken inhoudelijk beoordeeld hebben, ze presteerden het zelfs om pertinente onwaarheden in hun uitspraken op te nemen (reden waarom ik nog steeds overweeg bij Justitie aangifte te doen van valsheid in geschrifte door de betreffende rechters in hun uitspraken). Over de onverkwikkelijke gang van zaken in de behandeling van de door mij voorgedragen zaken heb ik eerder klachten aan u voorgelegd en ook een keer verzocht de voorzitter van de betreffende kamer vanwege zijn gedrag tijdens de zitting te wreken. Mijn klachten en verzoek tot wraking zijn keer op keer afgewezen, niet omdat ik ongelijk zou hebben, maar steeds vanwege deze of gene procedure.
Keer op keer moet ik ook constateren dat uw rechters de door mij overgelegde stukken niet goed lezen, hoewel de stukken aan duidelijkheid niets te wensen overlaten, niet naar mij luisteren, mij woorden in de mond leggen die ik nooit gezegd hebben of mijn woorden verdraaien.

Op de website www.leoverhoef.nl vindt u inmiddels heel veel over de ongekende misstand van de (soms enorme) boekhoudfraude bij menige gemeenten en provincie. Op de website wordt ook de gang van zaken bij de Raad van Tucht voor Accountants en bij uw College uiteen gezet, met opneming van de complete correspondentie over mijn klachten hierover. U vindt het in "Dossier: Tuchtzaken" (in de blauwe balk rechts), of rechtstreeks onder http://www.leoverhoef.nl/dossiers/tuchtzaken.html .

Uit het verschrikkelijke broddelwerk van de Raad van Tucht voor Accountants en uw College leidt alles en iedereen af dat ik "dus" ongelijk zou hebben in mijn beweringen over deze boekhoudfraudes bij de overheid zelf, die de boekhoudfraude bij Ahold bijvoorbeeld doen verbleken. Zelfs Justitie, waar ik aangifte deed van boekhoudfraude bij circa 20 gemeenten en provincies (met een omvang van circa 5 miljard euro) doet dat. U vindt de volledige correspondentie met het Openbaar Ministerie over deze, alweer, onverkwikkelijke gang van zaken eveneens op www.leoverhoef.nl en wel onder "Dossier: Openbaar Ministerie", of rechtstreeks onder http://www.leoverhoef.nl/dossiers/om.html .

De "tegenpartij" zit uiteraard niet stil. Er lopen inmiddels bijvoorbeeld twee tuchtzaken tegen mij. Inmiddels heeft de Raad van Tucht uitspraak gedaan. Alweer ongelofelijk broddelwerk: mijn stukken worden niet gelezen, er wordt niet naar mij geluisterd, mijn woorden worden verdraaid, etc. De uitspraken van de Raad van Tucht hebben geen enkele relatie met mijn echte beweringen over de boekhoudfraudes. Dus ben ik in beroep gegaan bij uw College. De mondelinge behandeling vindt donderdag 8 december a.s. plaats. Uiteraard heb ik geen enkel vertrouwen meer in uw College. Ik heb ook een verzoek tot wraking van alle rechters in deze zaak overwogen, maar in feite is naar mijn mening uw hele College niet meer te vertrouwen, dus dat zou geen zin hebben.

Ik verzoek u dringend uw rechters er op te wijzen dat zij objectief behoren te zijn en hun "huiswerk" goed behoren te maken, goed te lezen en goed te luisteren, en eerst feiten als feiten te verkondigen als het inderdaad feiten zijn, en zich al helemaal niet schuldig maken aan het plegen van valsheid in geschrifte. Ik verzoek u dringend uw rechters te vragen voorafgaand aan de zitting van a.s. donderdag eerst uitgebreid kennis te nemen van wat over deze zaak van de ongekende boekhoudfraudes bij de overheid te lezen is op de website www.leoverhoef.nl .

Klokkenluiders mogen dan door hun positie eenlingen zijn, ze zijn niet rechteloos!

(Menige klokkenluider weet al beter, helaas.)

Met hoogachting,

L.W. Verhoef