Dossier: Strafzaken
drs. L.W. Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962 JR Wijk bij Duurstede

Wijk bij Duurstede, 24 januari 2005

Ressortsparket te 's-Hertogenbosch
Postbus 70582
5201 CZ 's-Hertogenbosch

Betreft: Klacht WSv-art. 12
            Uw dossiernummer: K 05.0014
            Uw brief d.d. 20 januari 2005

Geachte mevrouw, mijnheer,

Graag voldoe ik hierbij aan uw verzoek om u een kopie van het proces-verbaal van de aangifte toe te sturen alsmede enige andere van belang zijnde informatie. Wat betreft deze overige informatie beschik ik over de betreffende jaarrekeningen waarin de boekhoudfraude (i.c. valsheid in geschrifte) zich voordoet, mijn onderzoeksbevindingen waaruit de boekhoudfraude blijkt, en uitvoerige correspondentie met Provinciale Staten van provincie Noord-Brabant, waaruit overigens ook de boekhoudfraude blijkt, maar ook dat Provinciale Staten deze boekhoudfraude niet willen erkennen, laat staan gepaste maatregelen wil(l/d)en treffen om onderzoek te doen en om daaraan een einde te maken. (In "de politiek" is het blijkbaar usance vooral de misstanden bij anderen aan de orde te stellen en de misstanden in eigen huis onder het tapijt weg te moffelen.) Dit materiaal staat Justitie uiteraard geheel ter beschikking bij het eigen onderzoek, welk onderzoek ik nu op gang probeer te krijgen met de onderhavige WSv-art.12-procedure. Ik volsta thans met een korte samenvatting van waar het om gaat (ook) in deze zaak. (Deze samenvatting is gepubliceerd in het november/december-2004-nummer van "Steengoed", het periodiek van de vereniging Vastgoed Belang.)

Met hoogachting,

L.W. Verhoef