Dossier: Strafzaken
drs. L.W. Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962 JR Wijk bij Duurstede

Wijk bij Duurstede, 22 september 2004

Gerechtshof te 's-Hertogenbosch
Postbus 70583
5201 CZ 's-Hertogenbosch

Betreft: Klacht tegen beslissing Openbaar Ministerie om niet te vervolgen (SV art 12)
            Boekhoudfraude bij gemeente Breda
            Uw kenmerk: K 04.0206, Ak-nummer: 3264

Geachte mevrouw, mijnheer,

In vervolg op mijn eerdere brieven aan u terzake van mijn klacht tegen het Openbaar Ministerie om geen vervolg te geven aan mijn aangifte vanwege boekhoudfraude (i.c. valsheid in geschrifte) bij gemeente Breda, bericht ik u aanvullend.

Over mijn acties om de misstand van de enorme boekhoudfraudes bij diverse gemeenten en provincies aan de kaak te stellen, berichtten (o.a.) het weekblad Vrij Nederland van 2 maart 2002 en het dagblad de Telegraaf van 6 juli 2002. Vrij Nederland en de Telegraaf citeerden (o.a.) de eminente oud-hoogleraar Accountantscontrole prof. J.H. Blokdijk, die mijn gelijk van de door diverse gemeente- en provinciebesturen verzwegen opbrengsten en kosten volledig bevestigde.

Vrij Nederland onderzocht de jaarrekeningen van de 30 grootste gemeenten (waaronder Breda) en concludeerde dat deze in hun rekeningen van baten en lasten over 2000 per saldo ƒ 3.828 miljoen hadden verzwegen. Vrij Nederland schrijft:
"Emeritus hoogleraar accountantscontrole Hans Blokdijk bevestigt dat de handelwijze van de G30-gemeenten niet deugt. 'Ze zijn verplicht om een getrouw beeld te geven van hun financiën. Ze moeten laten zien wat ze hebben en de zaak niet verdoezelen'.
en
"Het mag zo zijn dat de polder nog geen Enron-affaire kent, ook in Nederland zien de accountants allerlei vormen van creatief boekhouden door de vingers."

De Telegraaf schreef onder de kop: "Honderden miljoenen buiten boekhoudingen gehouden, "Gemeenten verbloemen eigen financiële situatie":
"Verreweg de meeste Nederlandse gemeenten geven een volstrekt onjuist beeld van hun financiële positie. Zij verzwijgen honderden miljoenen euro's aan inkomsten, onder toeziend oog van grote accountantsbureau's waaronder Deloitte & Touche en Ernst & Young. Op die manier doen gemeenten zich vaak een stuk armlastiger voor dan zij in werkelijkheid zijn, daarmee burgers en hogere overheden om de tuin leidend. Dit zijn de schokkende uitkomsten van een onderzoek van registeraccountant Leo Verhoef, wiens conclusies worden bevestigd door oud-professor accountantscontrole Hans Blokdijk. "Iedereen is verbijsterd over de recente boekhoudschandalen in Amerika, maar hier gebeurt in principe hetzelfde", zegt de emeritus-hoogleraar."

Het zou naar mijn idee te gek voor woorden zijn als een Nederlandse "Enron-affaire" als de Ahold-boekhoudfraude wèl door Justitie zou worden onderzocht en vervolgd, maar niet een "Enron-affaire" bij de overheid zelf, de overheid die het goede voorbeeld zou moeten geven!

Het feit dat professor Blokdijk mijn gelijk bevestigt, spreekt boekdelen over mijn gelijk!

Ik verzoek u in deze zaak met het bovenstaande ernstig rekening te houden.

Met hoogachting,

L.W. Verhoef