Dossier: Strafzaken
drs. L.W. Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962 JR Wijk bij Duurstede

Wijk bij Duurstede, 6 september 2004

Gerechtshof te 's-Hertogenbosch
Postbus 70583
5201 CZ 's-Hertogenbosch

Betreft: Klacht tegen beslissing Openbaar Ministerie om niet te vervolgen (SV art 12)
            Boekhoudfraude bij gemeente Breda
            Uw kenmerk: Ak-nummer: 3264

Geachte mevrouw, mijnheer,

In vervolg op mijn eerdere brieven aan u terzake van mijn klacht tegen het Openbaar Ministerie om geen vervolg te geven aan mijn aangifte vanwege boekhoudfraude (i.c. valsheid in geschrifte) bij gemeente Breda, bericht ik u aanvullend.

Met mijn brief van 30 juli 2004 deed ik u mijn brief van 30 juli 2004 aan de president van het College van Beroep voor het bedrijfsleven toekomen inhoudende een verzoek om revisie en een klacht tegen de behandelende rechters. De president heeft mij laten weten formeel niets met mijn brief te kunnen doen. Eenzelfde klacht had ik voorgelegd aan de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden. Ook deze heeft mij laten weten formeel niets met mijn klacht te kunnen doen.

Ik wijs u op de omstandigheid dat al eerder accountants vanwege hun goedkeurende accountantsverklaringen bij misleidende jaarrekeningen door de (straf)rechter zijn veroordeeld. De rechtbank (Rechtbank Leeuwarden, niet gepubliceerde uitspraak 1989) sprak uit: "Het is niet voor niets dat in het maatschappelijk verkeer grote waarde wordt toegekend aan de goedkeurende verklaring van een registeraccountant. Op grond van het vorenoverwogene ... is de rechtbank ... van oordeel dat voor een zo flagrante schending van dat vertrouwen ... slechts het opleggen van een onvoorwaardelijke vrijheidsbeneming op haar plaats is." De betreffende accountants zijn in deze zaak tot zware straffen veroordeeld. In deze zaak ging het om slechts peanuts vergeleken met de omvang van de boekhoudfraudes waarover ik het in mijn aangiften vanwege boekhoudfraude bij verschillende gemeenten en provincies heb. Het zal toch niet zo zijn dat toentertijd de betreffende accountants wèl zijn veroordeeld in zaken van veel minder importantie en dat de betreffende accountants nù vrijuit zouden gaan omdat een Officier van Justitie eventjes beslist dat hij niet tot nader onderzoek en vervolging wil overgaan, bovendien op geheel verkeerde gronden?

Met hoogachting,

drs. L.W. Verhoef
registeraccountant