Dossier: Strafzaken
drs. L.W. Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962 JR Wijk bij Duurstede

Wijk bij Duurstede, 18 mei 2004

Gerechtshof te Arnhem
Postbus 9030
6800 EM Arnhem

Betreft: Klacht tegen beslissing Openbaar Ministerie om niet te vervolgen
            Boekhoudfraude bij gemeenten en provincie

Geachte mevrouw, mijnheer,

Ik strijd al enige jaren tegen de missstand van zich bij sommige gemeenten en provincies voordoende boekhoudfraude. Door deze boekhoudfraude worden de betreffende gemeenteraadsleden en Provinciale Staten-leden misleid in de uitvoering van hun controlerende taak als volksvertegenwoordigers en worden burgers misleid waar het gaat om de besteding van hun belastinggelden. Het gaat soms om zeer grote bedragen. De boekhoudfraude bij gemeente Amsterdam is bijvoorbeeld al opgelopen naar ruim 2 miljard euro, bij gemeenten Den Haag en Rotterdam gaat het elk om meer dan 400 miljoen euro. In een twintigtal gevallen heb ik hiervan (i.c. valsheid in geschrifte in jaarrekeningen) aangifte gedaan bij de politie.
In het arrondissement Utrecht heeft de Hoofdofficier van Justitie besloten niet tot vervolging over te gaan. Met haar brief van 13 mei 2004 liet zij mij dat weten. In haar brief gaf zij ook de redenen aan waarom zij niet vervolging wenst over te gaan. Die redenen zijn echter volstrekt onjuist. Ik kan mij ook niet aan de indruk onttrekken dat de hoofdofficier zich er met een "Jantje van Leiden" heeft afgemaakt. Verbijsterend!
Ik stuurde de Hoofdofficier bijgaande brief.

Door middel van deze brief dien ik op grond van artikel 12 Wetboek van Strafvordering een klacht in tegen het besluit van de Hoofdofficier om niet tot vervolging over te gaan. Mijn bijgaande brief aan de Hoofdofficier gelieve u als eerste en voorlopige toelichting daarbij te zien. Ingeval de Hoofdofficier na kennisneming van mijn brief toch bij haar besluit blijft, zal ik mijn klacht nader toelichten met aanvullende gegevens. Ik ga ervan uit dat ik thans met de brief aan de Hoofdofficier als toelichting kan volstaan.

Hoogachtend,

L.W. Verhoef