Dossier: Strafzaken
drs. L.W. Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962 JR Wijk bij Duurstede

Wijk bij Duurstede, 29 november 2004

Gerechtshof te 's-Gravenhage
Postbus 20302
2500 EH 's-Gravenhage

Betreft: Wetboek van Strafvordering artikel 12-procedure
             Vervolging boekhoudfraude Provincie Zuid-Holland

Geacht Hof,

Op 20 maart 2003 (ruim anderhalf jaar geleden) deed ik aangifte van boekhoudfraude (i.c. valsheid in geschrifte in een jaarrekening) bij de Provincie Zuid-Holland. Het gaat om boekhoudfraude in de jaarrekeningen 1997 tot en met 2001 met een omvang van (per saldo) circa 76 miljoen euro. Op 8 maart 2004 (bijna acht maanden geleden) breidde ik mijn aangifte uit met inmiddels ook gebleken boekhoudfraude in de jaarrekening 2002 van Provincie Zuid-Holland. De boekhoudfraude in de jaarrekening 2002 bedroeg circa 17 miljoen euro.
(De aangiften hebben als kenmerk: Mutatienummer: PL0950/03-093519.)
Na deze aangiften heb ik niets meer vernomen, zodat ik aanneem dat ze ergens liggen te vergelen onderin een la op een of ander politiebureau of in een bureau van een Officier van Justitie.
Mede dankzij deze laksheid van Justitie ging de boekhoudfraude gewoon door. De boekhoudfraude in de jaarrekening 2003 bedraagt circa 62 miljoen euro.
Wanneer het Openbaar Ministerie besluit tot seponeren van een aangifte, kan daarover op grond van Wetboek van Strafvordering artikel 12 een klacht worden ingediend bij het betreffende Gerechtshof, in dit geval het Gerechtshof te 's-Gravenhage. In het onderhavige geval is geen sprake van seponeren, er is zelfs helemaal niets met mijn aangiften gebeurd. Naar analogie van andere zaken in ons rechtsstelsel waarbij "geen uitspraak" dezelfde klacht- en beroepsmogelijkheden biedt als "negatieve uitspraak", dien ik hierdoor een klacht in tegen het niet behandelen, i.c. afwijzen, van mijn aangifte en het niet instellen van nader onderzoek en vervolging.
Graag verneem ik van u of ik ontvankelijk ben in mijn klacht. Als dit het geval is, zal ik u na uw bericht hierover aan mij, van verdere informatie voorzien op grond waarvan uw Hof kan beslissen over de vervolging wegens boekhoudfraude van de daarvoor verantwoordelijken.
Graag verneem ik van u.

Met hoogachting,

L.W. Verhoef