Dossier: Strafzaken
drs. L.W. Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962 JR Wijk bij Duurstede

Wijk bij Duurstede, 21 oktober 2011

College van procureurs-generaal

Postbus 20305
2500 EH Den Haag

Betreft: Aangifte van misdrijf in de zin van Wetboek van Strafrecht artikelen 225-227 en 336

Hierdoor doe ik hernieuwde en geherformuleerde aangifte van het
opzettelijk verstrekken van misleidende informatie in achtereenvolgende jaarrekeningen, populair aangeduid als boekhoudfraude,
c.q. het verlenen van medewerking daaraan,
c.q. het er opzettelijk misbruik van maken,
(Wetboek van Strafrecht artikelen 225-227: valsheid in geschrifte),
en het opzettelijk openbaar maken van deze onware jaarrekeningen,
c.q. het opzettelijk toelaten van openbaarmaking daarvan
(Wetboek van Strafrecht artikel 336: openbaarmaking van onware jaarrekeningen)
door achtereenvolgende bestuurders (burgemeesters, wethouders) van gemeente Amsterdam
in, met en van de jaarrekeningen over de jaren 1998 tot en met 2010 van de gemeente Amsterdam.
(Omvang van de boekhoudfraude ruim € 3,7 miljard)

Geacht College,

Met mijn brief aan u dd. 26 september jl. stelde ik u op de hoogte van mijn aangifte(n) van "valsheid in geschifte" door het gemeentebestuur van Amsterdam in de achtereenvolgende jaarrekeningen van gemeente Amsterdam (populair aangeduid als "boekhoudfraude"). Ik deed bij u mijn beklag over de behandeling van mijn aangiften door de betreffende Officier van Justitie te Amsterdam. Ik kreeg van deze Officier een heel verhaal over en een afwijzing van NIET door mij voorgelegde klachten en TOTAAL GEEN behandeling van mijn wŔl voorgelegde klachten. Mijn aangifte ging, geheel in tegenstelling tot waar de Officier uitsluitend mee bezig was, niet over toepassing van iets als Comptabiliteitsvoorschriften en van een of ander BBV maar over "valsheid in geschrifte" en dat is iets TOTAAL ANDERS !! Ik wijs u er nadrukkelijk op dat ook in de "Ahold-boekhoudfraudezaak" het Gerechtshof uitdrukkelijk gesteld heeft dat het hier NIET ging over wel of niet naleving van Burgerlijk Wetboek Boek 2 Titel 9 (waar de wettelijke regels zijn opgenomen voor de jaarrekeningen van Naamloze en Besloten Vennootschappen), maar over misleiding en dus valsheid in geschrifte! Ik deed ook mijn beklag over de gebleken ontstellende ondeskundigheid van de betreffende Officier.
Ik nam kennis van uw reactie op mijn brieven met uw brief dd. 13 oktober 2011, waarin u alleen maar meedeelt dat u niet treedt in de beoordeling van individuele zaken door een Officier. Merkwaardig, niemand voelt zich verantwoordelijk!
Ik doe hierdoor en hierbij, nu bij u, opnieuw en geherformuleerd, aangifte.
Ik verzoek u allerdringendst mijn (hernieuwde) aangifte in behandeling te nemen.

Ik verzoek u ook te overwegen de behandeling van mijn aangifte in handen te stellen van de Rijksrecherche, de aangewezen instelling waar het gaat om strafbaar handelen van overheidsorganen en -mensen. Dit temeer omdat bijvoorbeeld de (Hoofd)Officier van Justitie te Amsterdam en de burgemeester van Amsterdam (en de Hoofdcommissaris van politie te Amsterdam) elkaar regelmatig ontmoeten in het zogenoemde tripartite overleg en van onafhankelijkheid en onpartijdigheid al gauw geen sprake meer is.
Mijn aangifte van dit zware misdrijf (waarbij bijvoorbeeld de boekhoudfraude bij Ahold totaal verbleekt) is ernstig genoeg om ook eindelijk eens een gesprek met mij daarover te hebben.

Feiten
Het gemeentebestuur van Amsterdam deed het in de jaarrekeningen over de afgelopen periode van 1998 tot en met 2010 vˇˇrkomen of de gemeente in die periode 422 miljoen euro had overgehouden (als verschil tussen opbrengsten en kosten). In werkelijkheid, zo wijst onderzoek uit, was het voordelig saldo van de opbrengsten en de kosten van de gemeente in die periode 4.110 miljoen euro; een verschil derhalve van 3.688 miljoen euro (afgerond circa € 3,7 miljard!).
De gemeente legde bijvoorbeeld in die periode 1.837 miljoen euro Onroerendezaakbelasting op. Als het gemeentebestuur klip en klaar de werkelijke saldi van opbrengsten en kosten had gepresenteerd, zou iedereen meteen duidelijk zijn geworden dat bijvoorbeeld de Onroerendezaakbelasting in die periode geheel en al overbodig was. Nu werd dit met misleidende jaarrekeningen, met (populair aangeduid) "boekhoudfraude" (= valsheid in geschrifte), gemaskeerd.

De bedragen waarmee telkens de rekeningen van baten en lasten eindigen, en die steevast en herhaaldelijk door het gemeentebestuur in de jaarrekeningen in teksten rond de rekening van baten en lasten en ook buiten de jaarrekeningen (bijvoorbeeld in officiŰle berichtgeving daarover, zoals in persberichten, en naar de volksvertegenwoordiging, de gemeenteraad) als hŔt saldo van Ólle baten en Ólle lasten worden gepresenteerd, zijn stellig NIET de saldi van Ólle baten en lasten. Alleen goed geschoolde en ervaren jaarrekening-deskundigen, die weet hebben van bijvoorbeeld de dwingende samenhang tussen de onderdelen Balans en Rekening van baten en lasten van een jaarrekening, zien aan de betreffende jaarrekeningen van gemeente Amsterdam, i.c. door de inconsistentie tussen rekening van baten en lasten en balans, dat het niet klopt, i.c. dat wat als saldo van baten en lasten wordt gepresenteerd, NIET het saldo van de (= alle) baten en lasten is. Echte deskundigen kunnen het juiste (i.c. volledige) bedrag van het saldo van baten en lasten berekenen met behulp van door de jaarrekening heen verspreide gegevens met name uit de balans en de toelichtingen daarbij (in vakjargon: vermogensvergelijking). Het zijn dan dus berekeningen louter gebaseerd op de EIGEN cijfers van de betreffende jaarrekeningen, cijfers zelfs bepaald volgens Comptabiliteitsvoorschriften en BBV (c.q. de eigen interpretatie daarvan door het gemeentebestuur) zonder daaraan enige afbreuk te doen! Deze (her)berekening heeft met ((andere) interpretaties van) iets als Comptabiliteitsvoorschriften en BBV dus HELEMAAL NIETS te maken! Het zijn en blijven de eigen cijfers uit de betreffende jaarrekeningen!

De genoemde bedragen zijn gespecificeerd naar betreffende jaren:
(x € miljoen)
gepresenteerd
saldo
werkelijk
saldo
verschil OZB
1998 1 292 291 118
1999 0 376 376 123
2000 0 722 722 123
2001 - 5 350 355 141
2002 17 440 423 141
2003 - 6 - 194 - 188 150
2004 60 398 338 165
2005 45 208 163 172
2006 0 121 121 130
2007 52 113 61 131
2008105570465142
2009121849728142
2010  32 - 135 - 167   159
422 4.110 3.688 1.837

De bedragen betreffende de gepresenteerde saldi van opbrengsten en kosten en de bedragen betreffende de opgelegde Onroerendezaakbelasting zijn de als zodanig in de betreffende jaarrekeningen gepresenteerde bedragen. De wijze van berekening van de werkelijke saldi van de opbrengsten en de kosten en de uitkomsten daarvan waren en zijn nog steeds te vinden in of bij de brieven die ik met mijn onderzoeksbevindingen in de achtereenvolgende afgelopen jaren aan de gemeenteraad van Amsterdam stuurde. Deze brieven waren en zijn eveneens  opgenomen in "Dossier: Amsterdam" op mijn website www.leoverhoef.nl.
Uiteraard ben ik gaarne bereid alles toe te lichten. Uiteraard staan al mijn onderzoeksbevindingen geheel te uwer beschikking.


Misleiding
Er is sprake van misleiding in de jaarrekeningen 1998-2010. Misleiding in/met jaarrekeningen rekent het Wetboek van Strafrecht zwaarder aan dan "gewone" valsheid in geschrifte. Wetboek van Strafrecht artikel 227 kent daarvoor een straf van zelfs (maximaal) zeven jaar gevangenis.
De misleiding in de jaarrekeningen van gemeente Amsterdam is vele vele malen erger en omvangrijker dan die in de jaarrekeningen van Ahold waarvoor bestuurders strafrechtelijk gestraft werden.

Willens en wetens
Zoals ik eerder aangaf en uiteenzette in mijn voorgaande aangiften, heeft het gemeentebestuur, c.q. de achtereenvolgende gemeentebestuurders, de valsheid in geschrifte willens en wetens uitgevoerd.

Toelichting
Met deze brief doe ik opnieuw (geherformuleerd) aangifte. U gelieve de inhoud van mijn aangiften bij de Hoofdofficier van Justitie te Amsterdam dd. 16 november 2010 en 15 september 2011 hier als onderdeel van de hernieuwde aangifte ter aanvulling en ter toelichting onverkort en als geheel ingelast te beschouwen.
Ik voeg kopieŰn daarvan hieraan toe.

Ik verneem graag van u.

Hoogachtend,

L.W. Verhoef