Dossier: Strafzaken
drs. L.W. Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962 JR Wijk bij Duurstede

Wijk bij Duurstede, 26 september 2011

College van procureurs-generaal
Postbus 20305
2500 EH Den Haag

Betreft: Aangifte van misdrijf van boekhoudfraude (Wetboek van Strafrecht artikelen 225-227 en 336) door gemeentebestuur(ders) van gemeente Amsterdam

Geacht College,

Met mijn brief dd. 15 september jl. deed ik u een afschrift toekomen van mijn (herhaalde) aangifte van boekhoudfraude bij gemeente Amsterdam van circa € 3,7 miljard (een boekhoudfraude waarbij die bij Ahold totaal verbleekt!).
Ik schreef u daarbij:
"Omdat ik op voorhand geen enkel vertrouwen heb in de deskundigheid en zelfs maar de wil om tot strafrechtelijk onderzoek over te gaan bij het parket te Amsterdam, verzoek ik uw College dringend kennis te nemen van mijn bijgaande oorspronkelijke aangifte dd. 16 november 2010 en mijn bijgaande weerlegging van de afwijzing en de uitbreiding van mijn aangifte dd. 15 september 2011.
Ik verzoek uw College dringend erop toe te zien dat thans wl tot strafrechtelijke vervolging wordt overgegaan."
Nog voordat u de kans kreeg te reageren, heeft de betreffende Officier van Justitie mij al inmiddels met zijn brief dd. 23 september jl. laten weten niets met mijn aangifte(n) te zullen doen, omdat "geen nieuwe feiten en omstandigheden gebleken zijn", alsof de door mij in mijn aangifte(n) genoemde feiten en omstandigheden al niet erg genoeg waren.

Ik verzoek uw College nogmaals dringend thans wl tot strafrechtelijke vervolging te zullen overgaan, c.q. een andere Officier, thans wl terzake deskundig, aan te wijzen.

Ik verneem graag van u.

Met hoogachting,

L.W. Verhoef

Bijlage: Brief van Officier van Justitie dd. 23 september 2011