Dossier: Strafzaken
drs. L.W. Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962 JR Wijk bij Duurstede

Wijk bij Duurstede, 15 september 2011

College van procureurs-generaal
Postbus 20305
2500 EH Den Haag

Betreft: Aangifte van misdrijf van boekhoudfraude (Wetboek van Strafrecht artikelen 225-227 en 336) door gemeentebestuur(ders) van gemeente Amsterdam

Geacht College,

Met mijn brief dd. 16 november 2010 deed ik bij de Hoofdofficier van Justitie te Amsterdam aangifte van opzettelijke valsheid in geschrifte door het bestuur, c.q. de achtereenvolgende bestuurders, van gemeente Amsterdam in de jaarrekeningen over de periode 1998 tot en met 2009 van de gemeente (Wetboek van Strafrecht art 225-227), ook wel aangeduid als "boekhoudfraude", en het opzettelijk openbaar maken van deze valse jaarrekeningen (Wetboek van Strafrecht artikel 336). Met zijn brief dd. 30 maart 2011 liet een Officier van Justitie mij weten niet tot een strafrechtelijk onderzoek te zullen overgaan. De redenen die hij daarvoor gaf, getuigen van een ergerlijk ontstellende grote ondeskundigheid. Zijn motiveringen hebben totaal geen betrekking op de inhoud van mijn aangifte.
Met mijn brief van vandaag (15 september 2011) ga ik uitvoerig in op zijn afwijzing en doe ik tevens opnieuw (ongewijzigd) aangifte en breid ik mijn aangifte uit met betrekking tot de jaarrekening 2010 van gemeente Amsterdam.

Omdat ik op voorhand geen enkel vertrouwen heb in de deskundigheid en zelfs maar de wil om tot strafrechtelijk onderzoek over te gaan bij het parket te Amsterdam, verzoek ik uw College dringend kennis te nemen van mijn bijgaande oorspronkelijke aangifte dd. 16 november 2010 en mijn bijgaande weerlegging van de afwijzing en de uitbreiding van mijn aangifte dd. 15 september 2011.

Ik verzoek uw College dringend erop toe te zien dat thans wl tot strafrechtelijke vervolging wordt overgegaan.

Met hoogachting,

L.W. Verhoef

c.c. - Brief aan Hoofdofficier van Justitie te Amsterdam dd. 16 november 2010
       - Brief aan Hoofdofficier van Justitie te Amsterdam dd. 15 september 2011