Leo Verhoef
Boekhoudfraude gemeenten en provincies
Dossiers
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Strafzaken

Aangiften
Boekhoudfraude (beter uitgedrukt: valsheid in geschrifte in jaarrekeningen) is strafbaar (maximum: zeven jaar gevangenisstraf). Dit is geregeld in het Wetboek van Strafrecht (artikelen 225 - 227).
Het openbaar maken van onware, dus misleidende, jaarrekeningen is strafbaar (maximum: zes jaar gevangenisstraf). Dit is geregeld in het Wetboek van Strafrecht (artikel 336).

Leo Verhoef deed in november 2010 aangifte bij de Hoofdofficier van Justitie te Amsterdam van boekhoudfraude door gemeente Amsterdam. Na de bestraffing van bestuurders van Ahold voor boekhoudfraude (met een omvang van driekeer niks, in tegenstelling tot de boekhoudfraude bij Amsterdam van € 3,8 miljard (!)) heeft Justitie geen enkel argument om de boekhoudfraude bij Amsterdam onbestraft te laten. Toch gooide Justitie de aangiften van Leo Verhoef alweer in de prullenbak. En toen Leo Verhoef z'n beklag hierover deed bij het Gerechtshof, deed die hetzelfde.
Toen Leo Verhoef opnieuw z'n beklag deed bij het Gerechtshof, liet deze weten dat belastingbetalers, waaronder Leo Verhoef, alleen maar de hun opgelegde belasting, ook al is dat meer dan nodig om de uitgaven te dekken, moeten betalen (bovendien stipt op tijd anders staan meteen deurwaarder en politie op de stoep) en geen enkel recht hebben op een eerlijke verslaggeving van wat er met hun belastinggeld is gebeurd en wat er van die belasting eventueel is overgehouden dan wel met bijvoorbeeld ongekende grondspeculaties verspeeld is, dat dus boekhoudfraude bij de overheid straffeloos gebeurt en dat aangiften van boekhoudfraude bij de overheid regelrecht de prullenbak in moeten gaan.

Lees hieronder meer onder "Aangifte boekhoudfraude gemeente Amsterdam (2010/2011)".

Leo Verhoef deed al eerder (in 2003 en 2004) in 20 gevallen aangifte van boekhoudfraude. Door onkunde en (vooral) onwil van Justitie verdwenen de aangiften in onderste laden, dan wel raakten zoek, dan wel werden geseponeerd. Klachten hierover bij de betreffende Gerechtshoven mochten niet baten; een en al onwil.
Lees hieronder meer onder onder "Aangiften boekhoudfraude (2003-2006)".

Ook Leo Verhoef zelf ontkwam er niet aan. Het gemeentebestuur van zijn woonplaats Wijk bij Duurstede deed aangifte vanwege smaad omdat Leo Verhoef het gemeentebestuur betichtte van boekhoudfraude en aangifte van boekhoudfraude (i.c. valsheid in geschrifte) had gedaan.
Lees hieronder meer onder "Strafzaak tegen Leo Verhoef vanwege smaad".

1. Aangifte boekhoudfraude gemeente Amsterdam (2010/2011)
Leo Verhoef deed in november 2010 aangifte bij de Hoofdofficier van Justitie te Amsterdam van boekhoudfraude bij gemeente Amsterdam. De boekhoudfraude was inmiddels vanaf 1998 opgelopen naar ruim € 3,8 miljard! De boekhoudfraude bij Ahold, waarvoor twee bestuurders strafrechtelijk gestraft werden, verbleekt er totaal bij. Het zal toch niet zo zijn dat een zo omvangrijke boekhoudfraude bij een overheidsorganisatie, zoals een gemeente, waar het bovendien gaat om publieke middelen, onbestraft zal blijven?! Met brief van 30 maart 2011 liet Justitie weten niets met de aangifte te zullen doen met argumenten die getuigen van een ontstellend grote ondeskundigheid bij Justitie en die "slaan als een tang op een varken". Leo Verhoef reageerde met zijn brief van 15 september 2011, waarin hij de vloer aanveegde met de argumenten van Justitie en zijn aangifte onverkort herhaalde en uitbreidde vanwege de boekhoudfraude in de jaarrekening 2010. De behandelende officier van Justitie liet vervolgens, niet gehinderd door enige kennis terzake, per kerende post weten niets met de aangifte te zullen doen. Hij meldde dat er "geen nieuwe feiten en omstandigheden gebleken zijn", alsof de door Leo Verhoef gemelde feiten en omstandigheden al niet erg genoeg waren. Leo Verhoef deed opnieuw aangifte, nu bij de hoogste bazen van het Openbaar Ministerie, het College van procureurs-generaal. Van hetzelfde laken een pak; ook de hoogste bazen van Justitie hebben er totaal geen trek in en komen niet verder dan te verwijzen naar de niet relevante absolute lariekoek van de behandelende Officier van Justitie.
Leo Verhoef diende met brief dd. 3 april 2012 een klacht in bij het Gerechtshof te Amsterdam (op grond van Wetboek van Strafvordering art. 12) vanwege de totale onwil van het Openbaar Minsiterie om tot vervolging over te gaan. Ook het Gerechtshof liet het er totaal bij zitten. Behalve een bericht van ontvangst van de klacht gebeurde er helemaal niets, ook niet na twee herinneringen. Daarop diende Leo Verhoef na acht maanden in arren moede hierover een klacht in bij de President van het Gerechtshof. Die meldde met brief dd. 21 november 2012 binnen een maand te zullen reageren. Ook daarna vernam Leo Verhoef niets meer. Na een nieuwe herinnering liet de President van het Gerechtshof met brief dd. 28 februari 2013 weten dat er bij zijn Hof sprake is van een grote chaos waardoor het mogelijk is dat er (al dan niet opzettelijk) binnengekomen post en dossierstukken zomaar kunnen en konden verdwijnen zonder dat iemand dat merkt, waaronder "dus" de door Leo Verhoef ingediende stukken en brieven.
Nauwelijks was de inkt van het papier droog waarmee Leo Verhoef werd verteld dat zijn stukken waren zoekgeraakt, of hij kreeg meteen kort daarna een uitspraak van het Gerechtshof dd. 7 maart 2013 waarin werd meegedeeld dat belastingbetalers, waaronder Leo Verhoef, alleen maar de hun opgelegde belasting, ook al is dat meer dan nodig om de uitgaven te dekken, moeten betalen (bovendien stipt op tijd anders staan meteen deurwaarder en politie op de stoep) en geen enkel recht hebben op een eerlijke verslaggeving van wat er met hun belastinggeld is gebeurd en wat er van die belasting eventueel is overgehouden dan wel met bijvoorbeeld ongekende grondspeculaties verspeeld is, dat dus boekhoudfraude bij de overheid straffeloos gebeurt en dat aangiften van boekhoudfraude bij de overheid regelrecht de prullenbak in moeten gaan.

- Beschikking Gerechtshof Amsterdam inzake aangifte van boekhoudfraude Amsterdam dd. 7 maart 2013
- Brief van President van Gerechtshof Amsterdam dd. 28 februari 2013
- Brief aan President van Gerechtshof Amsterdam dd. 22 januari 2013
- Brief aan President van Gerechtshof Amsterdam dd. 20 november 2012
Klacht bij Gerechtshof Amsterdam dd. 3 april 2012 inzake niet vervolgen van gemeentebestuur(ders) van Amsterdam
- Brief van College van procureurs-generaal dd. 15 maart 2012
- Brief aan College van procureurs-generaal dd. 14 december 2011
- Aangifte van boekhoudfraude Amsterdam dd. 21 oktober 2011
- Brief van Officier van Justitie dd. 23 september 2011
- Aangifte van boekhoudfraude Amsterdam dd. 15 september 2011
- Brief van Officier van Justitie dd. 30 maart 2011
- Aangifte van boekhoudfraude Amsterdam dd. 16 november 2010

2. Aangiften boekhoudfraude (2003-2006)

Leo Verhoef heeft in 2003-2004 in 20 gevallen bij Justitie aangifte gedaan van boekhoudfraude bij gemeenten en provincies. Het betrof gemeenten Amersfoort, Amsterdam, Breda, Den Haag, Dordrecht, Eindhoven, Haarlem, Haaarlemmermeer, Oss, Rotterdam, Tiel, Tilburg, Utrecht, Wijk bij Duurstede, Zaanstad, en provincies Gelderland, Noord-Brabant, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland. De totale boekhoudfraude in deze gevallen bedraagt circa 5 miljard euro.

Behandeling aangiften door Justitie
De door Leo Verhoef aangedragen zaken konden pas voor de (straf)rechter komen als Justitie eerst de zaak onderzocht had en vervolgens de daders aanklaagde bij de rechter. Echter, Justitie heeft alle aangiften van Leo Verhoef geseponeerd of - in het merendeel van de gevallen - helemaal niets met de aangiften gedaan of ze zelfs gewoonweg zoek laten raken. Justitie had er totaal geen trek in. Ook gebrek aan echte deskundigheid terzake ontbreekt.
Als deze of gene Officier van Justitie al een reden voor zijn seponering opgaf, verwezen zij naar de Raad van Tucht voor Accountants en het College van Beroep voor het bedrijfsleven in door Leo Verhoef tegen diverse betrokken accountants gevoerde tuchtzaken. Uit de uitspraken van deze tuchtcolleges leidden ze af dat de tuchtrechter beslist zou hebben dat Leo Verhoef ongelijk had in zijn beweringen over boekhoudfraude. Dat is echter een groot misverstand! Het tegendeel is het geval! In alle door Leo Verhoef gevoerde tuchtzaken zijn zijn beweringen door deze colleges bevestigd! Dat deze Raad van Tucht en dit College van Beroep daarna door eigen procedurefouten de aangeklaagde accountants vrijuit lieten gaan is een verbijsterende constatering, maar ontkracht niet het gelijk van Leo Verhoef!
Leo Verhoef heeft alle Officieren van Justitie die reageerden, gewezen op deze desastreuse gedachtenfout. Ze deden er helemaal niets mee. Justitie heeft geen enkel onderzoek uitgevoerd naar aanleiding van de aangiften van Leo Verhoef. "Men" wilde eenvoudigweg niet.

Voorzover het Openbaar Ministerie enige kennis op het gebied van boekhoudfraude heeft, zit dat bij het zogenoemde Functioneel Parket. Dus nam Leo Verhoef ook contact op met dat Functioneel Parket. Ook dat Functioneel Parket wilde niet op de rechtzetting van Leo Verhoef ingaan.
Leo Verhoef voerde ook een uitvoerige correspondentie met de "baas" van het Openbaar Ministerie, het College van procureurs-generaal, over de omvang van de misstand van de boekhoudfraude en over de misstand dat geen enkele Officier van Justitie iets met de aangiften daarover wilde doen. Ook het College van procureurs-generaal vluchtte voor de zaak weg. Ook hier een en al onwil.

Klachtzaken vanwege niet behandelen en seponeren van aangiften
Leo Verhoef diende over het seponeren en niet behandelen van zijn aangiften klachten in (op grond van Wetboek van Strafvordering artikel 12) bij de betreffende Gerechtshoven te Amsterdam, Arnhem, Den Haag en 's-Hertogenbosch.
Een Gerechtshof mag zo'n klacht alleen in behandeling nemen als de klager "rechtstreeks belanghebbende" is.
Het Gerechtshof 's-Hertogenbosch zei dat Leo Verhoef geen "rechtstreeks belanghebbende" is als hij niet in de betreffende gemeente en provincie woont waarover hij aangifte gedaan heeft, maar dat dat anders zou liggen als hij wl inwoner was. Dus zou je dan denken dat het Gerechtshof Amsterdam de klacht over de geseponeerde aangiften wl in behandeling zou nemen over de boekhoudfraudes bij gemeente Wijk bij Duurstede en provincie Utrecht, de woonplaats en woonprovincie van Leo Verhoef. Tot stomme verbazing van Leo Verhoef en menig ander zei het Gerechtshof Amsterdam, zonder Leo Verhoef overigens zelfs maar in de gelegenheid gesteld te hebben aan te tonen dat hij "rechtstreeks belanghebbende" is, dat het Gerechtshof ook de klacht van Leo Verhoef over de boekhoudfraude in zijn eigen woonplaats en woonprovincie niet in behandeling wilde nemen omdat Leo Verhoef ook aangifte had gedaan van boekhoudfraude bij andere gemeenten en provincies. (Verbijsterend. Wie is dan wl "rechtstreeks belanghebbende"?) Het Gerechtshof heeft dus net gezegd dat Leo Verhoef ongelijk heeft, maar heeft wl gezegd dat het helemaal niet wil en niet zal nadenken over de vraag of Leo Verhoef wellicht gelijk heeft.
Ook het Gerechtshof 's-Gravenhage besliste dat Leo Verhoef niet-ontvankelijk is in zijn klachten over de geseponeerde aangiften betreffende provincie Zuid-Holland en de gemeenten Den Haag, Rotterdam en Dordrecht. De indringende pleitnota (met bijlage), waarin Leo Verhoef alle strafrechtelijke ins-and-outs keurig op rij zette en waarin hij uitgebreid inging op het aspect van "rechtstreeks belanghebbende" en waar het Gerechtshof veel waardering voor had, mocht ook niet baten.
Ook het Gerechtshof te Arnhem besliste (met een simpel briefje, zonder er zelfs een zitting aan te wijden, laat staan Leo Verhoef in de gelegenheid te stellen om schriftelijk en/of mondeling aan te tonen dat hij wel degelijk "rechtstreeks belanghebbende" is) dat Leo Verhoef niet-ontvankelijk was (aangiften inzake provincie Gelderland en gemeente Tiel).
Het Gerechtshof te Amsterdam tenslotte maakte het nog bonter over bijvoorbeeld de aangifte van boekhoudfraude bij gemeente Amsterdam van zo'n 2,3 miljard euro. Ondanks dat Leo Verhoef met zijn brief dd. 20 december 2005 dringend verzocht had eerst te worden gehoord over zijn wel of niet ontvankelijkheid als belanghebbende, wilde het Gerechtshof daar niet eens aan beginnen, was totaal niet genteresseerd in de motivering van Leo Verhoef dat hij om verschillende redenen "rechtstreeks belanghebbende" is, en stuurde hem (2 jaar na het indienen van zijn klacht) een simpel briefje dat hij in alles was afgewezen. (Beroep is niet mogelijk.)

Kortom, blijkbaar kan boekhoudfraude bij overheidsorganisaties, zoals gemeenten en provincies, straffeloos plaatsvinden.

3. Strafzaak tegen Leo Verhoef vanwege smaad
Ook Leo Verhoef zelf ontkwam er niet aan. Het gemeentebestuur en de meerderheid van de gemeenteraad van zijn woonplaats Wijk bij Duurstede deed aangifte vanwege smaad omdat Leo Verhoef het gemeentebestuur betichtte van boekhoudfraude en aangifte van boekhoudfraude (i.c. valsheid in geschrifte) had gedaan. Nu kwam Justitie wl in actie. De Hoofdofficier van Justitie (in Utrecht) meldde Leo Verhoef, na enig aandringen van hem waarom de behandeling van die aangifte op zich liet wachten, dat, als hij het nog een keer zou doen, hij dan aangepakt zou worden. Jammer dat die mevrouw daarna de daad nooit bij het woord gevoegd heeft, want dan had ze eerst moeten uitzoeken  of Leo Verhoef wellicht niet 100% gelijk had met zijn beweringen over boekhoudfraude.

Dossiers:
Alle aangiften, alle correspondentie met Offieren van Justitie (in de enkele gevallen dat ze iets van zich lieten horen), alle correspondentie met de betreffende Gerechtshoven, alle beslissingen van de Gerechtshoven, kortom, de complete "strafdossiers", treft u hieronder aan.

(Voor informatie over de inhoud van de correspondentie van Leo Verhoef met het College van procureurs-generaal en het Functioneel Parket, zie "Dossier: Openbaar Ministerie")

1. Behandeling aangifte boekhoudfraude Amsterdam (2010/2011)
- Beschikking Gerechtshof Amsterdam inzake aangifte van boekhoudfraude Amsterdam dd. 7 maart 2013
- Brief van President van Gerechtshof Amsterdam dd. 28 februari 2013
- Brief aan President van Gerechtshof Amsterdam dd. 20 november 2012
Klacht bij Gerechtshof Amsterdam dd. 3 april 2012 inzake niet vervolgen van gemeentebestuur(ders) van Amsterdam
- Brief van College van procureurs-generaal dd. 15 maart 2012
- Brief aan College van procureurs-generaal dd. 14 december 2011
- Aangifte van boekhoudfraude Amsterdam dd. 21 oktober 2011
- Brief van College van procureurs-generaal dd. 13 oktober 2011
- Brief aan College van procureurs-generaal dd. 26 september 2011
- Brief van Officier van Justitie dd. 23 september 2011
- Brief aan College van procureurs-generaal dd. 15 september 2011
- Aangifte van boekhoudfraude Amsterdam dd. 15 september 2011
- Brief van Officier van Justitie dd. 30 maart 2011
- Brief van Officier van Justitie dd. 14 januari 2011
- Aangifte van boekhoudfraude Amsterdam dd. 16 november 2010

2. Behandeling aangiften boekhoudfraude (2003-2006)

- Behandeling aangiften boekhoudfraude Amsterdam, Haarlem, Haarlemmermeer, Zaanstad, provincie Noord-Holland
- Beschikking Gerechtshof Amsterdam inzake Amsterdam dd. 12 september 2006
- Beschikking Gerechtshof Amsterdam inzake Haarlem dd. 12 september 2006
- Beschikking Gerechtshof Amsterdam inzake Haarlemmermeer dd. 12 september 2006
- Beschikking Gerechtshof Amsterdam inzake Zaanstad dd. 12 september 2006
- Beschikking Gerechtshof Amsterdam inzake provincie Noord-Holland dd. 12 september 2006
- Brief aan Gerechtshof Amsterdam dd. 20 december 2005
- Klacht bij Gerechtshof Amsterdam inzake Haarlem dd. 20 januari 2005
- Klacht bij Gerechtshof Amsterdam inzake Haarlemmermeer dd. 20 januari 2005
- Klacht bij Gerechtshof Amsterdam inzake Amsterdam dd. 29 oktober 2004
- Klacht bij Gerechtshof Amsterdam inzake provincie Noord-Holland dd. 29 oktober 2004
- Brief aan Gerechtshof Amsterdam dd. 18 oktober 2004
- Brief van Gerechtshof Amsterdam dd. 15 oktober 2004
- Klacht bij Gerechtshof Amsterdam inzake Zaanstad dd. 11 oktober 2004
- Uitbreiding aangifte van boekhoudfraude Amsterdam dd. 8 januari 2004
- Aangifte van boekhoudfraude Amsterdam dd. 1 april 2003
- Aangifte van boekhoudfraude Haarlem dd. 24 december 2003
Aangifte van boekhoudfraude Haarlemmmer dd. 15 april 2004
- Uitbreiding aangifte van boekhoudfraude Zaanstad dd. 19 maart 2004
- Aangifte van boekhoudfraude Zaanstad dd. 9 april 2003
- Uitbreiding aangifte van boekhoudfraude provincie Noord-Holland dd. 19 maart 2004
- Aangifte van boekhoudfraude Noord-Holland dd. 20 maart 2003

- Behandeling aangifte boekhoudfraude Amersfoort, Utrecht, Wijk bij Duurstede, provincie Utrecht
- Beschikking Gerechtshof Amsterdam dd. 15 december 2005
- Brief aan Gerechtshof Arnhem dd. 18 oktober 2005
- Brief aan Gerechtshof Arnhem dd. 22 september 2004
- Brief aan Gerechtshof Arnhem dd. 6 september 2004
- Brief aan Gerechtshof Arnhem dd. 22 juli 2004
- Brief van Hoofdofficier van Justitie Utrecht dd. 4 juni 2004
- Klacht bij Gerechtshof Arnhem dd. 18 mei 2004
- Brief aan Hoofdofficier van Justitie Utrecht dd. 17 mei 2004
- Brief van Hoofdofficier van Justitie Utrecht dd. 13 mei 2004
- Brief van Hoofdofficier van Justitie Utrecht dd. 18 november 2003
- Uitbreiding aangifte van boekhoudfraude Amersfoort dd. 4 maart 2004
- Aangifte van boekhoudfraude Amersfoort dd. 6 september 2003
- Uitbreiding aangifte van boekhoudfraude gemeente Utrecht dd. 8 januari 2004
- Aangifte van boekhoudfraude gemeente Utrecht dd. 1 april 2003
- Uitbreiding aangifte van boekhoudfraude Wijk bij Duurstede dd. 8 januari 2004
- Aangifte van boekhoudfraude Wijk bij Duurstede dd. 20 december 2002
- Uitbreiding aangifte van boekhoudfraude provincie Utrecht dd. 9 maart 2004
- Aangifte van boekhoudfraude provincie Utrecht dd. 24 december 2003

- Behandeling aangiften boekhoudfraude provincie Gelderland en gemeente Tiel
- Beschikking Gerechtshof Arnhem dd. 15 december 2005
- Brief van Officier van Justitie Arnhem dd. 9 juni 2005
- Brief aan Gerechtshof s'-Hertogenbosch dd. 27 januari 2005
- Klacht bij Gerechtshof 's-Hertogenbosch inzake Tiel dd. 20 januari 2005
- Klacht bij Gerechtshof Arnhem inzake provincie Gelderland dd. 29 november 2004
- Uitbreiding aangifte van boekhoudfraude provincie Gelderland dd. 8 maart 2004
- Aangifte van boekhoudfraude provincie Gelderland dd. 20 maart 2003
- Uitbreiding aangifte van boekhoudfraude Tiel dd. 4 maart 2004
- Aangifte van boekhoudfraude Tiel dd. 16 september 2003

- Behandeling aangiften boekhoudfraude gemeenten Den Haag, Dordrecht, Rotterdam, provincie Zuid-Holland
- Beschikking Gerechtshof 's-Gravenhage dd. 7 december 2005
- Pleitnota t.b.v. zitting Gerechtshof 's-Gravenhage op 26 oktober 2005
- Bijlage bij pleitnota: commentaar bij behandeling aangifte van gemeenteraadslid Van Heijgen
- Brief van Gerechtshof 's-Gravenhage dd. 5 januari 2005
- Brief aan Gerechtshof 's-Gravenhage dd. 22 december 2004
- Brief van Gerechtshof 's-Gravenhage dd. 20 december 2004
- Brief aan Gerechtshof 's-Gravenhage dd. 8 december 2004
- Brief van Gerechtshof 's-Gravenhage dd. 7 december 2004
- Klacht bij Gerechtshof 's-Gravenhage inzake provincie Zuid-Holland dd. 28 oktober 2004
- Klacht bij Gerechtshof 's-Gravenhage inzake Den Haag dd. 28 oktober 2004
- Klacht bij Gerechtshof 's-Gravenhage inzake Dordrecht dd. 28 oktober 2004
- Klacht bij Gerechtshof 's-Gravenhage inzake Rotterdam dd. 28 oktober 2004
- Bericht van Politie Haaglanden dd. ..?.. 2004
- Uitbreiding aangifte van boekhoudfraude Den Haag dd. 8 januari 2004
- Aangifte van boekhoudfraude Den Haag dd. 20 maart 2003
- Aangifte van boekhoudfraude Dordrecht dd. 23 juli 2003
- Aangifte van boekhoudfraude Rotterdam dd. 10 juli 2003
- Uitbreiding aangifte van boekhoudfraude provincie Zuid-Holland dd. 9 maart 2004
- Aangifte van boekhoudfraude provincie Zuid-Holland dd. 20 maart 2003

- Behandeling aangiften boekhoudfraude Eindhoven, Oss, provincie Noord-Brabant
- Beschikking Gerechtshof 's-Hertogenbosch dd. 24 mei 2005
- Pleitnota t.b.v. zitting Gerechtshof 's-Hertogenbosch op 24 mei 2005
- Advies advocaat-generaal 's-Hertogenbosch dd. 30 maart 2005
- Brief aan advocaat-generaal 's-Hertogenbosch dd. 24 januari 2005
- Klacht bij Gerechtshof 's-Hertogenbosch inzake Eindhoven dd. 20 januari 2005
- Klacht bij Gerechtshof 's-Hertogenbosch inzake Oss dd. 20 januari 2005
- Klacht bij Gerechtshof 's-Hertogenbosch inzake provincie Noord-Brabant dd. 29 november 2004
- Aangifte van boekhoudfraude Eindhoven dd. 24 december 2003
- Aangifte van boekhoudfraude Oss dd. 24 december 2003
- Aangifte van boekhoudfraude provincie Noord-Brabant dd. 24 december 2003

- Behandeling aangiften boekhoudfraude Breda
- Beschikking Gerechtshof 's-Hertogenbosch dd. 24 mei 2005
- Pleitnota t.b.v. zitting Gerechtshof 's-Hertogenbosch op 24 mei 2005
- Advies advocaat-generaal 's-Hertogenbosch dd. 8 december 2004
- Brief aan Gerechtshof 's-Hertogenbosch dd. 22 september 2004
- Brief aan Gerechtshof 's-Hertogenbosch dd. 6 september 2004
- Brief van Hoofdofficier van Justitie Breda dd. 9 augustus 2004
- Klacht bij Gerechtshof 's-Hertogenbosch dd. 22 juli 2004
- Brief aan Hoofdofficier van Justitie Breda dd. 22 juli 2004
- Brief van Hoofdofficier van Justitie Breda dd. 25 juni 2004
- Aangifte van boekhoudfraude Breda dd. 19 maart 2004

- Behandeling aangiften boekhoudfraude Tilburg
- Beschikking Gerechtshof 's-Hertogenbosch dd. 24 mei 2005
- Pleitnota t.b.v. zitting Gerechtshof 's-Hertogenbosch op 24 mei 2005
- Advies advocaat-generaal 's-Hertogenbosch dd. 30 maart 2005
- Brief aan Gerechtshof s'-Hertogenbosch dd. 2 april 2005
- Brief van Officier van Justitie Breda dd. 10 maart 2005
- Klacht bij Gerechtshof 's-Hertogenbosch dd. 19 januari 2005
- Aangifte van boekhoudfraude Tilburg dd. 16 februari 2004

3. Behandeling aangifte vanwege smaad
- Brief van Hoofdofficier van Justitie Utrecht dd. 27 februari 2006
- Brief van Plv. hoofdofficier van Justitie Utrecht dd. 24 januari 2006
- Brief aan Hoofdofficier van Justitie Utrecht dd. 2 januari 2006
- Aangifte van smaad door gemeentebestuur van Wijk bij Duurstede dd. 1 juli 2004
Terug > begin