Dossier: Rotterdam
drs. L.W. Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962 JR Wijk bij Duurstede

Wijk bij Duurstede, 28 september 2010

De gemeenteraad van
gemeente Rotterdam
Postbus 70012
3000 KP Rotterdam

Betreft: Jaarrekening 2009 van gemeente Rotterdam
            Brief van COR dd. 23 september 2010

Geachte Raad,

Met mijn brief aan u van 23 juni 2010 liet ik u mijn bevindingen weten over de onbetrouwbaarheid van de jaarrekening 2009 van gemeente Rotterdam. Zoals ik u inmiddels al vele jaren achtereen mijn bevindingen over de misleidende jaarrekeningen van uw gemeente doe toekomen. Hoewel mijn brief aan u, gemeenteraad, was gericht, reageerde (ook?) uw Commissie Onderzoek Rekening (COR), namelijk met brief van 23 september 2010, een brief met uiterst merkwaardige inhoud.

In mijn brief van 23 juni jl. liet ik u - kort gezegd - weten dat in tegenstelling tot wat uw gemeentebestuur in de jaarrekening doet voorkomen over een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 60 miljoen, Rotterdam in werkelijkheid in 2009 een verlies leed van € 189 miljoen, en dat bijvoorbeeld in tegenstelling tot wat uw gemeentebestuur in de jaarrekeningen over de periode 2007-2009 doet voorkomen over een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 176 miljoen, Rotterdam in werkelijkheid in deze periode een verlies leed van € 229 miljoen, en voorts dat de jaarrekening ook een fout dus misleidend beeld geeft van de financiŽle positie van de gemeente.

Allereerst valt op dat COR nergens mijn bevindingen tegenspreekt!
Ik wijs u erop dat al uw eigen Rekenkamer in 2005 zelfstandig onderzoek heeft gedaan naar de betrouwbaarheid van - in dit geval - de jaarrekening 2004 en met exact dezelfde bevindingen kwam als de mijne (zie mijn brief aan u dd. 30 mei 2005 en het rapport van uw Rekenkamer dd. juni 2005, beide - ook - te vinden op www.leoverhoef.nl in "Dossier: Rotterdam").
(Overigens, in 2006 deed bijvoorbeeld de Rekenkamer van gemeente Amsterdam eenzelfde onderzoek naar de jaarrekening 2005 van Amsterdam en kwam eveneens tot - alweer - dezelfde bevindingen als de mijne; zie www.leoverhoef.nl in "Dossier: Amsterdam".)

De COR schrijft: "Onze jaarrekening wordt gecontroleerd en goed bevonden door een interne en externe accountant". Nou, en? Ook de jaarrekeningen van WorldCom, Enron, Parmalat, Ahold en die in vele andere gevallen van boekhoudfraude, waren gecontroleerd door een accountant en goed bevonden.
Overigens, uw accountant heeft de jaarrekening NIET goed bevonden. Hij laat zich in zijn accountantsverklaring in het geheel NIET uit over de betrouwbaarheid van die jaarrekening. In tegenstelling tot wat u wellicht denkt, uw accountant zegt ALLEEN dat de jaarrekening voldoet aan een of ander BBV (Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten), hij zegt NIETS over de betrouwbaarheid van de jaarrekening!

De COR schrijft: "Onze jaarrekening wordt volgens de bestaande en verplichte voorschriften van het BBV opgesteld". Mijn brief en mijn bevindingen gaan daar echter in het geheel NIET over. Nergens in mijn brief maak ik melding van het al dan niet voldoen aan een of ander BBV.
Overigens, uw jaarrekening voldoet volstrekt niet aan (belangrijke bepalingen van) dat BBV, maar dat terzijde. (Ter toelichting: het BBV gebiedt bijvoorbeeld nergens een foute dus misleidende voorstelling te geven van bijvoorbeeld de afschrijvingskosten, de personeelskosten en de onderhoudskosten, zoals ik u meldde in mijn brief van 23 juni jl.)

De COR schrijft: "De voorschriften voor gemeenten wijken af van de voorschriften voor het bedrijfsleven". Irrelevant of dat wel of niet waar is, maar het zegt helemaal NIETS over de (on)juistheid van mijn bevindingen!

De COR schrijft: "Ook wordt de jaarrekening uitgebreid besproken in de door de raad ingestelde controlecommissie en vinden er hoorzittingen met de wethouders plaats. De jaarrekening wordt gecontroleerd op juistheid van de informatie en op rechtmatigheid en doelmatigheid van de bestede gelden." Aannemend dat dit zo is, maar het zegt helemaal NIETS over de (on)juistheid van mijn bevindingen!

Het valt te hopen dat de kwaliteit van uw gemeenteraad niet moet worden afgemeten aan de kwaliteit van de Commissie Onderzoek Rekening.

Graag verneem ik uw reactie op mijn brief van 23 juni jl. en deze brief.

Graag was ik u van dienst.

Met vriendelijke groet en hoogachting,

L.W. Verhoef
Brief van COR dd. 23 september 2010 > ...