Dossier: Rotterdam
drs. L.W. Verhoef
registeraccountant

Kersengaard 13

3962 JR Wijk bij Duurstede

Wijk bij Duurstede, 12 december 2001

Gemeenteraad van

Gemeente Rotterdam
Postbus 70012
3000 KP Rotterdam

Betreft:  Jaarrekening 2000
             Mijn brief dd. 25 oktober 2001
             Uw brief dd. 4 december 2001

Geachte Raad,

Met mijn brief aan u van 25 oktober jl. deed ik u enige opmerkingen toekomen betreffende de kwaliteit, i.c. de onbetrouwbaarheid, van uw jaarrekening 2000. De jaarrekening is onbetrouwbaar, omdat deze geen betrouwbaar beeld geeft van de reserves, de activa en de verplichtingen, en geen betrouwbaar beeld geeft van de baten en de lasten en het saldo daarvan. De jaarrekening voldoet (dus) ook niet aan belangrijke wettelijk daaraan te stellen eisen.


Met uw brief van 4 december jl. liet u mij weten mijn brief behandeld te hebben.

Opvallend is dat u in uw reactie slechts meldt, dat omdat uw accountant bij deze jaarrekening een goedkeurende verklaring heeft gegeven en u niet twijfelt aan zijn oordeel, de jaarrekening dus goed, d.w.z. wèl betrouwbaar, is. Dat is een merkwaardige redenering. Uw accountant zou niet de eerste zijn die zich vergist. Ik dacht in mijn brief overtuigende argumenten te hebben aangevoerd waaruit blijkt dat uw jaarrekening èn niet betrouwbaar is èn niet voldoet aan de daaraan gestelde wettelijke eisen. Merkwaardig is ook dat u wèl beschikt over een "Rekenkamer", maar dat u van deze "Rekenkamer" geen oordeel vraagt over de juistheid van mijn beweringen. Mij dunkt dat het onderwerp en mijn commentaar zwaarwegend genoeg zijn om dat oordeel te vragen! Ik (en naar ik aanneem ik niet alleen) vind een jaarrekening (respectievelijk begroting) onbetrouwbaar als:
Een jaarrekening (en begroting) van een gemeente die de tekortkomingen vertoont die ik in mijn brief aangaf, voldoet naar mijn mening niet aan de daarvoor geldende wettelijke voorschriften, i.c. de Comptabiliteitsvoorschriften. Wat dacht u van:
Uw jaarrekening (en begroting?) is flagrant in strijd met al deze bepalingen!

Ik zou een meer serieuze behandeling van mijn eerdere en deze brief zeer op prijs stellen.

Graag verneem ik uw reactie.


Met vriendelijke groet en hoogachting,

L.W. Verhoef