Dossier: Rotterdam
drs. L.W. Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962 JR Wijk bij Duurstede

Wijk bij Duurstede,
2 maart 2000

Gemeenteraad van

Gemeente Rotterdam
Postbus 70016
3000 KV Rotterdam

Betreft:
  Jaarrekening 1998

Geachte raad,

Met mijn brief aan uw raad van 31 december 1999 deed ik u enige opmerkingen toekomen over de kwaliteit, i.c. de volstrekte onbetrouwbaarheid, van de jaarrekening 1998 van uw gemeente. Het betreft een belangrijk onderwerp. De jaarrekening is immers voor u als raad een belangrijk sturings- en verantwoordingsverslag.


Uw jaarrekening, m.n. de rekening (van baten en lasten) en het saldo van de rekening, suggereert dat er in 1998 een batig saldo was van ƒ 32 miljoen. Nadere bestudering van uw jaarrekening laat echter zien, zo schreef ik u, dat er tot aanzienlijke bedragen baten en lasten buiten de rekening zijn gelaten: ƒ 231 miljoen aan baten en ƒ 165 miljoen aan lasten. Dat betekent dat volgens uw jaarrekening het werkelijke saldo van alle baten en lasten niet ƒ 32 miljoen bedroeg maar ƒ 231 miljoen. En dat is wel iets anders! Verder wees ik u erop dat de omvang van de verplichtingen en m.n. van de reserves totaal verkeerd is weergegeven. Ik wees u er ook op dat veel baten en lasten totaal verkeerd weergegeven zijn; ik noemde onder meer dat er rentelasten zijn opgenomen (van een onbekend bedrag) over niet bestaande schulden.

M.a.w. uw jaarrekening 1998 valt alleen te kwalificeren als een verzameling van volstrekt onjuiste en dus onbetrouwbare cijfers.

Met verbazing heb ik kennis genomen van de reactie van uw college van burgemeester en wethouders van 1 februari 2000 op mijn brief.

De reactie van uw college gaat nergens inhoudelijk in op mijn opmerkingen.
 
Het enige dat uw college doet is melding maken van een goedkeurende accountantsverklaring bij de jaarrekening, alsof daarmee gezegd moet zijn dat de jaarrekening dus wèl een betrouwbaar sturings- en verantwoordingsverslag is. Uw jaarrekening zou niet de eerste zijn die ten onrechte van een goedkeurende accountantsverklaring is voorzien. U heeft daarover nog onlangs in de pers meer over kunnen lezen.

Uw college meldt ook dat uw accountant meer tijd en meer aandacht aan de beoordeling van uw jaarrekening besteed zou hebben dan ik. Om die reden zou "dus" uw jaarrekening wèl betrouwbaar zijn. Een uiterst merkwaardige redenering, vindt u ook niet?


Intussen moet uw raad, zo vindt uw college, het blijkbaar ook maar met deze reactie doen.

Moet ik verwachten dat u met deze reactie van uw college tevreden bent?

Aan het slot van mijn brief van 12 november 1999 schreef ik:

Ik denk dat u ervan uit kunt gaan dat ook uw begroting 1999 en uw begroting 2000 op dezelfde wijze als de jaarrekening zijn opgemaakt en dat u die dus, net zoals uw jaarrekening, maar beter meteen bij het oud papier kunt wegdoen. Wat heb je aan zoveel pagina's volstrekt onbetrouwbare informatie? Intussen bestuurt u wel uw gemeente met behulp van een volstrekt onbetrouwbaar kompas. Dat is uiteraard onverantwoord.

Mag ik verwachten dat u als raad van Rotterdam doet wat van een zichzelf respecterende raad verwacht mag worden, namelijk om opheldering vragen?

Uw reactie te vernemen stel ik op prijs.


Met vriendelijke groet en hoogachting,


L.W. Verhoef