Dossier: Nieuwegein
drs. L.W. Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962 JR Wijk bij Duurstede

Wijk bij Duurstede, 2 augustus 2007

De gemeenteraad van
gemeente Nieuwegein
Postbus 1
3430 AA Nieuwegein

Betreft: Jaarrekening 2006 van gemeente Nieuwegein

Geachte Raad,

Voor u als gemeenteraad is de jaarrekening van uw gemeente een belangrijk document: hiermee legt het college van burgemeester en wethouders rekening en verantwoording aan u af over het gevoerde (financiële) beheer en verder is de jaarrekening voor u een belangrijk toetsingsmiddel voor de betrouwbaarheid van de begrotingen. Op basis van deze jaarrekeningen en begrotingen beslist u over de hoogte van de gemeentelijke belastingen en over het wel of niet doorgaan van belangrijke activiteiten. Ook voor de (geïnteresseerde) burgers is de jaarrekening een belangrijk document: d.m.v. de jaarrekening legt het gemeentebestuur al dan niet met uw instemming aan de burgers rekening en verantwoording af over de besteding van de belastinggelden en het gevoerde (financiële) beheer. Het is dus erg belangrijk dat de jaarrekening en de begroting betrouwbaar zijn.

Met mijn brief aan u van 24 mei jl. liet ik u weten dat de jaarrekening 2006 niet betrouwbaar is en dus waardeloos is als instrument voor het afleggen van rekening en verantwoording. Zoals ik u eerder liet weten dat ook de jaarrekeningen van voorgaande jaren misleidend en daardoor volkomen waardeloos zijn. U liet het aan het college van burgemeester en wethouders over te reageren naar mij. Blijkbaar vindt u het zelf niet de moeite waard te onderzoeken of ik wellicht niet gelijk zou hebben. Blijkbaar vindt u een betrouwbare rekening en verantwoording van de besteding van de aan u toevertrouwde gemeenschapsgelden totaal onbelangrijk. Daardoor zal het u ontgaan zijn dat de reactie van het college van burgemeester en wethouders kant noch wal raakt.

Het college reageerde met zijn brief van 17 juli 2007.
De redenering van het college is als volgt: De jaarrekening zou betrouwbaar zijn omdat een of andere accountant er een goedkeurende verklaring bij gegeven heeft. Een merkwaardige redenering. Want dit soort accountantsverklaringen was ook opgenomen bij de boekhoudfraude-jaarrekeningen van WorldCom, Enron, Ahold en noem maar op. Ook accountants kunnen zich vergissen of domweg slecht werk afleveren.
Wat betreft mijn kritiek op de vele klinkklare onzin die in de jaarrekening en het jaarverslag van Nieuwegein voorkomt, ontkent het college dit niet. Was u dat al opgevallen? Het college zegt die onzin te moeten opnemen omdat dat wettelijk zou zijn voorgeschreven. Onzin natuurlijk, want niets en niemand verplicht gemeenten tot het overschrijven van onzin in de jaarrekening.

Graag was ik u van dienst.

Met vriendelijke groet en hoogachting,

L.W. Verhoef