Dossier: Nieuwegein
drs. L.W. Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962 JR Wijk bij Duurstede

Wijk bij Duurstede, 19 december 2001

Gemeenteraad van
Gemeente Nieuwegein
Postbus 1
3430 AA Nieuwegein

Betreft: Jaarrekening 2000
            Mijn brief dd. 31 oktober 2001
            Uw brief dd. 11 december 2001

Geachte Raad,

Met mijn brief aan u van 31 oktober jl. deed ik u enige opmerkingen toekomen betreffende de kwaliteit, i.c. de onbetrouwbaarheid, van uw jaarrekening 2000. De jaarrekening is onbetrouwbaar, omdat deze geen betrouwbaar beeld geeft van de reserves, de activa en de verplichtingen, en geen betrouwbaar beeld geeft van de baten en de lasten en het saldo daarvan. De jaarrekening voldoet (dus) ook niet aan belangrijke wettelijk daaraan te stellen eisen.

In mijn brief van 31 oktober jl. gaf ik onder andere aan dat het saldo van de baten en lasten over 2000 niet ƒ 17,4 miljoen is, waarmee de rekening eindigt, maar volgens de jaarrekening in werkelijkheid ƒ 19,6 miljoen.

Met brief van 11 december jl. reageerde uw College van Burgemeester & Wethouders namens u op mijn opmerkingen.

Met verbazing heb ik kennis genomen van de reactie van Burgemeester & Wethouders. Burgemeester en Wethouders stellen alleen maar: "De jaarrekening 2000 heeft een goedkeurende accountantsverklaring ontvangen en is door de raad van gemeente Nieuwegein goedgekeurd". De reactie komt er dus op neer dat Burgemeester & Wethouders van mening zijn dat, omdat een accountant er een goedkeurende verklaring bij gaf en u als Raad de jaarrekening heeft goedgekeurd, de jaarrekening dus betrouwbaar is, wèl een betrouwbaar beeld geeft van de financiële positie en wèl een betrouwbaar beeld geeft van de baten en de lasten en het saldo daarvan, en wèl voldoet aan de Comptabiliteitsvoorschriften. Een merkwaardige redenering. Een document met onbetrouwbare informatie wordt toch niet opeens wèl betrouwbaar als een accountant daar een goedkeurende verklaring bij geeft en een gemeenteraad dat document goedkeurt?

Wat de goedkeurende accountantsverklaring betreft: uw accountant zou niet de eerste zijn die ten onrechte een goedkeurende verklaring bij een jaarrekening verstrekte.

Ik (en naar ik aanneem ik niet alleen) vind een jaarrekening (respectievelijk begroting) onbetrouwbaar als:
Ik vind een jaarrekening (respectievelijk begroting) niet voldoen aan de Comptabiliteitsvoorschriften als:
Uw jaarrekening (en begroting?) is flagrant in strijd met al deze bepalingen!

Een jaarrekening (en begroting) moet allereerst een betrouwbaar documenten zijn. Of die jaarrekening ook nog wel of niet voldoet aan toevallige wettelijke bepalingen als de zogenoemde Comptabiliteitsvoorschriften, is van veel minder belang. Wat heb je aan een koortsthermometer die wèl voldoet aan zogenoemde Comptabiliteitsvoorschriften maar de verkeerde temperatuur aangeeft? Het zou volstrekt onverantwoord zijn bij een doodzieke patiënt daarmee de temperatuur op te nemen! Wat heb je aan een kompas dat wèl voldoet aan de Comptabiliteitsvoorschriften maar de verkeerde richting aangeeft? Het zou volstrekt onverantwoord zijn daarmee een vliegtuig of schip te besturen! Wat heb je aan een jaarrekening of een begroting die wèl voldoet aan de Comptabiliteitsvoorschriften maar een geheel verkeerd beeld geeft van de financiële positie, van de baten en de lasten en van het saldo daarvan? Het zou volstrekt onverantwoord zijn daarmee een gemeente te besturen en daarmee rekening en verantwoording af te leggen!

Opvallend is dat de reactie van Burgemeester & Wethouders nergens ontkent dat de jaarrekening een onbetrouwbaar beeld geeft van de financiële positie en van de baten en de lasten en het saldo daarvan!

Ik raad u aan met bovenstaande reactie mijn brief van 31 oktober jl. (opnieuw) te lezen en daaruit als zichzelf verantwoordelijk voelend bestuur de passende consequenties te trekken.

Uw reactie te vernemen stel ik op prijs.

Met vriendelijke groet en hoogachting,

L.W. Verhoef