Dossier: Nieuwegein
drs. L.W. Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962 JR Wijk bij Duurstede

Wijk bij Duurstede, 29 september 1999

Gemeenteraad van de
gemeente Nieuwegein
Postbus 1
3420 AA Nieuwegein

Betreft: Jaarrekening 1997

Geachte raad,

Met mijn brief van 2.4.1999, uitdrukkelijk aan u als raad van Nieuwegein geadresseerd, deed ik u een aantal - naar ik meen - belangrijke opmerkingen bij uw jaarrekening 1997 toekomen.
Onder meer merkte ik op dat de teksten in en rond uw jaarrekening weliswaar stellen dat er een positief saldo van baten en lasten was van ƒ 9,1 miljoen, maar dat uw jaarrekening in werkelijkheid laat zien dat er een positief saldo van ƒ 38,8 miljoen was, wat o.m. veroorzaakt wordt door de omstandigheid dat er baten en lasten buiten de rekening waren gelaten; verder dat de afschrijvingskosten te laag zijn weergegeven en de rentekosten met ƒ 15,5 miljoen te hoog; ook dat de verplichtingen onjuist en onvolledig zijn weergegeven.

Na 2 herinneringsbrieven, eveneens uitdrukkelijk aan u als raad geadresseerd, met de vraag waarom ik geen ontvangstbevestiging c.q. reactie van uw raad ontving, ontving ik pas heden (bijna 6 maanden later!) een brief van uw college van burgemeester en wethouders, waarin uw college meedeelt dat het kennis heeft genomen van mijn brief en (o.m.) de opmerking: "De in uw brief opgenomen suggesties m.b.t. de verslaglegging, zullen wij bij dit proces betrekken."

Allereerst heb ik weinig illusies dat dit laatste inderdaad geleid heeft tot een betrouwbare jaarrekening 1998 van uw gemeente en zal leiden tot een betrouwbare begroting 2000, op de tweede maar stellig niet onbelangrijkste plaats spreek ik mijn verbazing erover uit dat mijn eerste brief en de twee herinneringsbrieven, hoewel alle uitdrukkelijk aan uw raad geadresseerd, uw raad nooit bereikt hebben.

Ik zou het zeer op prijs stellen als u als raad ook kennis neemt van mijn brief met opmerkingen. Niet voor niets had ik die brief aan uw raad gericht. Ik zou ook de reactie van u als raad zeer op prijs gesteld hebben.

Nog steeds stel ik uw reactie op prijs.

Kan ik, daaraan voorafgaand, van u een ontvangstbevestiging van deze brief krijgen?

Met vriendelijke groet en hoogachting,

L.W. Verhoef