Dossier: Tweede Kamer

(Bericht aan alle leden van de Vaste Commissie voor FinanciŽn van de Tweede Kamer dd. 12 november 2014)


Ontbrekende pensioenverplichtingen in jaarrekeningen van gemeenten en provincies
Jaarrekeningen desondanks jaar-in-jaar-uit schaamteloos voorzien van goedkeurende accountantsverklaringen
Gemeenteraden en Provinciale Staten hiervoor jaar-in-jaar-uit door klokkenluider gewaarschuwd; klokkenluider de modder ingetrapt

Wat doet u?

In vervolg op mijn eerder aan u allen gedane melding van schaamteloos verstrekte goedkeurende accountantsverklaringen bij jaarrekeningen van gemeenten en provincies die van geen kant deugen, en welke praktijk, door niets en niemand gehinderd, nog steeds gewoon doorgaat, nu voortgezet in zwaar misleidende begrotingen 2015 van menige gemeente en provincie, attendeer ik u nu op het feit waarover u kortgeleden langs andere weg geÔnformeerd werd:
In de jaarrekeningen van menige gemeente en provincies zijn (al jarenlang) de pensioenverplichtingen jegens (voormalige) bestuurders voor te lage, vaak: veel te lage, bedragen en vaak ook helemaal niet opgenomen.
Ik attendeer u erop dat al deze jaarrekeningen voorzien waren van schaamteloos verstrekte goedkeurende accountantsverklaringen.
Ik attendeer u erop dat ik deze misstand al jarenlang signaleer en rapporteer aan al deze gemeenteraden en Provinciale Staten.
Ik attendeer u erop dat mijn bevindingen en acties terzake al even lang door alles en iedereen totaal genegeerd en totaal doodgezwegen worden.

Zoals ik u eerder berichtte, maak ik er al jarenlang werk van de jaarrekeningen van onze gemeenten en provincies te onderzoeken en mijn meer dan verbijsterende conclusies te rapporteren aan de betreffende gemeenteraden en Provinciale Staten en ook verder openbaar te maken.
Nagenoeg altijd is een van mijn bevindingen dat in de betreffende jaarrekeningen belangrijke verplichtingen ontbreken of (veel) te laag worden weergegeven, zoals de pensioenverplichtingen jegens (voormalige) bestuurders, maar ook de wachtgeldverplichtingen jegens (voormalige) bestuurders en ontslagen personeel en meer van dergelijke verplichtingen jegens (voormalig) personeel, en dat, hiermee samenhangend, de overeenkomstige kostenposten in de rekeningen van baten en lasten foutief zijn opgenomen, waardoor uiteraard wat als saldo van baten en lasten wordt gepresenteerd, niet het werkelijke saldo van de baten en lasten is.
Nogmaals: al deze jaarrekeningen waren voorzien van goedkeurende accountantsverklaringen; geheel ten onrechte dus!

Met mijn bevindingen, niet alleen over de misstand van de ontbrekende pensioenverplichtingen, maar ook over andere verbijsterende onjuistheden in de jaarrekeningen van menige gemeente en provincies, werd en wordt nog steeds door niets en niemand wat gedaan, maar wel: de boodschapper werd en wordt de modder ingetrapt, ook door menig TweedeKamer-lid!

Wat doet u nu?

Nogmaals:
U leest alles hierover op www.leoverhoef.nl

Alle informatie wordt u verder gaarne verstrekt door:
drs. L.W.Verhoef
Registeraccountant
Kersengaard 13
3962JR Wijk bij Duurstede
tel. 0343-572055/06-20815670