Dossier: Tweede Kamer
drs. L.W. Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962 JR Wijk bij Duurstede

Wijk bij Duurstede, 16 juli 2001

De fractie van D66 in de Tweede Kamer
De heer J. Hoekema
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

Betreft: Jaarrekeningen en begrotingen van gemeenten en provincies
            Integriteit openbaar bestuur
            Uw brief d.d. 12 juli 2001

Geachte heer Hoekema,

Hartelijk dank voor uw reactie op mijn noodkreten over de misstanden in de financiële verslaggeving in begrotingen en jaarrekeningen door gemeenten en provincies. Inderdaad zoals u zegt: verontrustend.
Toch jammer dat D66 deze misstand niet wil aanpakken.
Jammer dat u mij er alleen voor laat staan.
Ik ben het niet met u eens als u zegt dat het controleren van de jaarrekeningen van gemeenten en provincies geen taak is van de rijksoverheid en daarmee geen punt van aandacht voor de Tweede Kamer. Allereerst dient de Minister van Binnenlandse Zaken volgens de Provinciewet toezicht te houden op de financiën van de provincies. Verder is de Minister van Financiën verantwoordelijk voor het Gemeentefonds en het Provinciefonds van waaruit de gemeenten en provincies gefinancierd worden. Als, zoals ik nu al jaren stel, de beide Ministers van onjuiste en dus misleidende informatie worden voorzien en de Minister van Binnenlandse Zaken al jaren niet wenst in te gaan op mijn noodsignalen daarover, dan ligt er naar mijn stellige overtuiging wel degelijk een taak voor de Tweede Kamer.
Intussen overweegt het bestuur van het NIVRA, zo heeft het mij laten weten, mij aan te klagen bij de Raad van Tucht voor Accountants, niet omdat ik gelijk of ongelijk heb, maar alleen maar omdat ik publiekelijk de misstand aan de orde stel.
Waar blijft nu de steun voor "klokkenluiders", waar "de politiek" het steeds over heeft? Als het erop aan komt, is dus ook "de politiek" niet thuis!?

Mag ik van u vernemen?

Hoogachtend,

L.W. Verhoef