Dossier: Tweede Kamer
drs. L.W. Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962 JR Wijk bij Duurstede

Wijk bij Duurstede,
18 oktober 2000

Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

Betreft: Jaarrekeningen en begrotingen van gemeenten en provincies

Dames en heren,

Nu een jaar geleden trof u in de Volkskrant van 25 oktober 1999 mijn bijdrage aan:

Jaarrekeningen vol fouten

Bijgaand treft u mijn bijdrage wederom aan.

Het gaat om jaarrekeningen, maar ook begrotingen, van gemeenten en provincies, overheden dus. Jaarrekeningen, naar mijn inmiddels uitgebreide waarneming, boordevol al dan niet opzettelijk aangebrachte tekortkomingen. Jaarrekeningen die, al dan niet opzettelijk, de lezer een volkomen verkeerd en daardoor misleidend beeld voorhouden van de financiële positie en het financiële wel en wee van de betreffende, van hùn, gemeente of provincie. Jaarrekeningen die de geïnteresseerde burgers een volstrekt misleidend beeld voorhouden van de besteding van overheidsgelden, van hun belastinggelden. Jaarrekeningen en begrotingen die door hun onbetrouwbare inhoud een even onbetrouwbaar sturingsinstrument en verantwoordingsinstrument zijn voor de gemeentelijke en provinciale bestuurders.

In mijn bijdrage in de Volkskrant wees ik op falende accountants en op falend toezicht door de (het) minister(ie) van Binnenlandse Zaken. Ik gaf aan dat noch het bestuur van het NIVRA, noch de minister inhoudelijk wil ingaan op de door mij aan de orde gestelde misstand. De (eigen) belangen zijn blijkbaar te groot.

Nu een jaar later moet ik constateren dat ook de Tweede Kamer en de Tweede Kamer-leden niet op de kwestie ingaan. Niemand van u heeft aanleiding gezien deze misstand op te willen heffen. Niemand van u heeft mij om inlichtingen gevraagd.

Intussen, gesteund door o.a. het uitblijven van acties uwerzijds, duurt deze misstand nog steeds voort. Het uitblijven van uw reactie wordt uitgelegd als een goedkeuring van de bestaande praktijk.

Het mag toch niet zo zijn dat de Tweede Kamer deze misstand onbesproken laat voortbestaan?
Moet ik inderdaad alleen blijven staan in het aan de kaak stellen van deze misstand?

Bijgaand treft u een inventarisatie aan van mijn waarnemingen in de afgelopen tijd. U mag gerust aannemen dat mijn waarneming representatief is voor het gehele land.

Mag ik uw reactie vernemen?

Met vriendelijke groet en hoogachting,

L.W. Verhoef