Dossier: Justitie
drs. L.W. Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962 JR Wijk bij Duurstede

Wijk bij Duurstede, 30 november 2002

De Minister van Justitie
De heer mr. J.P.H. Donner
Postbus 20301
2500 EH Den Haag

Betreft:  Boekhoudfraudes bij gemeenten en provincies en strafrecht
             Mijn brief d.d. 13 september 2002 (uw reg.nr. 02/5187201)

Geachte heer Donner,

Met mijn brief van 13 september jl. liet ik u weten over mijn nu al jaren durende eenzame strijd tegen de misstand dat (veel) gemeente- en provinciebesturen in hun jaarrekeningen, dus in hun verantwoording aan de burgers, belastingbetalers en andere belanghebbenden, op incorrecte, onbetrouwbare, dus misleidende wijze, verslag doen van de baten (opbrengsten) en lasten (kosten) en van de financiële positie van hun gemeente of provincie, hoe ik  ook al jaren, zonder enig succes trouwens, tracht de achtereenvolgende ministers van Binnenlandse Zaken voor de misstand te interesseren, hoe iedere keer in deze zaak blijkt dat alles en iedereen elkaar de hand boven het hoofd houdt en elkaar afdekt tot en met op ministerieel niveau, hoe ik ten slotte aangifte bij de politie wilde doen van "boekhoudfraude", en hoe groot mijn verbazing was toen bleek dat het niet mogelijk is "boekhoudfraude" in Nederland strafrechtelijk aan te pakken.

U bevestigde keurig de ontvangst van mijn brief, een moeite trouwens die de minister van Binnenlandse Zaken nauwelijks neemt, en liet mij weten dat ik rekening moest houden met een behandelingstermijn van circa vijf weken. Inmiddels zijn wij circa tien weken verder en heb ik nog geen reactie van u mogen ontvangen.
Ik herhaal wat ik ook in mijn vorige brief schreef: Het gaat om Integriteit van het openbaar bestuur!

Heel graag zie ik uw reactie tegemoet.

Met vriendelijke groet en hoogachting,

L.W. Verhoef