Dossier: Haarlemmermeer
drs. L.W. Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962 JR Wijk bij Duurstede

Wijk bij Duurstede, 4 maart 2000

Gemeenteraad van
Gemeente Haarlemmermeer
Raadhuisplein 1
2132 TZ Hoofddorp

Betreft: Jaarrekening 1998

Geachte raad,

Met mijn brief aan uw raad van 17 januari 2000 deed ik u enige opmerkingen toekomen over de kwaliteit, i.c. de volstrekte onbetrouwbaarheid, van de jaarrekening 1998 van uw gemeente. Het betreft een belangrijk onderwerp. De jaarrekening is immers voor u als raad een belangrijk sturings- en verantwoordingsverslag.

Uw jaarrekening, m.n. de rekening (van baten en lasten) en het saldo van de rekening, suggereert dat er in 1998 een batig saldo was van ƒ 3,6 miljoen. Nadere bestudering van uw jaarrekening laat echter zien, zo schreef ik u, dat er tot aanzienlijke bedragen baten en lasten buiten de rekening zijn gelaten: ƒ 81,1 miljoen aan baten en ƒ 64,8 miljoen aan lasten. Dat betekent dat volgens uw jaarrekening het werkelijke saldo van alle baten en lasten niet ƒ 3,6 miljoen bedroeg maar ƒ 32,2 miljoen. En dat is wel iets anders! Verder wees ik u erop dat de omvang van de verplichtingen en m.n. van de reserves totaal verkeerd is weergegeven. Ik wees u er ook op dat veel baten en lasten totaal verkeerd weergegeven zijn; ik noemde onder meer dat er rentelasten zijn opgenomen van ƒ 12,3 miljoen over niet bestaande schulden. Ik wees u er ook op dat uw jaarrekening veel belangrijke en wettelijk voorgeschreven informatie mist.
M.a.w. uw jaarrekening 1998 valt alleen te kwalificeren als een verzameling van volstrekt onjuiste en dus onbetrouwbare cijfers.

Met verbazing heb ik kennis genomen van de (ongedateerde) reactie van uw hoofd van de sector Financieel Economische Zaken van de Bestuursdienst, de heer drs. P.B. Seinen, op mijn brief (hoewel mijn brief toch aan uw raad was gericht en niet aan de heer Seinen).

De reactie van de heer Seinen gaat nergens inhoudelijk in op mijn opmerkingen.
Het enige dat de heer Seinen doet is melding maken van een goedkeurende accountantsverklaring bij de jaarrekening, alsof daarmee gezegd moet zijn dat de jaarrekening dus wèl een betrouwbaar sturings- en verantwoordingsverslag is. Uw jaarrekening zou niet de eerste zijn die ten onrechte van een goedkeurende accountantsverklaring is voorzien. U heeft daarover nog onlangs in de pers meer over kunnen lezen.
De heer Seinen meldt ook dat "in het kader van de F.G. Kordes-Trofee" uw jaarrekening is betiteld als "best practice-voorbeeld". Om die reden zou "dus" uw jaarrekening wèl betrouwbaar zijn. Een uiterst merkwaardige redenering, vindt u ook niet?
(De jury van deze F.G. Kordes-Trofee let overigens alleen op uiterlijkheden en beoordeelt niet of de jaarrekening betrouwbaar is en voldoet aan de relevante wettelijke bepalingen!)

Intussen moet uw raad het blijkbaar ook maar met deze reactie doen.
Moet ik verwachten dat u met deze reactie van de heer Seinen (die dus zijn eigen werk beoordeelt!) tevreden bent?

Aan het slot van mijn brief van 17 januari 2000 schreef ik:
"Ik denk dat u ervan uit kunt gaan dat ook uw begroting 1999 en intussen uw begroting 2000 op dezelfde wijze als de jaarrekening zijn opgemaakt en dat u die dus, net zoals uw jaarrekening, maar beter meteen bij het oud papier kunt wegdoen. Wat heb je aan 100-en pagina's volstrekt onbetrouwbare informatie? Het is volstrekt onverantwoord om met behulp van dit soort begrotingen een gemeente te besturen."

Mag ik verwachten dat u als raad van Haarlemmermeer doet wat van een zichzelf respecterende raad verwacht mag worden, namelijk om opheldering vragen?

Uw reactie te vernemen stel ik op prijs.

Met vriendelijke groet en hoogachting,

L.W. Verhoef