Dossier: Haarlem
drs. L.W. Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962 JR Wijk bij Duurstede

Wijk bij Duurstede, 30 augustus 2005

Gemeenteraad van
gemeente Haarlem
Postbus 511
2003 PB Haarlem

Betreft: Jaarrekeningen 2003 en 2004

Geachte Raad,

Met mijn brief van 22 juni 2005 stelde ik u op de hoogte van mijn bevindingen over de betrouwbaarheid van de jaarrekening 2004 van gemeente Haarlem. Ik waarschuwde u dat weliswaar de winst-en-verliesrekening over 2004 een negatief saldo van baten en lasten aangaf van € 2,326 miljoen, maar dat het werkelijke tekort over dat jaar € 7,162 miljoen bedroeg. Een verschil derhalve van € 4,836 miljoen. Ik waarschuwde u dat door de verkeerde voorstelling van het saldo van baten en de lasten, alle in de winst-en-verliesrekening genoemde bedragen derhalve op z'n minst verdacht zijn. De jaarrekening 2004 heeft derhalve geen enkele informatieve waarde, en is daarom niet bruikbaar voor uw belangrijkste taak, namelijk het uitoefenen van controle op het gemeentebestuur.
In mijn brief gaf ik u ook mijn eerder aan u gerapporteerde tekortkomingen in de jaarrekeningen 1997, 2000, 2001 en 2002. Ook deze jaarrekeningen waren door hun tekortkomingen volkomen waardeloos. Omdat ik bij het rapporteren van mijn bevindingen over de jaarrekening 2004 nog niet beschikte over conclusies over de jaarrekening 2003, kon ik u deze niet melden. Intussen heb ik ook voor u de jaarrekening 2003 bekeken.
De jaarrekening 2003 klopt ook in geen velden of wegen. De winst-en-verliesrekening laat een negatief saldo van baten en lasten zien van € 1,6 miljoen.  In werkelijkheid was er een tekort van € 46,3 miljoen. Een verschil derhalve van € 44,7 miljoen. Ook voor de jaarrekening 2003 geldt dat, omdat je niet kunt zien welke baten en lasten onjuist of onvolledig worden weergegeven, alle in de rekening genoemde bedragen derhalve verdacht zijn. Elke vergelijking tussen begroting en rekening is daarmee zinloos geworden.

Mijn conclusies over de juistheid van de rekeningen van de afgelopen jaren luiden derhalve:
De winst-en-verliesrekening over 2000 sloot met een saldo van € 5,1 miljoen. Het werkelijke saldo was € 61,9 miljoen.
De winst-en-verliesrekening over 2001 sloot met een saldo van € 4,1 miljoen. Het werkelijke saldo was € 19,3 miljoen.
De winst-en-verliesrekening over 2002 sloot met een negatief saldo van € 0,7 miljoen. Het werkelijke tekort was € 9,5 miljoen.
De winst-en-verliesrekening over 2003 sloot met een negatief saldo van € 1,6 miljoen. Het werkelijke tekort was € 46,3 miljoen.
De winst-en-verliesrekening over 2004 sluit met een negatief saldo van € 2,3 miljoen. Het werkelijke tekort is € 7,2 miljoen.


Met verbazing heb ik kennis genomen van uw reactie d.d. 17 augustus 2005 op mijn brief met mijn bevindingen over de jaarrekening 2004. Namens u bericht het college van burgemeester en wethouders dat, omdat de jaarrekening is voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring, de jaarrekening zou voldoen aan de wettelijke voorschriften en daardoor betrouwbaar zou zijn. Een uiterst merkwaardige redenering. Bovendien geef ik u in overweging te beseffen dat ook de jaarrekeningen van WorldCom, Enron, Ahold, en welke eveneens met boekhoudfraude besmette jaarrekening al niet, alle voorzien waren van goedkeurende accountantsverklaringen.
Verbazend is het ook dat uw Rekenkamercommissie in zijn rapporten over de jaarrekeningen 2003 en 2004 met geen woord rept over de door mij genoemde zware tekortkomingen. De Rekenkamercommissie gaat er gewoon van uit dat de jaarrekeningen wèl betrouwbaar zijn, ondanks mijn waarschuwingen voor het tegendeel. Intussen zijn bijvoorbeeld de Rekenkamers van gemeente Dordrecht en Rotterdam al tot de conclusie gekomen dat mijn beweringen volstrekt juist zijn. Deze rekenkamers berekenen, in afwijking van in de jaarrekening 2004 van Rotterdam en in de jaarrekeningen 2003 en 2004 van Dordrecht genoemde saldi, exact dezelfde saldi als ik doe. U kunt ervan uitgaan dat mijn bevindingen inzake de Haarlemse jaarrekeningen eveneens volkomen juist zijn.

Het lijkt mij raadzaam dat u diepgaand laat onderzoeken welke baten en lasten onjuist of onvolledig in de rekeningen van de afgelopen jaren gepresenteerd zijn, wat de werkelijke baten en lasten zijn, en wat de werkelijke saldi van de baten en lasten zijn. Zolang u de juiste cijfers immers niet kent, kunt u op geen enkele wijze verantwoord uw werk als gemeenteraad doen.

Meer informatie over mijn bevindingen treft u bijvoorbeeld aan op de website www.leoverhoef.nl. Ik raad u aan deze site te bezoeken.

Graag was ik u van dienst.

Met vriendelijke groet en hoogachting,

L.W. Verhoef