Dossier: Haarlem
drs. L.W. Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962 JR Wijk bij Duurstede

Wijk bij Duurstede, 20 november 2001

Gemeenteraad van
Gemeente Haarlem
Postbus 511
2003 PB Haarlem

Betreft:  Jaarrekening 2000

Geachte Raad,

Voor u als gemeenteraad is de jaarrekening een belangrijk document. Met de jaarrekening legt het College van burgemeester & wethouders aan u rekening en verantwoording af, mede op basis van de jaarrekening neemt u belangrijke beslissingen, en door middel van de jaarrekening legt uzelf rekening en verantwoording af aan onder meer de burgers van Haarlem. Het is dus belangrijk dat de jaarrekening een betrouwbaar document is. Hetzelfde kan gezegd worden van de begroting.

Met mijn brief aan u van 26 oktober 2001 gaf ik u uitvoerig te kennen dat uw jaarrekening 2000 verre van betrouwbaar is. De belangrijkste tekortkoming is ongetwijfeld dat er omvangrijke baten en lasten buiten de rekening zijn gelaten; het saldo van de baten en de lasten was niet ƒ 11,3 miljoen zoals de rekening suggereert, maar volgens de jaarrekening in werkelijkheid ƒ 136,6 miljoen. Bovendien bevat de jaarrekening zoveel tekortkomingen in de presentatie van de reserves en de verplichtingen dat in werkelijkheid aan de jaarrekening niet te ontlenen is wat de werkelijke financiële positie is, de werkelijke omvang van de baten en de lasten en het werkelijke saldo daarvan. En daar gaat het toch allemaal om! Het is derhalve onverantwoord om met deze jaarrekening rekening en verantwoording af te leggen en op basis van deze jaarrekening beslissingen te nemen.

Ook gaf ik u te kennen dat uw jaarrekening niet voldoet aan de belangrijkste wettelijke bepalingen, i.c. de zogenoemde Comptabiliteitsvoorschriften.
Van uw begrotingen 2001 en 2002 zal ongetwijfeld hetzelfde gezegd moeten worden.

Zonder de brief, die toch echt aan u als raad was geadresseerd, aan u voor te leggen, reageerde uw College van burgemeester & wethouders in zijn brief van 13 november 2001 met de mededeling: "Wij hebben geen behoefte om een inhoudelijke reactie op uw brief te geven". Uit deze reactie leid ik af dat uw College van burgemeester & wethouders de kwestie niet serieus neemt en daarom de brief niet aan u wenst over te leggen. Dat vind ik een kwalijke zaak. Het heeft alles te maken met uw integriteit als gemeentebestuur en gemeentebestuurders.

Uw (serieuze) reactie te vernemen op deze brief en de vorige stel ik op prijs.

Met vriendelijke groet en hoogachting,

L.W. Verhoef