Dossier: Minister van Financiën
drs. L.W. Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962 JR Wijk bij Duurstede

Wijk bij Duurstede, 26 januari 2005

Staatssecretaris van Financiën
De heer mr. drs. J.G. Wijn
Postbus 20201
2500 EE 's-Gravenhage

Betreft: Onroerendezaakbelastingen en boekhoudfraude bij gemeenten

Geachte heer Wijn,

Afgaande op uw uitspraken in Forum, het blad van werkgeversorganisatie VNO-NCW, gaan de vele verhogingen in de afgelopen jaren van de lokale belastingen en heffingen, zoals de Onroerendezaakbelastingen, niet onopgemerkt aan u en het kabinet voorbij. Het is naar mijn mening een heel goede zaak dat u en het kabinet daar aandacht aan besteden.
Er valt in dat kader iets heel bijzonders op te merken. Gemeentebesturen en gemeenteraden verdedigen die verhogingen door te schermen met de uit hun begrotingen en jaarrekeningen telkens blijkende krappe financiële situatie. Het bijzondere is echter dat er van de begrotingen en jaarrekeningen van veel gemeenten niets klopt. Er is zelfs sprake van regelrechte boekhoudfraude. De situatie doet zich voor dat bij veel gemeenten met ordinaire boekhoudfraude wordt voorkomen dat de werkelijke omvang van de ontvangsten en de uitgaven en van het saldo daarvan zichtbaar wordt. Er zijn zelfs verschillende gemeenten die met boekhoudfraude verbergen dat ze in de afgelopen jaren bijvoorbeeld de Onroerendezaakbelasting gewoonweg hadden kunnen overslaan zonder zelfs maar in de rode cijfers te komen. Het wrange is dat door gebrek aan enige corrigerende instantie (ook Justitie wenst boekhoudfraude bij overheidsorganen niet aan te pakken) deze situatie zich nu al jaar in jaar uit  voortzet. Leest u het eens in mijn bijgaande verhaal.

Graag verneem ik van u.

Met vriendelijke groet en hoogachting,

L.W. Verhoef