Dossier: Eindhoven
drs. L.W. Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962 JR Wijk bij Duurstede

Wijk bij Duurstede, 18 oktober 2013

De gemeenteraad van
gemeente Eindhoven
Postbus 90150
5600 RB Eindhoven

Betreft: Begroting 2014 van gemeente Eindhoven

Geachte Raad,

Voor u als gemeenteraad is de begroting van uw gemeente een uiterst belangrijk document. Op basis van de begroting beslist u over de hoogte van de gemeentelijke belastingen en heffingen en over het wel of niet doorgaan van belangrijke activiteiten. Met de begroting geeft u (al dan niet) toestemming aan het gemeentebestuur tot het uitvoeren van de in de begroting vermelde activiteiten en tot het uitgeven van de daarvoor in de begroting opgenomen gelden. Ook voor de (geÔnteresseerde) burgers is de begroting belangrijk. Met de begroting legt u samen met het gemeentebestuur rekening en verantwoording af aan de burgers over de voorgenomen aanwending van de belastingmiddelen. Het is dus erg belangrijk dat de begroting betrouwbare informatie bevat.
De Begroting 2014 van gemeente Eindhoven is NIET betrouwbaar!

Ik doe al enige jaren onderzoek naar jaarrekeningen en begrotingen van gemeenten en provincies. Mijn conclusie is dat de jaarrekeningen en begrotingen van veel gemeenten en provincies onbetrouwbaar en dus misleidend zijn. Wat betreft de jaarrekeningen: ondanks de goedkeurende accountantsverklaringen daarbij die het tegendeel beweren.
Veelal geldt dat voor de presentatie van de baten en de lasten en het saldo daarvan. Het geldt veelal ook voor de presentatie van de financiŽle positie.
Het geldt ook voor de jaarrekeningen van gemeente Eindhoven. Het geldt ook voor de Begroting 2014 van Eindhoven.

Ik maak bij deze begroting de volgende opmerkingen:

1. In het begrotingsboekwerk wordt gesteld en/of gesuggereerd dat de Begroting 2014 sluit met een voordelig saldo van begrote opbrengsten en kosten van € 350.000. Echter, niets is minder waar!

2. Het WERKELIJKE saldo van de begrote opbrengsten is NADELIG € 28,9 miljoen.
Het werkelijke saldo van de baten en de lasten volgt uit een vermogensvergelijking, d.w.z. het werkelijke saldo van de opbrengsten en de kosten over 2014 is gelijk aan de toename of afname van het Eigen vermogen in 2014.
Uit de vermogensvergelijking (met gegevens van pagina 12 van het Bijlagenboek) volgt:
Eigen vermogen per 31.12.2014:                                € 217.039.000
correctie voor ten onrechte niet verwerkt "Resultaat"     350.000
Gecorrigeerd Eigen vermogen per 31.12.2014:           217.389.000
Eigen vermogen per 31.12.2013                                    246.293.000
2014: NADELIG SALDO                                              € 28.904.000

Dit komt overeen met wat op pagina 10 van het Bijlagenboek "Totaal exploitatie; lasten/baten/saldo" wordt genoemd, verhullend taalgebruik voor "Saldo van baten en lasten".

3. Met de gegevens van pagina 12 van het Bijlagenboek valt ook het verwachte saldo van de opbrengsten en de kosten over 2013 te berekenen.
Uit de vermogensvergelijking volgt:
Eigen vermogen per 31.12.2013:                                € 246.293.000
Eigen vermogen per 31.12.2012
(volgens jaarrekening 2012):                                          328.419.000
2013: NADELIG SALDO                                               € 82.126.000

Het gemeentebestuur verwacht dus een nadelig saldo van opbrengsten en kosten over 2013 van € 82,1 miljoen. Was u dat al medegedeeld? Hoe verhoudt dit bedrag zich tot de door u goedgekeurde begroting(swijzigingen)?

4. Met mijn brieven aan u in de afgelopen jaren liet ik u telkens weten dat uw jaarrekeningen eveneens misleidend zijn. Het gemeentebestuur deed het in de jaarrekeningen van de afgelopen zeven jaren (periode 2006-2012) voorkomen of de gemeente in deze periode een nadelig saldo van opbrengsten en kosten had van € 2 miljoen. In werkelijkheid leed de gemeente in deze periode een verlies van € 246 miljoen. Tezamen met het verwachte verlies over 2013 van € 82 miljoen zal de gemeente in de jaren 2006-2013 een verlies geleden hebben van € 328 miljoen (€ 0,3 miljard!).

5. De verliezen van de periode 2006-2013 betekenen dat er dus in deze periode € 328 miljoen meer is uitgegeven dan er werd ontvangen. Deze € 328 miljoen zijn uiteraard geleend bij financiŽle instellingen. De verliesfinanciering betekent een extra rentelast van (bij 4% rente) 4% x € 328 miljoen = € 13,1 miljoen. Wanneer u de Begroting 2014 ongewijzigd goedkeurt, stijgen de rentelasten van de komende jaren wat betreft de verliesfinanciering, met 4% x € 82 miljoen = € 3,3 miljoen naar € 16,4 miljoen.

6. Bovenstaande cijfers krijgen reliŽf als men bedenkt dat de opbrengst van de Onroerendezaakbelasting volgens de begroting in 2014 een bedrag zal zijn van € 45,2 miljoen. Een derde deel hiervan is alleen al nodig voor de rentelasten vanwege de financiering van de verliezen van de jaren 2006-2014.

7. In de begroting komen ongetwijfeld dezelfde fouten voor als die ik reeds signaleerde in de jaarrekeningen van de afgelopen jaren en waarvoor ik u met mijn brieven herhaaldelijk gewaarschuwd heb. Het betekent dat kosten als afschrijvingskosten, personeelskosten en verschillende onderhoudskosten verkeerd in de begroting zijn opgenomen. Het betekent dat wat als financiŽle positie wordt gepresenteerd, niet de financiŽle positie is.

8. Door het hele begrotingsboekwerk heen komt heel veel allemaal faliekante ONZIN voor over bijvoorbeeld reserves, voorzieningen, weerstandsvermogen en weerstandscapaciteit, en een of ander niet-relevant "EMU-saldo". Deze nonsens zet de (niet ervaren) gemeenteraadsleden en andere gebruikers geweldig op het verkeerde been. Dit is ook strijdig met de wettelijke voorschriften, i.c. het BBV (Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten), dat in artikel 3 een begroting eist die voor gemeenteraadsleden begrijpelijk is.

9. Volgens de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen (i.c. het BBV), die er op de eerste plaats zijn ter bescherming van de gemeenteraadsleden, moet de begroting zodanig gepresenteerd worden dat de lezer, en in het bijzonder IEDER gemeenteraadslid, zich een "verantwoord oordeel" kan vormen over wat er financieel aan de hand is (art 3). De begroting voldoet dus in het geheel niet aan deze eis.
Volgens hetzelfde BBV moet de begroting per onderscheiden programma inzicht geven in:
a. de doelstellingen, in het bijzonder de beoogde maatschappelijke effecten;
b. de wijze waarop ernaar gestreefd zal worden die effecten te bereiken.
U moet zelf beoordelen of u dit (in voldoende mate) in de voorliggende begroting vindt.

Conclusie
Eerst moet het gemeentebestuur de Begroting 2014 opnieuw maken. Pas DAARNA, als alles klopt en volledig is, kan en mag op verantwoorde wijze over de begroting besloten worden!

Graag was ik u weer van dienst.
Met vriendelijke groet,
L.W. Verhoef