Dossier: Eindhoven
drs. L.W. Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962 JR Wijk bij Duurstede

Wijk bij Duurstede, 5 februari 2002

Gemeenteraad van
gemeente Eindhoven
Postbus 90150
5600 EB Eindhoven

Betreft:  Jaarrekening 2000
             Mijn brief d.d. 21 november 2001
             Uw brief d.d. 15 januari 2002

Geachte Raad,

Met mijn brief van 21 november 2001 deed ik u enige opmerkingen toekomen betreffende de kwaliteit, i.c. de onbetrouwbaarheid, van uw jaarrekening 2000. De jaarrekening is onbetrouwbaar, omdat deze geen betrouwbaar beeld geeft van de reserves, de vaste activa en de verplichtingen, en geen betrouwbaar beeld geeft van de baten en de lasten en het saldo daarvan. De jaarrekening voldoet (dus) ook niet aan belangrijke wettelijk daaraan gestelde eisen.

In mijn brief gaf ik onder andere aan dat het saldo van de baten en lasten over 2000 niet ƒ 26 miljoen is, waarmee de rekening eindigt, maar volgens de jaarrekening in werkelijkheid ƒ 152 miljoen. Dit is het gevolg van het feit dat circa ƒ 126 miljoen aan baten en lasten niet in de rekening is opgenomen. Niet alleen dat u uzelf hierdoor een verkeerd beeld voorhoudt van de financiële positie van Eindhoven, u doet dat ook, en dat is vele malen erger, aan de burgers aan wie u rekening en verantwoording moet afleggen.

Met brief van 15 januari jl. (verzonden 25 januari 2002) reageerde uw College van Burgemeester & Wethouders namens u op mijn opmerkingen.
Met verbazing heb ik kennis genomen van de reactie van Burgemeester & Wethouders. Burgemeester & Wethouders herhalen domweg hun reactie op mijn eerdere brieven van 7 januari 2000 en 25 april 2000 met (soortgelijke) opmerkingen over uw jaarrekening 1998. Die reactie komt er kort gezegd op neer dat Burgemeester & Wethouders van mening zijn dat, omdat de gemeenteraad toestemming heeft gegeven baten en lasten buiten de rekening te laten, een accountant een goedkeurende verklaring bij de jaarrekening heeft gegeven, een commissie uit de gemeenteraad positief over de jaarrekening heeft geadviseerd, en een provincie de jaarrekening positief heeft beoordeeld, de jaarrekening dus betrouwbaar is, wèl een betrouwbaar beeld geeft van de financiële positie en wèl een betrouwbaar beeld geeft van de baten en de lasten en het saldo daarvan. Een merkwaardige redenering.
Ik (en naar ik aanneem ik niet alleen) vind een jaarrekening (respectievelijk begroting) onbetrouwbaar als:
Ik vind een jaarrekening (respectievelijk begroting) niet voldoen aan de Comptabiliteitsvoorschriften als:
Uw jaarrekening (en begroting?) is flagrant in strijd met al deze bepalingen!

Overigens, een jaarrekening (en begroting) moet allereerst een betrouwbaar document zijn. Of die jaarrekening ook nog wel of niet voldoet aan toevallige wettelijke bepalingen als de zogenoemde Comptabiliteitsvoorschriften, is van veel minder belang. Wat heb je aan een koortsthermometer die wèl voldoet aan zogenoemde Comptabiliteitsvoorschriften maar de verkeerde temperatuur aangeeft? Het zou volstrekt onverantwoord zijn bij een doodzieke patiënt daarmee de temperatuur op te nemen! Wat heb je aan een kompas dat wèl voldoet aan de Comptabiliteitsvoorschriften maar de verkeerde richting aangeeft? Het zou volstrekt onverantwoord zijn daarmee een vliegtuig of schip te besturen! Wat heb je aan een jaarrekening of een begroting die wèl voldoet aan de Comptabiliteitsvoorschriften maar een geheel verkeerd beeld geeft van de financiële positie, van de baten en de lasten en van het saldo daarvan? Het zou volstrekt onverantwoord zijn daarmee een gemeente of provincie te besturen en daarmee rekening en verantwoording af te leggen!

Opvallend is dat Burgemeester & Wethouders onmiddellijk toegeven dat de jaarrekening een onbetrouwbaar beeld geeft van het saldo van de baten en de lasten! Het College zegt wel dat dat gebeurd is met de instemming van de gemeenteraad. Moet ik daaruit afleiden dat u willens en wetens, dus opzettelijk, uw burgers "belazert" door ze een verkeerd beeld voor te houden? Ik mag dat "verre van fraai" vinden?

Wat de goedkeurende accountantsverklaring betreft: uw accountant zou niet de eerste zijn die ten onrechte een goedkeurende verklaring aan een jaarrekening heeft gehecht.
En wat het toezicht door de provincie betreft: "uw" toezichthouder zou niet de eerste zijn die zijn taak niet naar behoren uitvoert. Zeker sinds de "Zuid-Holland-affaire" weten we wel beter.
Overigens, ook de jaarrekening van "uw" provincie, i.c. Noord-Brabant, lijkt nergens naar. Ook het provinciebestuur van Noord-Brabant kent geen scrupules waar het gaat om het voorhouden van een misleidend beeld van de financiën van de provincie.

Ik raad u aan met bovenstaande reactie mijn brief van 21 november 2001 jl. (opnieuw) te lezen en daaruit als zichzelf verantwoordelijk voelend bestuur de passende consequenties te trekken.
Het heeft alles te maken met "integriteit van het openbaar bestuur"!!

Uw reactie te vernemen stel ik op prijs.

Met vriendelijke groet en hoogachting,

L.W. Verhoef