Dossier: Eindhoven
drs. L.W. Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962 JR Wijk bij Duurstede

Wijk bij Duurstede,
25 april 2000


Gemeenteraad van

Gemeente Eindhoven
Postbus 90150

5600 RB Eindhoven


Betreft
Jaarrekening 1998

                Uw brief d.d. 8 maart 2000


Geachte raad,


Met mijn brief aan uw raad van 7 januari 2000 deed ik u enige opmerkingen toekomen over de kwaliteit, i.c. de volstrekte onbetrouwbaarheid, van de jaarrekening 1998 van uw gemeente. Het betreft een belangrijk onderwerp. De jaarrekening is immers voor u als raad een belangrijk sturings- en verantwoordingsverslag.


Uw jaarrekening, m.n. de rekening (van baten en lasten) en het saldo van de rekening, suggereert dat er in 1998 een batig saldo was van ƒ 8 miljoen. Nadere bestudering van uw jaarrekening laat echter zien, zo schreef ik u, dat er tot aanzienlijke bedragen baten en lasten buiten de rekening zijn gelaten: ƒ 285 miljoen aan baten en ƒ 172 miljoen aan lasten. Dat betekent dat volgens uw jaarrekening het werkelijke saldo van alle baten en lasten niet ƒ 8 miljoen bedroeg maar ƒ 136 miljoen. En dat is wel iets anders! Verder wees ik u erop dat de omvang van de verplichtingen en m.n. van de reserves totaal verkeerd is weergegeven. Ik wees u er ook op dat veel baten en lasten totaal verkeerd weergegeven zijn; ik noemde onder meer dat er rentelasten zijn opgenomen van ƒ 15 miljoen over niet bestaande schulden.

M.a.w. uw jaarrekening 1998 valt alleen te kwalificeren als een verzameling van veel pagina's vol met volstrekt onjuiste en dus onbetrouwbare cijfers.

Met verbazing heb ik kennis genomen van de reactie van uw college van burgemeester en wethouders namens u van 8 maart 2000 op mijn brief.


Allereerst legt uw college mij in de mond dat de kern van mijn bezwaren tegen uw jaarrekening zou zijn dat de resultaatbepaling in uw jaarrekening niet volgens de regels, i.c. de zogenoemde Comptabiliteitsvoorschriften, zou hebben plaatsgevonden. Dit is echter niet de kern van bezwaar.

De kern van mijn bezwaar is
Het valt in de reactie van uw college op dat
Het is uiterst merkwaardig dat uw college van deze "rariteiten" in de jaarrekening, waardoor de jaarrekening alles doet behalve een betrouwbaar beeld geven van de baten en de lasten, van het saldo daarvan, en van de financiële positie, zegt dat de Comptabiliteitsvoorschriften dit toestaan. Ook al zou dat waar zijn, dan blijft de jaarrekening er uiteraard even onbetrouwbaar door.
In dit kader zou u zich de vraag kunnen stellen: wat heb ik liever, een betrouwbare jaarrekening of een jaarrekening die aan de Comptabiliteitsvoorschriften voldoet.
Uiteraard staan de Comptabiliteitsvoorschriften niet toe dat er een onbetrouwbaar beeld gegeven wordt!
Voor alle duidelijkheid: uw jaarrekening voldoet in geen velden of wegen aan de wettelijke voorschriften.

Het is ook uiterst merkwaardig dat uw college verwijst naar een goedkeurende accountantsverklaring, een positief advies van de commissie uit uw raad die de jaarrekening eveneens onderzocht heeft, en een positieve beoordeling door de provincie. Een goedkeurende accountantsverklaring, een positief advies van een commissie en een positieve beoordeling door een provincie maken van een onbetrouwbaar document uiteraard geen betrouwbaar document. Onbetrouwbaar blijft onbetrouwbaar!

U kunt ervan uitgaan dat ook uw begroting 1999 en uw begroting 2000 even onbetrouwbaar zijn, terwijl begrotingen voor u als raad toch zulke belangrijke sturingsinstrumenten zijn.

Hoe zit het binnenkort met uw jaarrekening 1999?

Mag ik verwachten dat u als raad van Eindhoven doet wat van een zichzelf respecterende raad verwacht mag worden, namelijk om opheldering vragen?

Uw reactie te vernemen stel ik op prijs.

Met vriendelijke groet en hoogachting,

L.W. Verhoef