Dossier: Dordrecht
drs. L.W. Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962 JR Wijk bij Duurstede

Wijk bij Duurstede,
19 maart 2004

Gemeenteraad van

Gemeente Dordrecht
Postbus 8
3300 AA Dordrecht

Betreft:
  Jaarrekening 2002

Geachte Raad,


Al enige jaren achtereen laat ik u telkens weten dat wat u in de jaarrekening van uw gemeente wordt voorgehouden over de financiële positie en over de omvang van de baten en de lasten en het saldo daarvan, niets klopt. Zo ook in de jaarrekening 2002, waarover ik u mijn brief schreef van 17 juli 2003.  De rekening van baten en lasten sluit met een voordelig saldo van € 16,3 miljoen. In werkelijkheid is het € 55,0 miljoen. Er zijn dus baten en lasten van per saldo € 38,7 miljoen buiten de rekening gehouden. Merkwaardig is het dat u zelf geen onderzoek heeft laten instellen naar deze wijze van misleiding, maar het aan het College van burgemeester en wethouders heeft overgelaten om namens u op mijn brief te reageren. De reactie van het College liet zich dus raden.

Het College reageerde eerst met brief van 3 november 2003. Ik maak een enkele opmerking bij de reactie van het College.
Al in de derde regel citeert het College mij verkeerd en zet u daarmee onmiddellijk op het verkeerde been. Ik beweerde niet dat "tientallen miljoenen euro's buiten deze jaarrekening zijn gelaten", maar ik beweerde dat er tientallen miljoenen euro's buiten de rekening (i.c. de rekening van baten en lasten) waren gelaten en dat derhalve het saldo waarmee de rekening sluit, niet het saldo is van alle baten en lasten.
Het College ontkent in alle toonaarden dat het saldo waarmee de rekening sluit, niet het saldo van alle baten en lasten zou zijn. Dat is nogal dom, want iedereen met voldoende kennis van "jaarrekeningtechniek" ziet onmiddellijk dat ik gelijk heb. Het is ook komen vast te staan in het proces bij de Raad van Tucht voor Accountants waar ik uw accountants had aangeklaagd vanwege de (in ieder geval naar mijn mening) ten onrechte gegeven goedkeurende accountantsverklaring. Uw accountants zijn in dat proces niet vrijgesproken omdat ik niet gelijk zou hebben in mijn bewering dat er baten en lasten ontbreken in de rekening, maar omdat het volgens de Raad van Tucht "binnen de gemeentelijke verslaggeving blijkbaar niet ongebruikelijk is dat bedragen buiten de rekening van baten en lasten worden gehouden". Een verbijsterende uitspraak, die menigeen totaal op het verkeerde been zet, maar de uitspraak ontkracht mijn bewering niet, maar bevestigt die juist!
Het College stelt onder 1. dat de juistheid en betrouwbaarheid van uw jaarrekening niet ter discussie zou staan, omdat een accountant daar een goedkeurende verklaring aan heeft gegeven en omdat de provincie als toezichthouder geen opmerkingen over uw jaarrekening had. Alweer een merkwaardige redenering. Die juistheid en betrouwbaarheid staan nu juist wèl ter discussie, en een goedkeurende accountantsverklaring maakt van een onbetrouwbare jaarrekening niet opeens een wèl betrouwbare jaarrekening. En overigens verwijs ik u naar de vele boekhoudschandalen van de afgelopen tijd waarbij in alle gevallen sprake was van goedkeurende accountantsverklaringen. En voorts wijs ik u erop dat de provincie geen controleur is maar een toezichthouder.
Het College merkt onder 2. op dat met ingang van 2004 de wijze van opmaken van de jaarrekening zal veranderen. Alsof daarmee gezegd moet zijn dat de jaarrekening 2002 niet onbetrouwbaar is. Alweer een uiterst merkwaardig betoog. En waarom zou niet eerst maar eens de jaarrekening 2002 aangepast worden en waarom zou ook de jaarrekening 2003 nog onbetrouwbaar moeten zijn?
Zoals u weet heb ik inmiddels bij Justitie aangifte gedaan van boekhoudfraude in uw jaarrekeningen. De boekhoudfraude is vanaf 2000 al opgelopen naar een bedrag van circa € 180 miljoen. Ik heb aangifte gedaan tegen niet alleen de bestuurders (i.c. burgemeester en wethouders) en de accountants, maar ook tegen alle gemeenteraadsleden; immers door de misleidende jaarrekeningen willens en wetens goed te keuren en geen onderzoek te willen instellen naar de door mij gesignaleerde boekhoudfraude, hebben alle gemeenteraadsleden zich medeplichtig gemaakt aan de boekhoudfraude.

Uw reactie te vernemen stel ik op prijs.


Met vriendelijke groet en hoogachting,

L.W. Verhoef