Dossier: Den Haag
drs. L.W. Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962 JR Wijk bij Duurstede

Wijk bij Duurstede, 10 mei 2006

De gemeenteraad van
gemeente Den Haag
Postbus 12600
2500 DJ Den Haag

Betreft: Jaarrekeningen van gemeente Den Haag

Geachte Raad,

Voor u als gemeenteraad is de jaarrekening van uw gemeente een belangrijk document: hiermee legt het college van burgemeester en wethouders rekening en verantwoording aan u af over het gevoerde (financiële) beheer en verder is de jaarrekening voor u een belangrijk toetsingsmiddel voor de betrouwbaarheid van de begrotingen. Op basis van deze jaarrekeningen en begrotingen beslist u over de hoogte van de gemeentelijke belastingen en over het wel of niet doorgaan van belangrijke activiteiten. Ook voor de (geïnteresseerde) burgers is de jaarrekening een belangrijk document: d.m.v. de jaarrekening legt het gemeentebestuur al dan niet met uw instemming aan de burgers rekening en verantwoording af over de besteding van de belastinggelden en het gevoerde (financiële) beheer. Het is dus erg belangrijk dat de jaarrekening en de begroting betrouwbaar zijn.

Ik doe al enige jaren onderzoek naar jaarrekeningen van gemeenten en provincies. Mijn conclusie is dat de jaarrekeningen van veel gemeenten en provincies onbetrouwbaar en dus misleidend zijn. Ondanks de goedkeurende accountantsverklaringen daarbij die het tegendeel beweren.
Veelal geldt dat voor de presentatie van de baten en de lasten en het saldo daarvan. Het geldt veelal ook voor de presentatie van de financiële positie.
Het geldt ook voor de jaarrekeningen 2005 en van de afgelopen jaren van gemeente Den Haag.

De rekening van baten en lasten over 1997 sloot met een saldo van € 449 miljoen. Het werkelijke saldo was € 658 miljoen. Er werd dus € 209 miljoen verzwegen.
De rekening van baten en lasten over 1998 sloot met een saldo van € 29 miljoen. Het werkelijke saldo was € 121 miljoen. Er werd dus € 92 miljoen verzwegen.
De rekening van baten en lasten over 1999 sloot met een saldo van € 91 miljoen. Het werkelijke saldo was € 60 miljoen. Er werd dus € 31 miljoen verzwegen.
De rekening van baten en lasten over 2000 sloot met een saldo van € 42 miljoen. Het werkelijke saldo was € 136 miljoen. Er werd dus € 94 miljoen verzwegen.
De rekening van baten en lasten over 2001 sloot met een saldo van € 89 miljoen. Het werkelijke saldo was € 137 miljoen. Er werd dus € 48 miljoen verzwegen.
De rekening van baten en lasten over 2002 sloot met een saldo van € 66 miljoen. Het werkelijke saldo was € 85 miljoen. Er werd dus € 19 miljoen verzwegen.
De rekening van baten en lasten over 2003 sloot met een saldo van € 92 miljoen. Het werkelijke saldo was € 57 miljoen. Er werd dus € 35 miljoen verzwegen.
De rekening van baten en lasten over 2004 sloot met een saldo van € 108 miljoen. Het werkelijke saldo was € 147 miljoen. Er werd dus € 39 miljoen verzwegen.
De rekening van baten en lasten over 2005 sluit met een saldo van € 84 miljoen. Het werkelijke saldo is € 69 miljoen (info). Er werd dus € 15 miljoen verzwegen.

Samenvattend:
Over de periode 1997 – 2005 werd een overschot gepresenteerd van € 1.050 miljoen. In werkelijkheid was er een overschot van € 1.470 miljoen. Een verschil derhalve van € 420 miljoen.

Bovenstaande cijfers krijgen reliëf als men bedenkt dat de opbrengst OZB in 2005 een bedrag was van € 107 miljoen.

In de jaarrekening en het jaarverslag 2005 komt ook heel veel onzin voor, bijvoorbeeld waar het gaat over reserves, over voorzieningen, over een "resultaat voor bestemming" en een "resultaat na bestemming" (er is maar één resultaat en dat is het resultaat, i.c. het saldo van de baten en de lasten), over zoiets als weerstandsvermogen en weerstandscapaciteit, en over zoiets als "investeringen met een economisch nut" en "investeringen met een maatschappelijk nut".

U leest er heel veel meer over op de website www.leoverhoef.nl, te beginnen met : "Boekhoudfraude bij gemeenten en provincies schering en inslag". Op de website treft u mijn bevindingen over de jaarrekeningen van Den Haag aan in de lijst "Uw gemeente en provincie". Mijn correspondentie van de afgelopen jaren met u als gemeenteraad treft u aan in "Dossier: Den Haag".

Graag was ik u van dienst.

Met vriendelijke groet en hoogachting,

L.W. Verhoef