Dossier: Den Haag
drs. L.W. Verhoef
registeraccountant

Kersengaard 13
3962 JR Wijk bij Duurstede


Wijk bij Duurstede, 5 januari 2004

Gemeenteraad van
Gemeente Den Haag
Postbus 12600
2500 DJ Den Haag

Betreft: Jaarrekening 2002
            Mijn brief d.d. 20 mei 2003

Geachte Raad,

Met mijn brief van 20 mei 2003 deed ik u enige opmerkingen toekomen betreffende de kwaliteit, i.c. de onbetrouwbaarheid, van de jaarrekening 2002 van uw gemeente. De jaarrekening is onbetrouwbaar, omdat deze geen betrouwbaar beeld geeft van de reserves en de verplichtingen, en bovenal geen betrouwbaar beeld geeft van de baten en de lasten en het saldo daarvan. De jaarrekening voldoet (dus) ook niet aan belangrijke wettelijke eisen. In mijn brief gaf ik onder andere aan dat het saldo van de baten en lasten over 2002 niet € 66 miljoen is, waarmee de rekening eindigt, maar in werkelijkheid € 85 miljoen. Dit is het gevolg van het feit dat circa € 19 miljoen (per saldo) aan baten en lasten niet in de rekening zijn opgenomen. Niet alleen dat u hierdoor een verkeerd beeld wordt voorgehouden, dat gebeurt ook, en dat is vele malen erger, aan de burgers aan wie u rekening en verantwoording moet afleggen.
Ik stuurde u al eerder dergelijke waarschuwende brieven over de jaarrekeningen van Den Haag vanaf 1997. Ik waarschuwde u ervoor dat in de jaarrekening 1997 een positief saldo werd gepresenteerd van € 449 miljoen, maar dat het werkelijke saldo € 658 miljoen was, dat in de jaarrekening 1998 een positief saldo werd gepresenteerd van € 29 miljoen, maar dat het werkelijke saldo € 121 miljoen was, dat in de jaarrekening 1999 een positief saldo werd gepresenteerd van € 91 miljoen, maar dat het werkelijke saldo € 60 miljoen was, dat in de jaarrekening 2000 een positief saldo werd gepresenteerd van € 42 miljoen, maar dat het werkelijke saldo € 136 miljoen was, en dat in de jaarrekening 2001 een positief saldo werd gepresenteerd van € 89 miljoen, maar dat het werkelijke saldo € 137 miljoen was.
Tezamen met de boekhoudfraude over 2002 van € 19 miljoen is de boekhoudfraude vanaf 1997 inmiddels al opgelopen naar circa € 430 miljoen. Dat is circa 50% van de boekhoudfraude bij Ahold!

Ik vind het verbazingwekkend dat u met mijn waarschuwende brieven helemaal niets doet. Van mijn brief van 20 mei jl. werd zelfs niet eens de ontvangst bevestigd. U reageerde op geen enkele wijze naar mij. Blijkbaar vindt u boekhoudfraude volkomen acceptabel om uw doelstellingen te behalen. Blijkbaar is "Integriteit van het openbaar bestuur" iets wat vooral geldt voor andere openbare besturen, maar niet voor u zelf.

Omdat u zelf uw verantwoordelijkheid niet ziet, laat staan daarnaar handelt, heb ik mijn eigen verantwoordelijkheid genomen en bij Justitie aangifte gedaan van boekhoudfraude door gemeentebestuurders, gemeenteraadsleden en accountants van gemeente Den Haag. Mijn aangifte betreft dus ook alle gemeenteraadsleden individueel, immers elk gemeenteraadslid dat een frauduleuze jaarrekening willens en wetens goedkeurt, maakt zich medeplichtig! Eerder al had ik aangifte gedaan van de boekhoudfraude in de jaarrekeningen 1997 - 2001, vandaag heb ik aangifte gedaan van de boekhoudfraude in de jaarrekening 2002. Het is beslist geen academische discussie die we met elkaar voeren!

Ook uw begroting 2004 is net zo onbetrouwbaar als de jaarrekeningen. Ook daarin ontbreken baten en lasten zodat het saldo van de begroting niet het saldo is van alle baten en lasten. De begroting 2004 sluit met een saldo van € 0, echter in werkelijkheid is er een tekort van circa € 45 miljoen. Het is niet erg om met een tekort van € 45 miljoen het nieuwe jaar in te gaan, het betekent wel voortaan ieder jaar extra rentelasten van ongeveer (5%  x  € 45 miljoen =)  € 2,2 miljoen. Had u zich dat gerealiseerd?

Uw reactie te vernemen stel ik op prijs.

Met vriendelijke groet en hoogachting,

L.W. Verhoef