Dossier: BiZa
drs. L.W. Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962 JR Wijk bij Duurstede

Wijk bij Duurstede, 14 juli 2008

De Minister van Binnenlandse Zaken
Mevrouw dr. G. ter Horst
Postbus 20011
2500 EA Den Haag

Betreft: Boekhoudfraude bij gemeenten en provincies
            Uw brief dd. 4 juni 2008
            Mijn brief dd. 27 mei 2008

Geachte mevrouw Ter Horst,

In mijn brief aan u van 27 mei jl. over het onrechtmatig heffen van leges door gemeenten voor het verstrekken van jaarrekeningen (waarop ik overigens een zeer ondermaatse reactie van u kreeg in uw brief van 4 juni jl., waarop ik separaat zal reageren) begon ik met:
"Het zal u niet ontgaan zijn dat ik al enige jaren uitgebreid onderzoek doe naar de betrouwbaarheid van jaarrekeningen van gemeenten en provincies. Het zal u niet ontgaan zijn dat u mijn verbijsterende bevindingen kunt bekijken op www.leoverhoef.nl Boekhoudfraude bij gemeenten en provincies schering en inslag. Zo kunt u daar lezen dat de boekhoudfraude bij bijvoorbeeld gemeente Amsterdam inmiddels is opgelopen naar circa € 2,6 miljard, bij gemeente Rotterdam naar circa € 1,0 miljard en bij gemeente Den Haag naar circa € 0,6 miljard. Ook veel andere gemeenten en provincies laten zich niet "onbetuigd". U zult het met mij eens zijn dat de burgers/belastingbetalers het slachtoffer zijn van deze gruwelijke misstand. Kijkt u ook eens op www.leoverhoef.nl onder Veel gemeenten leggen onnodig Onroerendezaakbelasting op. Maar ach, welke politieke bestuurder of volksvertegenwoordiger bekreunt zich daarom?"

In uw brief van 4 juni jl. reageerde u daarop met:
"Voor wat betreft uw opmerkingen in de aanhef van uw brief over vermeende boekhoudkundige misstanden bij de gemeenten Amsterdam, Rotterdam en Den Haag verwijs ik naar eerdere correspondentie over dit onderwerp tussen u en mijn ambtsvoorgangers (o.a. de brief van 13 december 2002, FO 2002/97598)."

Geachte mevrouw Ter Horst,

Allereerst, ik schreef u niet over "boekhoudkundige misstanden" (zo die er zijn, heb ik daar geen enkele weet van), maar ik schreef u over "betrouwbaarheid van jaarrekeningen van gemeenten en provincies", dat is iets heel anders. Ik heb het over "valsheid in geschrifte in jaarrekeningen" (tegenwoordig veelal populair aangeduid met "boekhoudfraude"). Ik schreef u ook niet over "boekhoudkundige misstanden bij de gemeenten Amsterdam, Rotterdam en Den Haag", maar ik schreef u over "betrouwbaarheid van jaarrekeningen van gemeenten en provincies".
U verwijst in uw reactie naar de brief van een van uw ambtsvoorgangers van 13 december 2002. Zoals alle brieven van uw ambtsvoorgangers en nu die van u, en daarmee al uw ambtsvoorgangers zelf en nu u ook, gaan deze en gaat u in het geheel niet in op wat ik telkens maar weer aan de orde stel. Ik schreef uw ambtsvoorganger dat al in mijn reactie dd. 23 december 2002, waar ik voor de zoveelste keer weer aangaf waar het wèl over gaat.

Wat ik aan de orde stel, is dit:
Amsterdam presenteerde in haar jaarrekeningen over de periode 1998-2007 een overschot van 164 miljoen euro. In werkelijkheid hield Amsterdam in die jaren 2.826 miljoen (ruim 2,8 miljard) euro over.
Rotterdam presenteerde in haar jaarrekeningen over de periode 1998-2007 een overschot van 516 miljoen euro. In werkelijkheid hield Rotterdam in die jaren 1.475 miljoen (bijna 1,5 miljard) euro over.
Den Haag presenteerde in haar jaarrekeningen over de periode 1997-2007 een overschot van 1.220 miljoen (ruim 1,2 miljard) euro. In werkelijkheid hield Den Haag in die jaren 1.850 miljoen (bijna 1,9 miljard) euro over.
Om de cijfers reliëf te geven, het volgende:
Amsterdam incasseerde in de periode 1998-2007 1.394 miljoen euro aan Onroerendezaakbelasting. Die was dus geheel en al overbodig.
Rotterdam incasseerde in de periode 1998-2007 1.770 miljoen euro aan Onroerendezaakbelasting. Die was dus grotendeels overbodig.
Den Haag incasseerde in de periode 1997-2007 1.103 miljoen euro aan Onroerendezaakbelasting. Die was dus geheel en al overbodig.
Dit zijn voorbeelden. Het geldt voor heel veel meer gemeenten en provincies.
U vindt alles op mijn website www.leoverhoef.nl Boekhoudfraude bij gemeenten en provincies schering en inslag. En, als u de moeite neemt de inhoud van mijn website te bestuderen, let u dan ook eens op de verschillende bevestigingen van mijn verhaal.

Een eindelijk eens inhoudelijk wèl op mijn verhaal ingaande reactie van u stel ik en heel veel meer belastingbetalers nog steeds ten zeerste op prijs. Graag verneem ik van u.

Met vriendelijke groet en hoogachting,

L.W. Verhoef