Dossier: BiZa
drs. L.W. Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962 JR Wijk bij Duurstede

Wijk bij Duurstede, 10 april 2002

De Minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties
De heer mr. K.G. de Vries
Postbus 20011
2500 EA Den Haag

Betreft: Financiële verslaggeving door gemeenten en provincies

Geachte De Vries,

Met inmiddels al ettelijke brieven tracht ik vanaf december 1997 uw aandacht en die van uw ambtsvoorgangers te vestigen op de misstand dat de jaarrekeningen en begrotingen van (de meeste) gemeenten en provincies alles doen behalve wat ze moeten doen: inzicht geven in de financiële positie, de (voorgenomen c.q. gerealiseerde) baten en lasten en het saldo daarvan. Hebben de burgers er niet recht op dat ze door hun overheden correct en volledig geïnformeerd worden over àlle opbrengsten en àlle kosten? Dat moest een burger eens doen, miljoenen guldens respectievelijk euro's verzwijgen in zijn aangifte inkomstenbelasting. De straf zou niet misselijk zijn!
Maar minister De Vries vindt het blijkbaar heel normaal dat gemeenten en provincies miljarden verzwijgen?
Mijn laatste brief dateert van 30 januari jl. (Zie bijlage)
Ik vind het buitengewoon treurig dat mijn brieven niet beantwoord worden. Ik vind het buitengewoon treurig dat ik volkomen door u genegeerd word. Ik ontvang zelfs geen bericht van ontvangst van mijn brieven. Ook van mijn brief van 30 januari jl. kreeg ik geen bericht van ontvangst.

Inmiddels verscheen in Vrij Nederland van 2 maart jl. een publicatie met een overzicht van de verzwegen miljarden bij de 30 grote gemeenten. Alleen die al verzwegen bijna ƒ 4 miljard voor de burgers!

Mag ik van u ten minste een bericht van ontvangst van mijn brief van 30 januari jl. ontvangen? Een uitnodiging tot een gesprek zou ik uiteraard liever ontvangen.

Met vriendelijke groet en hoogachting,

L.W. Verhoef