Dossier: Bestuurlijke Vernieuwing
drs. L.W. Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13

3962 JR Wijk bij Duurstede


Wijk bij Duurstede, 19 december 2003

De Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing

De heer mr. T.C. de Graaf

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Postbus 20011

2500 EA Den Haag


Betreft:  Uitreiking F.G.Kordestrofee

Geachte heer De Graaf,

Op 13 november jl. reikte u in een feestelijke bijeenkomst de F.G.Kordestrofee uit aan het gemeentebestuur van Den Haag voor de jaarrekening 2002 van dezelfde gemeente. Het is echter pijnlijk voor u dat de bekroonde jaarrekening ernstig tekortschiet als jaarrekening. De tekortkomingen zijn zelfs zodanig groot dat enige tijd geleden bij Justitie aangifte is gedaan van boekhoudfraude in de jaarrekeningen van gemeente Den Haag vanaf 1997. De boekhoudfraude door het gemeentebestuur van Den Haag is vanaf 1997 inmiddels opgelopen naar ruim 430 miljoen euro. Ook in de jaarrekening 2002 van Den Haag ontbraken honderden miljoenen euro's in de winst-en-verliesrekening, per saldo circa 20 miljoen. De aangifte van boekhoudfraude is al gedaan op 18 maart jl. Het gemeentebestuur wist daar uiteraard van. Met brief van 20 mei jl. zijn het gemeentebestuur en de gemeenteraad ervan op de hoogte gebracht dat ook in de jaarrekening 2002 sprake is van boekhoudfraude, i.c. valsheid in geschrifte. Het is te betreuren dat het gemeentebestuur van Den Haag niet haar mededinging naar de trofee in afwachting van de uitkomsten van het justitiële onderzoek naar de boekhoudfraude heeft beëindigd. Het is te betreuren dat niet anderen die van de klacht van boekhoudfraude op de hoogte waren, u hebben gewaarschuwd de trofee niet voor de jaarrekening van Den Haag uit te reiken.

U begon uw toespraak voorafgaande aan de uitreiking van de trofee met te zeggen: "Nederland wordt grotendeels bevolkt door goed opgeleide, zelfbewuste en mondige burgers die goed in staat zijn om zelfstandige keuzes te maken. Burgers die maatschappelijk betrokken zijn en vaak bereid zijn zich in te zetten voor de publieke zaak." Verderop zei u: "Jaarverslagen van publieke instellingen zijn ... belangrijke manieren om publiek verantwoording af te leggen" en: "Deze jaarverslagen zijn een steeds belangrijker instrument om ons als overheid ... bij het publiek te verantwoorden. Daar hebben mensen immers recht op."
Ik ben het geheel met u eens dat de overheid zich publiek moet verantwoorden. Ik denk dat u en ik het geheel met elkaar eens zijn dat deze verantwoording volledig betrouwbaar moet zijn. Voor elke vorm van misleidende cijfers, boekhoudfraude dus, mag in een jaarrekening van een gemeente geen enkele plaats zijn. Ik denk dat u en ik het ook geheel met elkaar eens zijn dat elk vermoeden van boekhoudfraude in de jaarrekeningen van overheidorganisaties als provincies en gemeenten onmiddellijk onderzocht moet worden. Ik denk dat u en ik het geheel met elkaar eens zijn dat aangiften van boekhoudfraude bij een gemeente of provincie onmiddellijk door Justitie opgepakt zouden moeten worden. Ik denk dat u en ik het
geheel met elkaar eens zijn dat "Burgers die maatschappelijk betrokken zijn en vaak bereid zijn zich in te zetten voor de publieke zaak" en om die reden bijvoorbeeld de misstand van de zich op grote schaal in gemeente- en provincieland voordoende boekhoudfraudes aan de kaak stellen, beschermd, op z'n minst correct behandeld, moeten worden. Ik denk dat u en ik het geheel eens zijn dat deze burgers niet als oud vuil mogen worden behandeld. Juist omdat "Integriteit van de overheid" een kostbaar goed is in onze samenleving.

Wist u dat de boekhoudfraude bij gemeente Amsterdam vanaf 1998 inmiddels is opgelopen naar ruim 2 miljard euro? Wist u dat de gemeenten Rotterdam en Den Haag elk "goed" zijn voor een boekhoudfraude van ruim 400 miljoen euro? Wist u dat de boekhoudfraude bij provincie Gelderland inmiddels is opgelopen naar circa 350 miljoen euro? Wist u dat de  circa 80 gemeenteraden en Provinciale Staten die door mij op de boekhoudfraude in hun jaarrekeningen worden geattendeerd, mij slechts voor "rotte vis" uitmaken en de boekhoudfraude telkenjare kritiekloos accepteren? Wist u dat gemeenteraadsleden en statenleden die naar aanleiding van mijn bevindingen een eind willen maken aan de boekhoudfraudes, in ieder geval daarnaar onderzoek willen instellen, geen enkel gehoor krijgen? Wist u dat aan mijn aangiften van deze boekhoudfraudes door Justitie helemaal niets wordt gedaan?

Hoezo bestuurlijke vernieuwing?


Uw reactie te vernemen stel ik op prijs. Uiteraard ben ik graag bereid tot elke nadere toelichting.

Met vriendelijke groet en hoogachting,

L.W. Verhoef