Dossier: Apeldoorn
drs. L.W. Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962 JR Wijk bij Duurstede

Wijk bij Duurstede, 18 mei 2006

De gemeenteraad van
gemeente Apeldoorn
Postbus 9033
7300 ES Apeldoorn

Betreft: Jaarrekening 2005 van gemeente Apeldoorn

Geachte Raad,

Voor u als gemeenteraad is de jaarrekening van uw gemeente een belangrijk document: hiermee legt het college van burgemeester en wethouders rekening en verantwoording aan u af over het gevoerde (financiële) beheer en verder is de jaarrekening voor u een belangrijk toetsingsmiddel voor de betrouwbaarheid van de begrotingen. Op basis van deze jaarrekeningen en begrotingen beslist u over de hoogte van de gemeentelijke belastingen en over het wel of niet doorgaan van belangrijke activiteiten. Ook voor de (geïnteresseerde) burgers is de jaarrekening een belangrijk document: d.m.v. de jaarrekening legt het gemeentebestuur al dan niet met uw instemming aan de burgers rekening en verantwoording af over de besteding van de belastinggelden en het gevoerde (financiële) beheer. Het is dus erg belangrijk dat de jaarrekening en de begroting betrouwbaar zijn.

Ik doe al enige jaren onderzoek naar jaarrekeningen van gemeenten en provincies. Mijn conclusie is dat de jaarrekeningen van veel gemeenten en provincies onbetrouwbaar en dus misleidend zijn. Ondanks de goedkeurende accountantsverklaringen daarbij die het tegendeel beweren.
Veelal geldt dat voor de presentatie van de baten en de lasten en het saldo daarvan. Het geldt veelal ook voor de presentatie van de financiële positie.
Het geldt ook voor de jaarrekeningen van de afgelopen jaren (inclusief die over 2005) van gemeente Apeldoorn.

De rekening van baten en lasten over 2000 sloot met een nadelig saldo van € 0,5 miljoen. Het werkelijke saldo was positief € 77,0 miljoen. Er werd dus € 77,5 miljoen verzwegen.
De rekening van baten en lasten over 2001 sloot met een saldo van € 1,5 miljoen. Het werkelijke saldo was nadelig € 13,0 miljoen. Er werd dus € 14,5 miljoen verzwegen.
De rekening van baten en lasten over 2002 sloot met een saldo van € 3,9 miljoen. Het werkelijke saldo was € 10,0 miljoen. Er werd dus € 6,1 miljoen verzwegen.
De rekening van baten en lasten over 2003 sloot met een nadelig saldo van € 0,1 miljoen. Het werkelijke saldo was voordelig € 13,3 miljoen. Er werd dus € 13,4 miljoen verzwegen.
De rekening van baten en lasten over 2004 sloot met een voordelig saldo van € 2,2 miljoen. Het werkelijke saldo was nadelig € 10,9 miljoen. Er werd dus € 13,1 miljoen verzwegen.
De rekening van baten en lasten over 2005 sluit met een negatief saldo van € 2,9 miljoen. Het werkelijke saldo is positief € 12,7 miljoen (info). Er wordt dus € 15,6 miljoen verzwegen.

Samenvattend:
Over de periode 2000 – 2005 werd een overschot gepresenteerd van € 4,1 miljoen. In werkelijkheid was er een overschot van € 89,1 miljoen. Een verschil derhalve van € 85,0 miljoen.

Bovenstaande cijfers krijgen reliëf als men bedenkt dat de opbrengst OZB in 2005 een bedrag was van € 38,2 miljoen.

Ook de weergave van de financiële positie is verre van juist.

In de jaarrekening en het jaarverslag 2005 komt ook heel veel onzin voor, bijvoorbeeld waar het gaat over reserves, over voorzieningen, over een "resultaat voor bestemming" en een "resultaat na bestemming" (er is maar één resultaat en dat is het resultaat, i.c. het saldo van de baten en de lasten), over zoiets als "weerstandsvermogen" en "weerstandscapaciteit", en over zoiets als "investeringen met een economisch nut" en "investeringen met een maatschappelijk nut".

U leest er heel veel meer over op de website www.leoverhoef.nl, te beginnen met : "Boekhoudfraude bij gemeenten en provincies schering en inslag". Op de website treft u mijn bevindingen over de jaarrekeningen van Apeldoorn aan in de lijst "Uw gemeente en provincie". Mijn correspondentie van de afgelopen jaren met u als gemeenteraad treft u aan in "Dossier: Apeldoorn".

Volgens BBV artikel 3 moeten de jaarstukken met name voor gemeenteraadsleden goed begrijpelijk zijn. U kunt het beste zelf beoordelen of aan deze eis is voldaan.

Binnenkort moet u over de jaarrekening 2005 beslissen.

Graag was ik u van dienst.

Met vriendelijke groet en hoogachting,

L.W. Verhoef