Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen

Cursus


Contact
Dossier: Amsterdam

(emailbericht aan Rekenkamer Amsterdam dd. 12 juni 2006)

Geachte Rekenkamer Amsterdam,

Met uw brief van 2 juni 2006 aan de gemeenteraad reageert u op mijn brief van 16 mei 2006 aan dezelfde gemeenteraad over de misleidende jaarrekening 2005 en de misleidende jaarrekeningen van voorgaande jaren.
U heeft vast mijn opmerkingen bij uw brief al gelezen op www.leoverhoef.nl , waar ik uw brief opnam in "Dossier: Amsterdam" tezamen met mijn opmerkingen daar bij.

Uw reactie geeft een aantal opmerkelijke uitspraken te zien, naast de al door mij op mijn website geciteerde uitspraken. 
Zo zegt u van het resultaat van 208 miljoen, dat dit het resultaat is "conform het BBV". Nee, dit is hèt resultaat. Er is maar één resultaat en dat is het resultaat, namelijk het verschil tussen de baten en de lasten.
U zegt dat het presenteren van verschillende resultaten niet in strijd is met het BBV, maar dat is het wel degelijk! Er is maar één resultaat en dat is het resultaat.
U zegt dat het als reserve presenteren van de vakantiegeldverplichtingen in plaats van ze als verplichtingen te presenteren niet in strijd is met het BBV. Dat is het wel degelijk. Het BBV eist immers een betrouwbare jaarrekening, een jaarrekening die op betrouwbare wijze een betrouwbaar beeld geeft van de financiële positie.
U zegt dat de afkoopsommen terzake van erfpacht niet als voorziening gepresenteerd zouden mogen worden vanwege het ontbreken van financiële verplichtingen er tegenover. Met alle respect, maar uw ondeskundigheid spettert er af met dit soort uitspraken. Ook hier is de jaarrekening zwaar in strijd met het BBV.
Wat betreft het door mij bekritiseerde jargon. Dat mag dan uit dat BBV zijn gekopieerd, maar daardoor is het nog wel steeds onverteerbaar jargon (met bovendien een hoog nonsens-gehalte).

En zo valt er op uw brief nog wel een en andere niet malse kritiek te leveren.

Uw brief is al wel een goede stap op weg naar de erkenning van de juistheid van mijn beweringen over boekhoudfraude in de Amsterdamse jaarrekeningen, maar roept hier en daar voor de geïnteresseerden weer allerlei nieuwe vragen op. 
Het heeft heel veel te maken met uw fixatie op dat BBV.
Mijn advies: maak u los van dat BBV.
Niet voor niets zegt de Gemeentewet (zeer terecht overigens) in art 213 dat de accountant over de jaarrekening afzonderlijk moet verklaren:
1. of de jaarrekening wel/niet een betrouwbaar beeld geeft van de baten en de lasten (en dus van het saldo ervan) en van de financiële positie
2. of de jaarrekening wel/niet voldoet aan het BBV.
Dat zijn twee heel verschillende dingen, die je beslist niet met elkaar mag verwarren of op één hoop gooien!
Ik heb het in mijn kritiek steeds allereerst over het eerste aspect. U bent uitsluitend bezig met het tweede aspect.
Ik geef u ter overweging: Een jaarrekening die voldoet aan bijvoorbeeld zoiets als een BBV kan best wel eens zeer onbetrouwbaar zijn!

Kortom, ik denk dat een ontmoeting tussen u en mij zeer waardevol zal zijn.
Ik laat mij graag door u uitnodigen.

Vriendelijke groet,
drs. L.W. Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962 JR Wijk bij Duurstede
tel. 0343-572055/06-20815670