Dossier: Amsterdam
drs. L.W. Verhoef
registeraccountant
Kersengaard 13
3962 JR Wijk bij Duurstede

Wijk bij Duurstede, 1 maart 2000

Gemeenteraad van
Gemeente Amsterdam
Amstel 1
1011 PN Amsterdam

Betreft: Jaarrekening 1998

Geachte raad,

Met mijn brief aan uw raad van 12 november 1999 deed ik u enige opmerkingen toekomen over de kwaliteit, i.c. de volstrekte onbetrouwbaarheid, van de jaarrekening 1998 van uw gemeente. Het betreft een belangrijk onderwerp. De jaarrekening is immers voor u als raad een belangrijk sturings- en verantwoordingsverslag.

Uw jaarrekening, m.n. de rekening (van baten en lasten) en het saldo van de rekening, suggereert dat er in 1998 een batig saldo was van ƒ 0,6 miljoen. Nadere bestudering van uw jaarrekening laat echter zien, zo schreef ik u, dat er tot aanzienlijke bedragen baten en lasten buiten de rekening zijn gelaten: ruim ƒ 2 miljard aan baten en ruim ƒ 1,4 miljard aan lasten. Dat betekent dat volgens uw jaarrekening het werkelijke saldo van alle baten en lasten niet ƒ 0,6 miljoen bedroeg maar ruim ƒ 600 miljoen. En dat is wel iets anders! Verder wees ik u erop dat de omvang van de verplichtingen en m.n. van de reserves totaal verkeerd is weergegeven. Ik wees u er ook op dat veel baten en lasten totaal verkeerd weergegeven zijn; ik noemde onder meer dat er rentelasten zijn opgenomen van ƒ 174 miljoen over niet bestaande schulden.
M.a.w. uw jaarrekening 1998 valt alleen te kwalificeren als een verzameling van 400 pagina's vol met volstrekt onjuiste en dus onbetrouwbare cijfers.

Met verbazing heb ik kennis genomen van de reactie van uw college van burgemeester en wethouders van 23 februari 2000 op mijn brief.
De reactie van uw college gaat nergens inhoudelijk in op mijn opmerkingen. Het enige dat uw college doet is melding maken van een goedkeurende accountantsverklaring bij de jaarrekening, alsof daarmee gezegd moet zijn dat de jaarrekening dus wèl een betrouwbaar sturings- en verantwoordingsverslag is. Uw jaarrekening zou niet de eerste zijn die ten onrechte van een goedkeurende accountantsverklaring is voorzien. U heeft daarover nog onlangs in de pers meer over kunnen lezen.

Uw college meldt ook uw accountant om een reactie gevraagd te hebben. Uw accountant volstond, volgens uw college, om die reactie niet te geven. Enerzijds begrijpelijk, want wat zou hij over zijn eigen werk moeten zeggen? Zeggen dat ik gelijk heb en dat hij dus volstrekt ten onrechte een goedkeurende verklaring bij uw jaarrekening (en bij de jaarrekening van voorgaande jaren?) heeft gegeven? Anderzijds onbegrijpelijk dat hij kan volstaan met het weigeren van een antwoord op een toch niet onbelangrijke vraag van uw college. Dat zou menige andere ambtenaar niet hoeven uithalen! Onbegrijpelijk dat uw college daar genoegen mee neemt.

Intussen moet uw raad, zo vindt uw college, het blijkbaar ook maar met deze reactie doen.
Moet ik verwachten dat u met deze reactie van uw college tevreden bent?

Aan het slot van mijn brief van 12 november 1999 schreef ik:
Ik denk dat u ervan uit kunt gaan dat ook uw begroting 1999 en (binnenkort) uw begroting 2000 op dezelfde wijze als de jaarrekening zijn opgemaakt en dat u die dus, net zoals uw jaarrekening, maar beter meteen bij het oud papier kunt wegdoen. Wat heb je aan 100-en pagina's volstrekt onbetrouwbare informatie?

Mag ik verwachten dat u als raad van Amsterdam doet wat van een zichzelf respecterende raad verwacht mag worden, namelijk om opheldering vragen?

Uw reactie te vernemen stel ik op prijs.

Met vriendelijke groet en hoogachting,

L.W. Verhoef