Leo Verhoef
Boekhoudfraude gemeenten en provincies
CURSUS
Home

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie
Gemeenten
Provincies

Dossiers

Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
tot nader bericht heeft Leo Verhoef geen tijd en gelegenheid de cursus daadwerkelijk te geven

CURSUS "BEGROTINGEN EN JAARREKENINGEN VAN GEMEENTEN EN PROVINCIES"


Weet u hoe belangrijk de begroting en de jaarrekening voor u als gemeenteraadslid of statenlid zijn?

Weet u de weg in de begroting en jaarrekening van uw gemeente of provincie?
Begrijpt u wat er staat?
Weet u hoe u ermee moet omgaan?
Hoe volledig wordt u in uw begroting en jaarrekening geÔnformeerd?
Is het saldo van de begroting en/of de rekening wel het saldo van alle baten en alle lasten?
Wat moet u met de balans? Wat is een balans eigenlijk?
Wat zijn reserves wŤl? Hoogstwaarschijnlijk iets heel anders dan wat u altijd gedacht heeft.
Er zijn toch echt meer dan levensgrote verschillen tussen reserves en voorzieningen!
Vindt ook bij u de begrotingsbehandeling plaats zonder dat de inhoud van de begroting aan de orde komt?
Is ook bij u het goedkeuren van de jaarrekening slechts een hamerstuk?
Wat doet u met het accountantsrapport?
Vindt u ook dat een goede cursus over betekenis en inhoud van begrotingen en jaarrekeningen voor gemeenteraads- en provinciale staten-leden allernoodzakelijkst is?

Aanleiding voor cursus
Begrotingen en jaarrekeningen van gemeenten en provincies zijn de belangrijkste documenten voor gemeenteraadsleden en statenleden. Voor alle gemeenteraads- en statenleden, en niet alleen voor de financiŽle specialisten in de fractie! Echter, veel gemeenteraads- en statenleden weten weinig, vaak zelfs te weinig over de begrotingen en jaarrekeningen van hun gemeente of provincie.
Ook leven allerlei heel gevaarlijke misverstanden over de inhoud van de begrotingen en de jaarrekeningen.
In gesprekken en correspondentie met belangstellende raadsleden en statenleden merk ik steeds weer dat het heel veel politici ontbreekt aan elementaire kennis over hoe je een jaarrekening en begroting van een gemeente of provincie moet lezen, hoe je daar je weg in vindt, en hoe je vervolgens in het politieke bedrijf met die kennis omgaat.
Dat is een verontrustende constatering, immers het betekent dat door onze lokale volksvertegenwoordigers belangrijke besluiten, het gaat namelijk over heel veel geld, genomen worden zonder dat adequate kennis bestaat over hoe je met begrotingen en jaarrekeningen moet omgaan. Dat gevoegd bij de misstand dat de begrotingen en jaarrekeningen van veel gemeenten en provincies onleesbaar, ja vaak zelfs misleidend zijn, is natuurlijk uiterst zorgelijk.

Naar aanleiding van de contacten die ik met veel raads- en statenleden heb, en herhaaldelijk uit de dagelijkse praktijk voortkomende vragen heb ik een cursus ontwikkeld die heel specifiek hier op in gaat. In deze cursus geef ik heel elementaire algemene theorie gekoppeld aan de praktijk van de begrotingen en jaarrekeningen van de eigen gemeente respectievelijk provincie van de cursisten. Een cursus van twee dagdelen die ik inmiddels een groot aantal keren tot groot enthousiasme van de deelnemers gegeven hebben. Een echte aanrader dus.

Mijn grote ervaring op het gebied van financiŽle verslaggeving bij gemeenten en provincies garandeert een cursus van hoge kwaliteit.

Inhoud cursus
De cursus bestaat uit twee intensieve dagdelen.
In het eerste dagdeel behandelen we algemene theorie over betekenis van begroting en jaarrekening in het algemeen en vooral die van gemeenten en provincies. We gaan daarna dieper in op de inhoud van de begroting en jaarrekening, de onderdelen daarvan, met name de balans en de begroting en rekening van baten en lasten, en de samenhang daartussen. Wat staat er in en wat niet, wat heb je eraan, wat moet je ermee, hoe koppel je dat aan het politieke bedrijf etc. Steeds koppelen we terug van algemene theorie naar de begroting en de jaarrekening van de eigen gemeente of provincie. We behandelen verschillende belangrijke en veel voorkomende posten van de balans en van de begroting en rekening meer in het bijzonder. Aan de hand van een eenvoudige oefening proberen we de verschillende aspecten beter "tussen de oren" dan wel "onder de knie" te krijgen.
In het tweede dagdeel gaan we aan de hand van verschillende onderwerpen dwarsdoorsneden maken en verdere verdieping krijgen. Aan de orde komen:
Functie, verklaring en rapport van de accountant;
Wettelijke voorschriften: Gemeentewet, Provinciewet, BBV;
Reserves (wat zijn ze wel en wat zijn ze niet);
Voorzieningen (wat zijn ze wel en wat zijn ze niet);
Afschrijvingen;
Kostenegalisatie;
Meerjarenbegroting.

Ik laat heel veel zien aan de hand van een uitgebreide dia-presentatie.

Alle deelnemers krijgen van alle behandelde onderwerpen een reader, waarin u het allemaal nog eens kunt nalezen. De reader bevat ook de relevante wetteksten.

Organisatie cursus
De cursus wordt in house gegeven.
U stelt zelf de groep samen. Bijvoorbeeld mensen van uw eigen fractie. Of: mensen uit een aantal fracties. Of: mensen van uw eigen partij uit verschillende gemeenten. Het mooiste is natuurlijk alleen raads- of statenleden uit uw eigen fractie en/of eigen raad; dan hebben we het steeds over dezelfde begroting en jaarrekening.
Vanwege het sterke interactieve karakter en het steeds terugkoppelen naar de eigen situatie is het verstandig dat de groep niet te groot is. Anders zouden de vragen en problemen van de individuele deelnemers te weinig aan bod komen. In beginsel tot maximaal 8 personen.
U zorgt zelf voor huisvesting, catering etc. Uw eigen fractiekamer is natuurlijk prima of welk ander zaaltje dan ook. En verder zorgt u ook zelf voor een beamer + laptop. In het algemeen kunnen deze faciliteiten door de eigen gemeentelijke of provinciale facilitaire dienst aan  raads- of statenleden gratis ter beschikking worden gesteld.

De cursus bestaat uit twee dagdelen, bijvoorbeeld een aansluitende middag en avond of bijvoorbeeld twee avonden. In onderling overleg wordt afgesproken wanneer de cursus gegeven gaat worden.

Prijs
De prijs voor de cursus bedraagt € 1.750,- (exclusief BTW) per groep.
De meeste gemeenten en provincies hebben een cursusbudget waaruit de cursus betaald kan worden.

Inlichtingen bij:
drs. L.W. Verhoef
Registeraccountant
Kersengaard 13
3962 JR Wijk bij Duurstede
tel.:  0343-572055/06-20815670
email:  email
Terug > begin