Leo Verhoef volg de ontwikkelingen >> NIEUW(S)

Boekhoudfraude gemeenten en provinciesHome

Wie is Leo Verhoef

Uw gemeente en provincie
Gemeenten
Provincies

Dossiers


Persberichten

In de media

Publicaties

Verwijzingen


CURSUS


Contact
Boekhoudfraude bij gemeenten en provincies schering en inslag


"Zo'n ernstige beschuldiging is haast een parlementaire enquête waard.
 Maar vervolgens lees ik er helemaal niets meer over"

 (Ombudsman de Volkskrant 7 november 1999)

Boekhoudfraude komt niet alleen voor in het bedrijfsleven. Boekhoudfraude komt ook voor bij nagenoeg alle gemeenten en provincies. Onderzoek van de jaarrekeningen van inmiddels alle gemeenten en provincies leert dat de omvang Nederland-breed vele miljarden euro's bedraagt. Gemeenteraden en burgers worden met boekhoudfraude totaal op het verkeerde been gezet. Met instemming van accountants.
 Amsterdam spant de kroon; hier gaat het inmiddels om 4,0 miljard euro (periode 1998-2017). De slachtoffers zijn de belastingbetalers.
Met de verzwegen miljoenen had met groot gemak hier en daar de OZB geheel overgeslagen kunnen worden. Bijvoorbeeld in Amsterdam: daar betaalden de inwoners (ten minste) vanaf 1998 geheel onnodig Onroerendezaakbelasting; met boekhoudfraude werd dat gemaskeerd. In ieder geval waren de verhogingen van de lokale lasten in veel gemeenten overbodig.

In de recente afgelopen jaren komt ook het omgekeerde veelvuldig voor: diverse gemeenten verzwijgen grote verliezen, m.n. bij (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten.
Bijvoorbeeld: Rotterdam verzweeg 1,4 miljard euro (periode 2007-2017), Den Haag verzweeg 897 miljoen euro (periode 2008-2017), Utrecht verzweeg 640 miljoen euro (periode 2008-2017), Eindhoven verzweeg 411 miljoen euro (periode 2006-2017). "Griekse jaarrekeningen" bij Nederlandse gemeenten en provincies!
Justitie legt de aangiften van boekhoudfraude gewoon naast zich neer. Het Gerechtshof (Amsterdam) zegt simpelweg: "Belastingbetalers,
uw aangiften van boekhoudfraude doen we niets mee, niet zeuren, gewoon uw belasting betalen, u heeft geen recht op correcte informatie over wat er met uw belastinggeld gebeurt!"

Veel gemeenten leggen onnodig Onroerendezaakbelasting op

Gemeenten hebben sinds enige jaren de vrijheid zelf jaarlijks de hoogte van de Onroerendezaakbelasting te bepalen. Toenmalig minister Ter Horst had er alle vertrouwen in dat gemeentebesturen niet méér Onroerendezaakbelasting zouden opleggen dan nodig is. Zij had er ook alle vertrouwen in dat gemeenteraden daar een goede controle op zouden uitoefenen. Echter, als voormalige burgemeester van Nijmegen en wethouder van Amsterdam had ze beter moeten weten. (Opvallend: Amsterdam hief vanaf 1998 geheel onnodig OZB.)
Onderzoek wijst uit dat veel gemeenten de afgelopen jaren Onroerendezaakbelasting hebben opgelegd en verhogingen hebben doorgevoerd die geheel of ten dele niet nodig waren om de gemeente uit de rode cijfers te houden. Alle gemeenteraden lieten het in deze gevallen afweten.
Het is opvallend dat nagenoeg alle betreffende gemeentebesturen de situatie dat de Onroerendezaakbelasting geheel of ten dele onnodig was opgelegd, in de gemeentelijke jaarrekeningen maskeerden door een verkeerde voorstelling te geven van de overschotten. Het is opvallend dat, hoewel alle gemeenteraden van de boekhoudfraude op de hoogte waren gebracht, geen enkele gemeenteraad passende maatregelen hiertegen nam. De slachtoffers zijn de belastingbetalers, die teveel of zelfs geheel onnodig Onroerendezaakbelasting betaalden.
Veel provincies leggen onnodig Motorrijtuigenbelasting op

Een belangrijk deel (ongeveer 40%) van uw Motorrijtuigenbelasting gaat naar uw provincie. De zogenoemde opcenten Motorrijtuigenbelasting. En wat doen die provincies met dat geld? Meestal voor een deel, soms voor een groot deel, en soms zelfs helemaal niets! Oppotten dus!
Onderzoek wijst uit dat verschillende provincies de afgelopen jaren opcenten Motorrijtuigenbelasting hebben opgelegd en verhogingen hebben doorgevoerd die grotendeels of zelfs geheel niet nodig waren om de provincie uit de rode cijfers te houden. Provincies Groningen en Overijssel maakten het helemaal bont: provincie Groningen incasseerde in 2006, 2007, 2008 en 2009 geheel onnodig de opcenten, provincie Overijssel incasseerde in 2005, 2006, 2007, 2008 en 2009 geheel onnodig de opcenten. Het is opvallend dat nagenoeg alle betreffende provinciebesturen de situatie dat de opcenten Motorrijtuigenbelasting geheel of ten dele onnodig waren opgelegd, in de provinciale jaarrekeningen maskeerden door een verkeerde voorstelling te geven van de overschotten.
Het is opvallend dat, hoewel alle Provinciale Staten van de boekhoudfraude op de hoogte zijn gebracht, geen van de Provinciale Staten passende maatregelen hiertegen nam. De slachtoffers zijn de belastingbetalers die teveel of zelfs geheel onnodig opcenten Motorrijtuigenbelasting betaalden.

Veel gemeenten hebben in de afgelopen drie of meer jaren stelselmatig te hoge saldi van baten en lasten gepresenteerd
("Griekse" jaarrekeningen bij Nederlandse gemeenten)

Het is een misverstand te denken dat "Griekse" jaarrekeningen zich alleen bij de Griekse overheid voordoen. (Bij het ontrafelen van de recente economische crisis bleek ondermeer dat de Griekse overheid zich schuldig had gemaakt aan frauduleuze, te optimistische verslaggeving: in de jaarrekeningen werd verhuld dat Griekenland in werkelijkheid kampte met grote tekorten.) Ook Nederlandse overheden maken zich er volop aan schuldig.
Er zijn gemeentebesturen die (soms jaren achtereen) stelmatig hogere saldi van opbrengsten en kosten presenteren dan de werkelijke. Sommige presenteren zelfs stelselmatig overschotten terwijl er in werkelijkheid sprake is van "rode cijfers", tekorten dus. Verschillende gemeenten werken zich dus langzaam maar zeker in de vernieling zonder dat de gemeenteraad dat in de gaten heeft.
De betreffende jaarrekeningen zijn in het algemeen onduidelijk over de aard van de verzwegen verliezen.
In de jaarrekeningen van de laatste jaren werd bijvoorbeeld wel veelal zichtbaar dat o.a. verliezen op (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grondontwikkelings- en bouwprojecten, onroerendgoed-speculatie dus, een van de onderwerpen van boekhoudfraude was.
Bijvoorbeeld: Almelo (2009) € 10 miljoen, (2011) € 53 miljoen, (2013) € 5 miljoen, (2014) € 59 miljoen;  Almere (2012) € 75 miljoen, (2013) € ? miljoen;  Alphen aan den Rijn (2010) € 10 miljoen, (2011) € 19 miljoen, 2012 11 miljoen, (2013) € 17 miljoen;  Amersfoort (2011) € 19 miljoen, (2012) € 12 miljoen, (2013) € 20 miljoen, (2014) € 6 miljoen;  etc. etc. etc...  Weg belastinggeld! Opgegaan aan onroerendgoed-speculatie! Vaak met boekhoudfraude gemaskeerd!
Een sprookje:    
"De nieuwe kleren van de keizer"
   
Lees verder >...    

In de bestuursperiode 2010-2014 verslechterde bij veel gemeenten de financiële positie, vaak fors. Veel gemeentebesturen verzwegen dit en maskeerden dit zelfs met boekhoudfraude

Inmiddels zijn na de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 overal nieuwe gemeentebesturen aangetreden. Interessant is de vraag:
Welke financiële positie troffen de vorige gemeentebesturen/bestuurders aan in 2010 en welke financiële positie lieten zij in 2014 achter?
Dit is een totaal onderbelicht, zo niet geheel onbelicht, onderwerp. Leo Verhoef deed hiernaar uitgebreid onderzoek aan de hand van de jaarrekeningen van de gemeenten over deze periode. Zijn conclusies zijn ronduit verbijsterend.
-----
En hoe ging het in de nieuwe bestuursperiode daarna?

En hoe deden na het aantreden van vernieuwde gemeentebesturen en vernieuwde gemeenteraden zij het?
Het ging gewoon door: de verslechtering van de financiële positie gaat bij veel gemeenten gewoon door en gemeenteraden en belangstellende burgers en andere belanghebbenden en belangstellenden worden nog steeds totaal op het verkeerde been gezet met alle gevolgen van dien. Het gaat inmiddels om miljarden euro's!
Maar ook nog steeds:
Opvallende uitzondering is gemeente Amsterdam waar met boekhoudfraude wordt gemaskeerd dat de gemeente in de afgelopen jaren € 5,2 miljard overhield en dat dus de Onroerendezaakbelasting in de afgelopen jaren totaal overbodig was.

Uw gemeente en provincie

Leo Verhoef ontdekte inmiddels van alle gemeenten en provincies welke bedragen zij voor hun inwoners verzwegen hebben. Amsterdam verzweeg (vanaf 1998) circa 4 miljard euro voor haar inwoners en voorkwam daarmee dat de inwoners zouden ontdekken dat zij al jaren lang (ten minste vanaf 1998) onnodig OZB betaalden. Hoe zit het met uw eigen gemeente en provincie? Bekijk het in de uitgebreide lijst met schokkende bevindingen.

Nederland-Fraudeland houdt niet op bij de gemeentegrenzen

Het is een misverstand te denken dat boekhoudfraude alleen in het bedrijfsleven zou voorkomen. Het verschil is dat in het bedrijfsleven boekhoudfraude wordt aangepakt. Lees eens hoe gemeenteraden reageren op de waarschuwingen van Leo Verhoef. Lees hoe gemeenteraden niets met de waarschuwingen van Leo Verhoef (willen) doen. Want, ach, het gaat maar over zoiets onbelangrijks als de belastinggelden van de burgers, vinden ze. Lees de uiterst bedroevende ver onder de maatse reacties zonder inhoud van gemeenteraden en colleges van b&w op de brieven van Leo Verhoef. Als ze al reageren met iets anders dan "voor kennisgeving aangenomen", of "uw toon staat ons niet aan" van het Amsterdamse gemeentebestuur. Verbijsterend!

Bekijk bijvoorbeeld:
Dossier: Amsterdam
Dossier: Den Haag
Dossier: Eindhoven
Dossier: Haarlem
Dossier: 's-Hertogenbosch
Dossier: Rotterdam
Dossier: Utrecht (gem)
Veel andere gemeenten en provincies doen het niet anders.

Gemeente Nieuwegein bevestigt conclusies van Leo Verhoef

De Afdeling Financiën van gemeente Nieuwegein heeft erkend dat de conclusies van Leo Verhoef over een misleidende presentatie van het saldo van de opbrengsten en kosten in de begroting 2014 en in de jaarrekeningen 2012 en daarvoor correct zijn en heeft ook erkend dat wat Leo Verhoef als werkelijk saldo van opbrengsten en kosten aangeeft, volkomen juist is. Daarbij erkent de gemeente Nieuwegein dat de jaarrekeningen inderdaad misleidend waren en dat de accountantsverklaringen daarbij ten onrechte goedkeurende accountantsverklaringen waren.
Toen dit bleek, waren natuurlijk in Nieuwegein de rapen gaar! De gemeenteraad nam uiteraard onmiddellijk passende maatregelen. Zoals toen bij Ahold boekhoudfraude werd ontdekt en de Raad van Commissarissen onmiddellijk de betreffende bestuurders op non-actief stelde en nader onderzoek gelastte met een afloop zoals bekend, zoals ontslag en straf door de strafrechter. Of toch niet?

Accountant (Deloitte) bevestigt conclusies van Leo Verhoef

De accountant van gemeente Zwolle (Deloitte) heeft erkend dat de conclusies van Leo Verhoef over een misleidende presentatie van het saldo van de opbrengsten en kosten in de jaarrekening 2008 van de gemeente correct zijn en heeft ook erkend dat wat Leo Verhoef als werkelijk saldo van opbrengsten en kosten aangeeft, volkomen juist is. Daarbij erkent de accountant dat hij heeft gefaald, en dat hij heeft gefaald bij eerdere jaarrekeningen, en dat zijn kantoor Deloitte heeft gefaald bij al die andere jaarrekeningen van gemeenten en provincies, en dat al die andere accountants van al die andere accountantskantoren hebben gefaald, en dat ... etc., etc., etc., wie al niet gefaald heeft.
Toen dit bleek, waren natuurlijk in Zwolle de rapen gaar! De gemeenteraad nam uiteraard onmiddellijk passende maatregelen. De gemeenteraad besloot onmiddellijk ook dat alle dus ten onrechte geheven Onroerendezaakbelasting onmiddellijk aan de belastingbetalers terugbetaald ging worden. Of toch niet?

CBS bevestigt conclusies van Leo Verhoef

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) constateert op 28 februari 2014 dat provincies en gemeenten in 2014 gezamenlijk een groot tekort hebben van € 3,1 miljard. Dit terwijl
de provincie- en gemeentebesturen officieel in hun begrotingen en in hun berichtgeving eromheen in totaal een overschot presenteren. Deze constatering is een bevestiging van de conclusies van registeraccountant drs. Leo Verhoef op grond van zijn jarenlange onderzoek naar de jaarrekeningen en begrotingen van provincies en gemeenten van een giga-boekhoudfraude bij onze lokale overheden.

Eerder constateerde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op 14 juli 2008 dat gemeenten in de voorafgaande jaren miljarden euro's hebben overgehouden. Deze constatering is ook een bevestiging van de conclusies van registeraccountant drs. Leo Verhoef op grond van zijn jarenlange onderzoek naar de jaarrekeningen van gemeenten. Het CBS bevestigt hiermee ook dat, ondanks dat veel gemeenten, waaronder alle grote gemeenten, officieel in hun jaarrekeningen kleine overschotten (of tekorten) presenteerden, zij in de voorafgaande jaren werkelijkheid miljarden euro's hebben overgehouden.
Het CBS bevestigde met zijn conclusies ook de conclusies van Leo Verhoef dat deze gemeenten onnodig Onroerendezaakbelasting hebben opgelegd en geïncasseerd.


Rekenkamer Amsterdam bevestigt conclusies van Leo Verhoef

In de jaarrekening over 2005 presenteerde het Amsterdamse gemeentebestuur een overschot van 45 miljoen euro. Registeraccountant drs. Leo Verhoef toonde al jarenlang aan dat in de Amsterdamse jaarrekeningen een verkeerd saldo van de baten en de lasten wordt gepresenteerd. Leo Verhoef toonde aan dat het werkelijke overschot in 2005 niet 45 miljoen euro bedroeg, maar 208 miljoen. Leo Verhoef heeft een medestander gekregen in de Amsterdamse Rekenkamer. Dit onafhankelijke controlebureau van de Amsterdamse gemeenteraad zegt in zijn brief dd. 2 juni 2006 (zie: "Dossier: Amsterdam") over de beweringen van Leo Verhoef dat het overschot van 2005 inderdaad de door Leo Verhoef berekende 208 miljoen euro bedraagt. Dit zet de noodzaak van de in 2005 (en veel andere jaren) van de Amsterdamse burgers geheven OZB van 172 miljoen euro in een merkwaardig daglicht.
Toen dit bleek, waren natuurlijk in Amsterdam de rapen gaar! De gemeenteraad nam uiteraard onmiddellijk passende maatregelen. De gemeenteraad besloot onmiddellijk ook dat alle dus ten onrechte geheven Onroerendezaakbelasting onmiddellijk aan de belastingbetalers terugbetaald ging worden. Of toch niet?

Rotterdamse Rekenkamer bevestigt conclusies van Leo Verhoef

Ook de Rotterdamse Rekenkamer erkent het gelijk van Leo Verhoef.
In de jaarrekening over 2004 presenteerde het Rotterdamse gemeentebestuur een overschot van 104 miljoen euro. Registeraccountant drs. Leo Verhoef toonde al jarenlang aan dat in de Rotterdamse jaarrekeningen een verkeerd saldo van de baten en de lasten wordt gepresenteerd. Leo Verhoef toonde aan dat het werkelijke overschot in 2004 niet 104 miljoen euro bedroeg, maar 152 miljoen. Leo Verhoef heeft een medestander gekregen in de Rotterdamse Rekenkamer. Dit onafhankelijke controlebureau van de Rotterdamse gemeenteraad zegt in zijn rapport over de kwaliteiten van de jaarrekening (zie: "Dossier: Rotterdam") dat het voordelig saldo inderdaad de door Leo Verhoef berekende 152 miljoen euro bedraagt. Dit zet de noodzaak van de in 2004 (en veel andere jaren) opgelegde aanslagen OZB van 200 miljoen euro in een merkwaardig daglicht.

Toen dit bleek, waren natuurlijk in Rotterdam de rapen gaar! De gemeenteraad nam uiteraard onmiddellijk passende maatregelen. De gemeenteraad besloot onmiddellijk ook dat alle dus ten onrechte geheven Onroerendezaakbelasting onmiddellijk aan de belastingbetalers terugbetaald ging worden. Of toch niet?

Rotterdamse Commissie Onderzoek Rekening kan niet ontkennen dat Leo Verhoef gelijk heeft

De Rotterdamse Commissie Onderzoek Rekening heeft de bevindingen van Leo Verhoef over de misleidende jaarrekeningen van Rotterdam onderzocht en kan niet ontkennen dat Leo Verhoef volkomen gelijk heeft. De COR verbaast zich hogelijkst over alle controles (inclusief die van de accountant) die hadden plaatsgehad en dus allemaal waardeloos zijn gebleken.

Dordrechtse Rekenkamer bevestigt conclusies van Leo Verhoef

In de jaarrekening over 2004 presenteerde het gemeentebestuur van Dordrecht een overschot van 17,4 miljoen euro. Registeraccountant drs. Leo Verhoef toonde aan dat het overschot in 2004 in werkelijkheid 16,0 miljoen bedroeg. Eerder toonde hij aan dat het overschot in de jaarrekening 2003 van 94,2 miljoen in werkelijkheid 66,3 miljoen euro was. In de jaren 2000-2002 liet de jaarrekening steeds een kleiner overschot zien dan het werkelijke. De boekhoudfraude over de jaren 2000-2004 bedraagt volgens Leo Verhoef ruim 160 miljoen euro.
Leo Verhoef heeft een medestander gekregen in de Dordrechtse Rekenkamer. Dit onafhankelijke controlebureau van de gemeenteraad zegt in zijn rapport over de jaarrekening 2004
(zie: "Dossier: Dordrecht") dat de saldi over 2003 en 2004 inderdaad de door Leo Verhoef berekende 66,3 miljoen respectievelijk 16,0 miljoen euro euro bedragen. De boekhoudfraude van inmiddels ruim 160 miljoen euro zet de noodzaak van de in 2004 (en veel andere jaren) geheven OZB van 21,7 miljoen euro in een merkwaardig daglicht. Met de verzwegen 160 miljoen kan de OZB met gemak enige jaren overgeslagen worden.
Toen dit bleek, waren natuurlijk in Dordrecht de rapen gaar! De gemeenteraad nam uiteraard onmiddellijk passende maatregelen. De gemeenteraad besloot onmiddellijk ook dat alle dus ten onrechte geheven Onroerendezaakbelasting onmiddellijk aan de belastingbetalers terugbetaald ging worden. Of toch niet?

Prof. J.H. Blokdijk RA bevestigt conclusies van Leo Verhoef

Prof. Hans Blokdijk, registeraccountant, emeritus-hoogleraar Accountantscontrole, bevestigt de conclusies van Leo Verhoef. In OverheidsManagement van maart 2004 schrijft Hans Blokdijk:
"… onder volksvertegenwoordigers en burgers heerst hier en daar onvrede. Er woedt zelfs een soort veenbrand, aangestoken door de accountant Leo Verhoef. Het kernpunt betreft de bepaling in art. 27 CV95 dat de rekening van baten en lasten de omvang van alle baten en lasten moet weergeven. Verhoef toont telkens weer aan dat gemeenten en provincies hiertegen op grote schaal zondigen."


Koninklijk NIVRA probeerde Leo Verhoef monddood te maken, maar moest erkennen dat hij wèl gelijk heeft

Het Koninklijk NIVRA, de organisatie van registeraccountants, weet al jaren van de misstand dat veel accountants volkomen ten onrechte toch goedkeurende accountantsverklaringen bij deze misleidende jaarrekeningen geven. Al jarenlang weigert het bestuur van het Koninklijk NIVRA er met Leo Verhoef over te praten. Zelfs deed het bestuur verwoede pogingen hem monddood te maken. Desondanks moest het bestuur van het NIVRA in zijn reactie van 10 maart 2006 erkennen: "... wat betreft Verhoef: zijn kritiek was terecht ...".

Tuchtraad Accountants erkent gelijk van Leo Verhoef maar spreekt accountants desondanks vrij

Een negental door Leo Verhoef aangeklaagde accountants is door de Raad van Tucht voor Accountants vrijgesproken ondanks medewerking aan omvangrijke boekhoudfraudes. Het ging om boekhoudfraudes bij verschillende gemeenten en provincies. In alle betreffende gevallen erkende de Raad van Tucht dat er sprake was van het verzwijgen van omvangrijke bedragen en dus van misleidende jaarrekeningen. Als motivering voor de vrijspraak stelde de Raad van Tucht dat het verzwijgen van omvangrijke bedragen aan ontvangsten en uitgaven en het presenteren van een onjuist saldo van ontvangsten en uitgaven door gemeenten en provincies blijkbaar niet ongebruikelijk is en daarom toelaatbaar zou zijn. Verbijsterend!

Tuchtzaken tegen accountants

Leo Verhoef heeft in een aantal representatieve gevallen van boekhoudfraude bij gemeenten en provincies de betreffende accountants aangeklaagd bij de Raad van Tucht voor Accountants en – in hoger beroep – bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven. De uitspraken tot nog toe van de Raad van Tucht en het College van Beroep zijn ronduit verbijsterend. Broddelwerk! Juridisch geblunder van de bovenste plank! Tot op heden gingen alle accountants steeds vrijuit. Verbijsterend!

SC (Staatscourant) (4 februari 2009)
'De misstand is veel breder dan knoeien met cijfers' Lees ook de opmerkingen van Leo Verhoef bij dit artikel in SC
Ondernemen! (december 2008)
"Het is een knoeiboel"

"Accountant Leo Verhoef beschuldigt gemeenten en provincies van boekhoudfraude. Veel gemeenten en provincies houden ieder jaar meer geld over dan de burger wordt verteld."
"Leo Verhoef: Eigen belang, belang van vriendjes, partijbelang, zeg het maar ..."

de BOVAGkrant (9 november 2007)
"Klokkenluider Verhoef vecht jaarrekeningen aan"

"Van talloze gemeenten en provincies klopt de jaarrekening niet. Belastingen als OZB en mrb worden daarom vaak onterecht geheven. ... de politiek houdt zich stokdoof"

Panorama (1 februari 2006)
"Belazerd waar u bij staat"


"Via boekhoudkundige trucs houden gemeenten miljarden voor u verborgen. U mag niet weten hoe rijk zij zijn. U mocht eens vraagtekens zetten bij al die steeds hogere heffingen! Registeraccountant Leo Verhoef stelt deze misstand al jaren aan de kaak."

Vrij Nederland (2 maart 2002)
"Gemeenten verbergen miljarden"

"De dertig grote steden hebben het boekjaar 2000 afgesloten met een positief resultaat van ruim 700 miljoen gulden (319 miljoen euro). Aardig, maar je bent geneigd te denken dat het geen vetpot is. Totdat je dieper in de cijfers duikt. Dan blijkt dat het resultaat in werkelijkheid bijna het zevenvoudige was: meer dan vier en een half miljard gulden (ruim twee miljard euro). Geen kleine afrondingsfoutjes dus, maar listig verborgen winst...
Emeritus hoogleraar accountantscontrole Hans Blokdijk bevestigt dat de handelwijze van de G30-gemeenten niet deugt...
Volgens kamerlid Hindriks staat de plaatselijke democratie op het spel: 'Gemeenteraadsleden ... hebben recht op een goed jaarverslag. Maar ze worden ronduit belazerd.'
Amsterdam hield meer dan anderhalf miljard gulden aan baten buiten de rekening. Daar steekt de OZB-opbrengst schril bij af: 276 miljoen gulden...
Deze bevindingen stellen één passage die in geen van de jaarverslagen ontbreekt in een bedenkelijk daglicht. Dat is de zogenaamde accountantsverklaring. ... Het roept de verdenking op dat het keurmerk in de onderzochte gevallen ten onrechte is toegekend ... ook in Nederland zien de accountants allerlei vormen van creatief boekhouden door de vingers."

de Volkskrant (7 november 1999)

De Ombudsman
:
"Een accountant stelt ... dat de financiële verantwoording bij overheden een puinhoop is ... Zo'n ernstige beschuldiging is haast een parlementaire enquête waard. Maar vervolgens lees ik er helemaal niets meer over ...
... en nog weet de lezer niet hoe het zit"
Lees verder >...
10 jaar later (december 2009)
"... en nog weet de lezer niet hoe het zit"
Lees verder >...
Justitie negeert boekhoudfraude bij overheid

Justite weigert boekhoudfraude bij de overheid aan te pakken. Leo Verhoef deed in circa 20 gevallen bij Justitie aangifte van valsheid in geschrifte in jaarrekeningen ('boekhoudfraude'). Het gaat om boekhoudfraude bij gemeenten Amersfoort, Amsterdam, Breda, Den Haag, Dordrecht, Eindhoven, Haarlem, Haaarlemmermeer, Oss, Rotterdam, Tiel, Tilburg, Utrecht, Wijk bij Duurstede, Zaanstad, en provincies Gelderland, Noord-Brabant, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland. De totale boekhoudfraude in deze gevallen bedraagt circa 5 miljard euro. De boekhoudfraude bij bijvoorbeeld Ahold, waar Justitie wèl tot strafvervolging is overgegaan, verbleekt erbij.

Leo Verhoef voerde hierover een uitvoerige correspondentie met het College van procureurs-generaal.

Wat weten onze ministers ervan? Heel veel!

Lees hoe (toenmalig) minister Zalm (en zijn voorgangers) van deze ongekende boekhoudfraudes en het gebrekkig functioneren van accountants al jaren weet heeft, maar zich er steeds voor wegdraait, laat staan de misstand aanpakt.
Lees hoe minister Zalm er wèl voor zorgt dat hij zelf inzicht krijgt in de verzwegen bedragen.

Lees hoe (toenmalig) minister Donner al jarenlang weet heeft van de ongekende boekhoudfraudes, weet heeft van het ongelofelijke geknoei en onwil van het Openbaar Ministerie in de behandeling van de daarover ingediende aangiften en niet wil ingrijpen.

Lees hoe (toenmalig) minister Remkes (en zijn voorgangers) de kwestie van de ongekende boekhoudfraudes bij veel gemeenten en provincies steeds met veel omhaal van niet relevante woorden ontweek. Lees hoe minister Ter Horst zelf leiding gaf aan de boekhoudfraude bij gemeente Nijmegen.

Lees hoe de (toenmalige) minister van Bestuurlijke Vernieuwing de gekozen burgemeester veel belangrijker vindt dan een integere overheid.

Mede dankzij hun ontwijkend gedrag en onwil kan deze misstand bestaan.

Wat weten onze volksvertegenwoordigers in de Tweede Kamer ervan? Heel veel!

Lees hoe onze volksvertegenwoordigers in de Tweede Kamer van deze ongekende boekhoudfraudes en het gebrekkig functioneren van accountants al jaren weet hebben, maar zich er steeds voor wegdraaien, laat staan de misstand aanpakken en een klokkenluider in bescherming nemen.

Mede dankzij hun ontwijkend gedrag en onwil kan deze misstand bestaan.

Tekortschietende pers

"Een accountant stelt naar aanleiding van de gewraakte bankiersactiviteiten van de provincie Zuid-Holland op de opiniepagina Forum van 25 oktober dat de financiële verantwoording bij overheden een puinhoop is en dat accountantskantoren daaraan meewerken. Zo'n ernstige beschuldiging is haast een parlementaire enquête waard. Maar vervolgens lees ik er helemaal niets meer over ...", aldus de Ombudsman van de Volkskrant in de Volkskrant van 7 november 1999.
Ook nadien heeft Nederland er vrijwel niets over gehoord of gelezen. Zeker geen uiteenzetting over waar het nou echt om gaat. Een zwaar tekortschietende pers dus.

Persberichten

Leo Verhoef bestookte de pers in de afgelopen jaren met tientallen persberichten over de door hem aangetroffen misstanden. De pers liet het ruimschoots liggen. Niet belangrijk genoeg, blijkbaar.
Bekijk de belangrijkste persberichten van de afgelopen jaren die de pers heeft laten liggen.Copyight/auteursrechten

Iedereen wordt aangemoedigd om gegevens over te nemen uit deze website.
Ik verzoek u dringend, wanneer u dat doet,
dat zorgvuldig te doen
en duidelijk naar www.leoverhoef.nl te verwijzen.

Leo Verhoef


Strafzaken

Strafzaken

Openbaar
Ministerie


Toezicht

AFM

Accountants

NIVRA

Tuchtzaken

Politiek

Min. van
Binnenlandse
Zaken

Min. van
Bestuurlijke Vernieuwing


Min. van
Financiën

Min. van
Justitie


Tweede
Kamer

Belangenbehartigers

ANWB

BOVAG

Consumenten-
bond

Vereniging
Eigen Huis

Gemeenten
Provincies

Aa en Hunze

Aalburg

Aalsmeer

Aalten

Abcoude

Achtkarspelen

Albrandswaard

Alkmaar

Almelo

Almere

Alphen aan den Rijn


Alphen-Chaam


Ameland

Amersfoort

Amstelveen

Amsterdam


Apeldoorn

Arcen en Velden

Arnhem


Assen

Asten

Baarle-Nassau

Baarn

Barendrecht

Barneveld

Bedum

Beek

Beemster

Beesel


Bergeijk


Bergen (L)


Bergen (NH)


Berg en Dal


Bergen op Zoom

Berkelland

Bernheze

Bernisse


Best


Beuningen


Binnenmaas

Bladel

Blaricum

Boarnsterhim

Bodegraven
Bodegraven-
Reeuwijk


Bolsward

Borger-Odoorn

Borne


Borsele


Boskoop

Boxmeer


Boxtel


Breda

Breukelen

Brielle

Bronckhorst

Brummen

Brunssum

Bunnik


Bunschoten


Buren


Bussum


Capelle
a.d. IJssel


Castricum


Coevorden


Cranendonck


Cromstrijen

Cuijk

Culemborg

Dalfsen

Dantumadiel

De Bilt


De Friese Meren


Delft

Delfzijl


De Marne


Den Haag


Den Helder

De Ronde Venen


Deurne


Deventer

De Wolden

Diemen

Dinkelland

Doesburg

Doetinchem

Dongen


Dongeradeel


Dordrecht


Drechterland

Drenthe

Drimmelen

Dronten

Druten


Duiven


Echt-Susteren

Edam-Volendam

Ede

Eemnes

Eemsmond

Eersel

Eijsden

Eijsden-
Margraten


Eindhoven

Elburg

Emmen

Enkhuizen

Enschede


Epe

Ermelo

Etten-Leur

Flevoland

Franekeradeel

Friesland

Geertruidenberg

Gelderland

Geldermalsen

Geldrop-
Mierlo


Gemert-Bakel


Gennep


Giessenlanden

Gilze en Rijen

Goedereede


Goeree-
Overflakkee


Goes

Goirle


Gooise Meren


Gorinchem

Gouda

Grave

Groesbeek

Groningen
(gem)


Groningen
(prov)


Grootegast


Gulpen-Wittem

Haaksbergen

Haaren

Haarlem


Haarlem-
mer
meer

Halderberge

Hardenberg

Harderwijk

Hardinxveld-
Giessendam


Haren

Harenkarspel

Harlingen

Hattem

Heemskerk

Heemstede

Heerenveen

Heerhugowaard

Heerlen

Heeze-Leende

Heiloo

Helden

Hellendoorn

Hellevoetsluis

Helmond

Hendrik-
Ido-Ambacht


Hengelo


's-Hertogenbosch


Heumen


Heusden

Hillegom

Hilvarenbeek

Hilversum

Hof van Twente


Hollands Kroon


Hoogeveen

Hoogezand-
Sappemeer


Hoorn


Horst a.d. Maas


Houten

Huizen

Hulst

IJsselstein

Kaag en Braassem

Kampen

Kapelle

Katwijk

Kerkrade

Koggenland

Kollumerland

Krimpen aan de IJssel


Krimpenerwaard


Laarbeek

Landgraaf

Landsmeer

Langedijk


Lansingerland


Laren


Leek


Leerdam


Leeuwarden

Leiden


Leiderdorp

Leidschendam-
Voorburg


Lelystad

Lemsterland

Leudal

Leusden

Liesveld

Limburg


Lingewaard


Lisse

Lith

Lochem

Loenen

Loon op Zand

Lopik

Losser

Maarssen

Maasbree


Maasdonk


Maasdriel

Maasgouw

Maastricht

Margraten

Medemblik

Meerssen


Meierijstad


Menameradiel

Meppel

Middelburg


Middelharnis


Midden-
Delfland


Midden-Drenthe


Midden-Groningen


Mill en St.Hubert

Moerdijk


Molenwaard


Montferland

Montfoort

Mook en Middelaar

Moordrecht

Muiden

Naarden

Neder-Betuwe

Nederlek


Nederweert


Neerijnen


Niedorp

Nieuwegein

Nieuwkoop

Nijefurd

Nijkerk

Nijmegen


Nissewaard


Noord-Beveland

Noord-Brabant

Noordenveld

Noord-Holland

Noordoostpolder

Noordwijk


Noordwijkerhout


Nuenen


Nunspeet

Nuth

Oegstgeest

Oirschot

Oisterwijk

Oldambt

Oldebroek

Oldenzaal

Olst-Wijhe


Ommen


Onderbanken

Oosterhout

Oostflakkee

Oost Gelre

Ooststellingwerf

Opmeer

Opsterland

Oss

Oud-Beijerland

Oude IJsselstreek

Ouder-Amstel

Overbetuwe

Overijssel

Papendrecht

Peel en Maas


Pekela


Pijnacker-
Nootdorp


Purmerend

Putten

Raalte

Reeuwijk

Reimerswaal

Renkum

Reusel-
De Mierden

Rheden

Rhenen

Ridderkerk

Rijnwaarden


Rijnwoude


Rijssen-Holten

Rijswijk

Roerdalen

Roermond

Roosendaal

Rotterdam


Rozenburg

Rucphen

Schagen

Scherpenzeel

Schiedam


Schijndel


Schinnen


Schoonhoven

Schouwen-
Duiveland

Sevenum


Simpelveld


Sint Anthonis

Sint-
Michielsgestel


Sint-Oedenrode

Sittard-Geleen


Skarsterlân


Sliedrecht

Slochteren

Sluis

Smallingerland

Sneek

Soest


Someren


Son en Breugel

Spijkenisse

Stadskanaal

Staphorst

Stede Broec

Steenbergen

Steenwijkerland


Stein


Stichtse Vecht


Strijen


Súdwest-Fryslân

Ten Boer


Terneuzen

Terschelling


Texel

Teylingen

Tholen

Tiel

Tilburg

Tubbergen

Twenterand

Tynaarlo

Tytsjerksteradiel

Ubbergen

Uden

Uitgeest

Uithoorn

Urk

Utrecht (gem)


Utrecht (prov)


Utrechtse Heuvelrug


Vaals


Valkenburg

Valkenswaard

Veendam

Veenendaal

Veere

Veghel

Veldhoven

Velsen

Venlo

Venray

Vianen

Vlaardingen


Vlagtwedde


Vlieland

Vlissingen

Vlist


Voerendaal


Voorschoten

Voorst


 Vught

Waadhoeke

Waalre

Waalwijk


Waddinxveen

Wageningen

Wassenaar

Waterland

Weert

Weesp

Werkendam

Westerveld

Westervoort

Westland

Weststellingwerf

Westvoorne

Wierden

Wieringermeer

Wijchen

Wijdemeren

Wijk  bij Duurstede


Winschoten

Woensdrecht

Woerden

Woudenberg

Woudrichem

Wûnseradiel

Wymbritseradiel

Zaanstad


Zaltbommel


Zandvoort


Zederik

Zeeland

Zeevang

Zeewolde

Zeist

Zevenaar

Zevenhuizen- Moerkapelle

Zijpe

Zoetermeer

Zoeterwoude

Zuid-Holland

Zuidhorn


Zuidplas


Zundert

Zutphen

Zwartewaterland

Zwijndrecht

Zwolle

Terug > begin